تبیین بیگانگی کاری با ویژگی‌های شغلی و حمایت سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد

چکیده

بیگانگی کاری، علل و پیامدهای آن از موضوعات موردتوجه علوم سازمان و مدیریت می‌باشد. این مطالعه باهدف بررسی تأثیر ویژگی‌های شغلی و حمایت سازمانی ادراک‌شده بر بیگانگی کاری انجام‌شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان حوزه ستادی یکی از شرکت‌های دولتی صنعت برق در شهر شیرازمی باشند که 131 نفر به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب انتخاب شدند و به پرسشنامه استاندارد تحقیق پاسخ دادند. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است و تحلیل داده‌ها از طریق تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS 2.0 انجام گردید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد حمایت سازمانی ادراک‌شده و ویژگی‌های شغل بر بیگانگی کاری تأثیر منفی معنادار دارند که متغیر ویژگی‌های شغل به میزان بیشتری تغییرات متغیر بیگانگی کاری را تبیین می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of Work Alienation with Job characteristics and Perceived Organizational Support

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Naderi Beni 1
  • Gholam Reza Bordbar 1
  • Fereshteh Pezeshki Najaf Abadi 2
1 Assistant Professor, Department of Management, Yazd University
2 Ph.D. student in Business Management, Department of Management, Yazd
چکیده [English]

Work alienation, its causes and effects are among the key issues in the organizational and management sciences. This study was conducted to investigate the effect of job characteristics and perceived organizational support on work alienation. All the expert personnel of a governmental company in an electrical industry located in Shiraz were the population of this study out of whom 131 were randomly selected to complete the standard questionnaire. The present study is a descriptive-correlational study. The Data analysis was done via SEM using Smart PLS 2.0. The results showed that organizational support and job characteristics have a significant negative effect on work alienation. The job characteristic variable has a higher  explanatory power  in the changes occurring in work alienation variable

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Characteristics
  • Perceived Organizational Support
  • Work Alienation
  • Governmental Company
  • PLS
1- ادیبی سده، سیدمهدی؛ موذنی، اصغر. (1383). بررسی عوامل مؤثر بر بیگانگی از کار بین کارکنان گمرک بندر انزلی. مجله دانشکده علوم انسانی سمنان، 7، 66-35.
2- افراسیابی، حسن؛ جمشیدی، بهنام؛ قدرتی، حسین. (1392). مطالعه رضایت شغلی در ارتباط با مشارکت و بیگانگی در میان کارکنان شرکت برق منطقه‌ای فارس. جامعه‌شناسی کاربردی، 49، 190-177.
3- حسین زاده، علی حسین؛ باقری، معصومه؛ بختیاری زاده، فاطمه. (1390). بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی مؤثر بر بیگانگی از کار. جامعه‌شناسی کاربردی، 42، 184-167.
4-  داوری، علی؛ رضازاده، آرش. (1392). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
5- دعایی، حبیب الله؛ برجعلی لو، شهلا. (1389). بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک‌شده با تعهد سازمانی و قصد ترک خدمت. چشم‌انداز مدیریت دولتی، 3، 77-63.
6-  رابینز، استیفن؛ جاج، تیموتی. (1389). رفتار سازمانی. ترجمه: مهدی زارع. تهران: انتشارات نص.
7- شرفی، لیلا؛ مهداد، علی؛ فاضل، امین الله. (1392). رابطه ویژگی‌های شغلی و ابعاد عدالت سازمانی با ازخودبیگانگی شغلی. دانش و پژوهش کاربردی در روان‌شناسی کاربردی،53، 59-51.
8-  صداقتی فرد، مجتبی؛ عبدالله زاده، مریم. (1388). بررسی بیگانگی شغلی و عوامل مؤثر بر آن. تازه‌های روان‌شناسی صنعتی، 1،22-10.
9- عریضی، حمیدرضا؛ گل پرور، محسن. (1389). الگوی مسیر روابط حمایت سازمانی ادراک‌شده با متغیرهای شغلی حرفه‌ای و سازمانی. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 15، 173-148.
10-  قلی پور، آرین. (1384). جامعه‌شناسی سازمان‌ها. تهران: انتشارات سمت.
11-  محسنی تبریزی، علیرضا. (1370). بیگانگی. نامه علوم اجتماعی، 5، 74-25.
12-Banai, M. &. Reisel, W.D. (2003). A test of control- Alienation theory among workers. Management Research, 1, 243–252.
13-Banai, M.,Reisel, W.D.,& Probst, M.T. (2004). A managerial and personal control model:predictions of work alienation and organizational commitment in Hungary. Journal of International Management, 10,375–392.
14-Banai, M. &. Reisel, W.D. (2007). The influence of supportive leadership and job characteristics on work alienation. Journal of World Business, 42, 463-476.
15-Chiaburu, D., Thundiyil, T.,& Wang, J. (2014). Alienation and its correlates: Ameta-analysis. EuropeanManagement Journal , 32, 24-36.
16-Christ,O. (2015). THE CONCEPT OF ALIENATION IN THE EARLY WORKS OF KARL MARX. European Scientific Journal,7,551-564.
17- Eisenberger, R., Huntington,R.& Sowa, D (1986). Perceived Organizational Support. Journal of Appliedpsychology,71, 507-500.
18-Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1975).Development of the job diagnostic survey. Journal of Applied Psychology, 60,159–170.
19-Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1976). Motivation through the Design of Work: Test of a Theory, Organizational Behavior and Human Performance, 16, 250-279.
20-Korman, A. K., Wittig Berman, U., & Lang, D. (1981). Career success and personal failure: Alienation among professionals and managers. Academy of Management Journal, 24, 342–360.
21-Miller, G.A.(1967). Bureaucracy: Alienation Among Industrial Scientists and Engineers.American SociologicalReview, 32, 755-768.
22-Nair, N. & Vohra, N. (2010) An exploration of factors predicting work alienation of knowledge workers. Management Decision, 48,600-615.
23- Riggle, R. J., Edmondson, D.R. & Hansen, J.D. (2008). A meta-analysis of the relationship between perceived organizational support job outcomes: 20 years of research. Journal of Business Research, 62, 1027–1030.