ارائه مدلی پویا جهت توسعه گردشگری تاریخی (مورد مطالعه: استان یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه علم و هنر یزد

2 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه یزد

چکیده

مقدمه: استان یزد به سبب وجود جاذبه‌های فراوان تاریخی و فرهنگی از ظرفیت‌های شناخته‌شده و ناشناخته فراوانی در عرصه گردشگری تاریخی برخوردار است. هدف این پژوهش ارائه مدلی پویا از عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری تاریخی استان یزد (از بعد گردشگران خارجی) می‌باشد.
روش‌ها: پس از مرور پیشینه تحقیقات انجام‌شده و شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری تاریخی، مهم‌ترین این عوامل مشخص و با استفاده از رویکرد پویایی‌های سیستم، مدلی از این عوامل و روابط عملی بین آن‌ها ترسیم و شبیه‌سازی‌شده است.
یافته‌ها: در این پژوهش مدلی پویا از عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری تاریخی ارائه‌شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که ضرورت جذب گردشگران تاریخی چالشی در سال‌های آینده و درپی آن جلب رضایت گردشگران عاملی کلیدی در این عرصه خواهد بود. با استفاده از این مدل، رفتار متغیرهای کلیدی، حلقه‌های علی و حساسیت این متغیرها بررسی‌شده است.
بحث و نتیجه‌گیری: مراجعه گردشگران خارجی، مسئله‌ای پویا و پیچیده بوده و شامل تعاملات عوامل مختلفی مانند سیاست‌های دولت، کیفیت خدمات، جمعیت، سیستم حمل‌ونقل می‌باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که متغیرهای آموزش، وضعیت هتل‌ها و آگاهی از نیازهای گردشگران عوامل مهم و حساسی در ارتباط با مراجعه مجدد گردشگران خارجی به استان یزد می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Dynamic Model in Developing Historical Tourism: A Case Study of Yazd Province

نویسندگان [English]

  • Mirmohamad Asadi 1
  • Saeid Saeida Ardekani 2
1 Associate Professor of Science and Art University
2 Associate Professor, Department of Management, Yazd University
چکیده [English]

Background: Thanks to the various historical and cultural attractions, Yazd province enjoys recognized as well as unrecognized capacities in historical tourism. The purpose of this study is to present a dynamic model of the key factors affecting historical tourism in Yazd province from the perspective of foreign tourists.
Method: After a literature review, the most important factors affecting historical tourism were determined and then a model of such factors and their practical interconnections were developed and simulated under System Dynamics approach.
Findings: This study presents a dynamic model of the factors influencing historical tourism development. How to attract more visitors will continue to be a challenge for years to come, and consequently the long-term satisfaction of visitors has become a key issue. The model shows the variable trends, casual loops and sensitivity analysis.
Conclusion: The problem of tourists’ visit is dynamic and complicated involving the interaction of many factors such as governmental policies, service quality, population and transportation system. The results of this study indicate that education, hotel quality and awareness of foreign tourist requirements are among the essential factors affecting the arrival of foreign historical tourists in Yazd Province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Historical Tourism
  • Historical Tourism Development
  • System dynamics
1-  اسلامی دولابی، فیصل، شیخی، محمدتقی. (1386). بررسی جامعه‌شناختی موانع توسعه گردشگری در جزیره قشم. ششمین همایش ملی فرهنگی-گردشگری خلیج‌ فارس
2-  افتخاری، عبدالرضا رکن‌الدین، مهدوی، داوود.(1385). راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT: دهستان لواسان کوچک. فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 10، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 1-31.
3-  افتخاری، رکن‌الدین، مهدوی، عبدالرضا. (1392). ارائه الگوی برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری پایدار روستایی مطالعه موردی: دهستان لواسان کوچک). فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 83، صفحه 33
4-  دادیپور سارانی، ساره، حافظ رضازاده، معصومه. (1390). گردشگری و شهر سوخته زابل. اولین همایش ملی گردشگری، اقتصاد و بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی زابل، آذر 1390
5-  رضوانی، علی‌اصغر. (1374). جغرافیا و صنعت توریسم. انتشارات پیام نور، چاپ دوم.
6-  سرایی، محمدحسین، شمشیری، مسلم، (1390). بررسی وضعیت گردشگری در شهر شیراز در راستای توسعه پایدار با استفاده از تکنیک SOWT. مجله جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، سال 24، پیاپی 49، شماره 1، بهار 1392
7-  عظیمی، شراره، پرتوی، پروین، شهابیان، پویان. (1390). مدل مفهومی و چارچوب تحلیلی ساختار فضایی- عملکردی باززنده‌سازی بافت‌های تاریخی، با تکیه ‌بر گردشگری شهری (نمونه موردی: محدوده مرکزی تهران). دو فصلنامه دانشگاه هنر، شماره 8، بهار و تابستان 91
8-  فیض، داود، طاهریان، حسین، زارعی، عظیم. (1390). کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در صنعت هتلداری (موردمطالعه: هتل‌های شهر مشهد). فصلنامه علمی- پژوهشی کاهش‌های مدیریت بازرگانی، سال سوم (پاییز و زمستان 1390)، شماره 6، ص 123-149.
9-  قهرمانی، حسین. (1377). دانشگاه و نقش آن در توسعه صنعت گردشگری. ماهنامه جهانگرد، شماره 13، اسفند 1377.
10-  کاظمی، مهدی. (1386). مدیریت گردشگری. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، چاپ اول، تهران.
11-  مداح، مجید. (1386). صنعت گردشگری و تولید منطقه‌ای با تأکید بر محدودیت‌های استان سمنان. مجموعه مقالات همایش ملی توانمندی‌ها، موانع و راهکارهای توسعه گردشگری استان سمنان، 29 بهمن 1386.
12-  مشبکی، اصغر، ملک‌اخلاق، اسماعیل. (1382). طراحی الگوی سیاست‌گذاری در بازاریابی صنعت چهانگردی ایران. دوماهنامه علمی و پژوهشی دانشور رفتار، دی 1382، 10(2):76-65.
13-  مطیعی لنگرودی، سیدحسن. (1391). رتبه‌‌بندی زمینه‌‌های توسعه گردشگری در نواحی روستایی با استفاده از تاسیس خاکستری (مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان. پژوهش‌های روستایی، پیاپی 9، صفحه 25.
14-  معصومی، مسعود.(1385). ماهیت گردشگری. تهران، پیک کوثر.
15-  میرطالبی اقدم، سیدمسعود، شکوری، علی. (1391). توسعه گردشگری داخلی و آزادسازی حمل‌ونقل هوایی (مقایسه ایرانبرنامه ریزی و آمایش فضا). مدرس علوم انسانی، پیاپی 73، صفحه-89.
16-Ayeni, D. A. (2013). "Sustainable Tourism Development: A Viable Option to Boost the Nigerian Economy. International Journal of Education and Research.Vol.1, No. 2.February.
17-Chih-Tung, H., Ming-Hung, Y. (2012). System Dynamics Approach To Visitors Long-term Satisfaction with Museum: A Case Study of the National Museum of Natural Science. International Journal of Electronic Business Management, Vol.10, No. 2.
18-Evans, T.P., Manire, A., de Castro, F., Brondizio, E. and McCrachen, S. (2001)."A dynamic model of household decision-making and parcel level land cover change inthe eastern Amazon. Ecol.Model, No 143, pp95–113.
19-Hsieh, Y., Yuan, S. (2010). Using System Dynamics to Analyze Customer Experience Design. International Journal, 1(September), 83-98.
20-Loutfi, M., Moscardini, A. O. (2000). Using System Dynamics to Analyze the Economic Impact of Tourism Multipliers. Proceeding of the 18th International conference of the system dynamics society, August 2000, Bergen, Norway (Vol.1989)
21-Mason, P. (2003). Tourism impacts, planning and management. UK: Butterworth-Heinemann.
22-OECD. (2010). OECD Tourism Trends and Policies 2010. OECD Publishing.
24-Pakjou, A, Izadi, M, Masoodipour, A, Fazel, M. (2011). Pattern of Travel Medicine Ethics in International Cooperation Program of Military Medicine. Mil Med Journal.Vol: 13, No. 2, pp. 117-123.
25-Richards, G. (1996). Cultural Tourism in Europe. Wallingford, CAB International.
26-Sharpley, R. (2009). Tourism Development and the Environment: Beyond sustainability, London: Earth scan.
27-Shi, T, Gill, R. (2005). Developing effective policies forthe sustainable development of ecological agriculture in China: the case study of Jinshan County with a systems dynamics model. Ecological Economics, Vol. 53.
28-Thi, D., Tam, M., Navarra, D., Tuladhar, A. M. (2010). Developing an E-Government Based System to Improve Public Sector Performance: A Case Study of Land Registration in Hanoi.
29-Voss, C., V.Roth, A., Chase, R. B. (2008). Experience, Service Operations Strategy, and Services as Destinations_ Foundations and Exploratory Investigation. Production and Operation Management, Vol. 17, No. 3, pp. 147-266.
30-Wagner, O., Peters, M. R., Schuckert, M. (2009). Internal Branding In Tourism Destinations: Implications for Tourism Policy and Research. International Journal of Tourism Policy, Vol. 2, No. 4.
31-Webster Dictionary, 1973.
32-Zeithaml, V., Berry, L., Parasuraman, A. (1993). The Nature and Determinants of Customer Expectations of Service. Journal of the Academy of Marketing Science.