تبیین مدل ریسک ادراک‌شده مشتریان خدمات سرمایه‌گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بازاریابی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار و عضو هیأت ‌علمی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

3 استاد و عضو هیأت ‌علمی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده

ادراک مشتری در مورد عدم اطمینان و نتایج بالقوه منفی خرید یک محصول و یا خدمت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده برای درک رفتار مصرف‌کننده شناخته‌شده است که بر تصمیمات وی تأثیرگذار می‌باشد و از عوامل و شرایط متعددی تأثیر می‌پذیرد. بنابراین، تدوین مدلی برای تبیین ریسک ادراک‌شده در بازار خدمات سرمایه­گذاری ضروری است. در این راستا، در این پژوهش تلاش شده است متغیرهای پیش‌بینی کننده ریسک ادراک‌شده سرمایه‌گذاران حقیقی و نتایج و پی­آمدهای رفتاری و روانی آن در بازار سرمایه شناسایی شود. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی است. برای گردآوری داده‌های پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته‌ای طراحی شد و روایی و پایایی آن در این مطالعه موردبررسی قرار گرفت و تأیید شد. به‌منظور بررسی داده‌های پژوهش و آزمون فرضیه‌ها از تحلیل مسیر استفاده‌شده است. در این رابطه، نرم‌افزارهای SPSS و Lisrel مورداستفاده قرارگرفته است. نتایج نشان داد که خود کارآمدی، اعتماد، ریسک‌پذیری، و دانش سرمایه گذران از عوامل مؤثر بر ریسک ادراک‌شده هستند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که ریسک ادراک‌شده بر نگرش و تمایل به سرمایه‌گذاری تأثیر معنی‌داری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Perceived Risk Model for Customers of Investment Services

نویسندگان [English]

  • Amir Reza Konjkav Monfared 1
  • Saeed Fathi 2
  • Bahram Ranjbarian 3
1 Ph.D. Student of Marketing, Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan
2 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan
3 Professor, Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan
چکیده [English]

Consumer perception regarding the uncertainty and adverse consequences of buying a product or service is regarded as one of the most important determinants for understanding consumer behavior affecting his decision-making process. The consumer perception is influenced by a number of factors and situations. Hence, it is necessary to develop a model for explaining risk perception of individual investors in the investment services market. The present study is an applied and descriptive-survey research. A self-administrated questionnaire was used for collecting the research data the reliability and validity of which were measured and confirmed in this study. In order to analyze the research data and test the research hypotheses, path analysis was used through SPSS and LISREL. The results revealed that risk propensity, trust, self-efficiency and investors’ knowledge have a significant effect on individual investors' perceived risk. In addition, the results showed that the perceived risk has a significant impact on attitude and tendency to invest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived Risk
  • Risk Propensity
  • Self-Efficiency
  • Trust
  • knowledge
1-  اثرزاده، رضا؛ بجانی، حسین؛ ملکی نیا، عماد. (1390). بررسی خود کارآمدی نیروی انسانی در سازمان‌ها و ارائه الگوی مفهومی برای سنجش آن، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال هشتم، شماره 37، صص 95-117.
2-  خدمتگذار، حمیدرضا؛ حنفی زاده، پیام؛ کیانپور، راضیه. (1389)، نقش ابعاد ریسک ادراک‌شده مشتریان بانک‌ها در پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال پنجم، شماره 20، صص 49-68.
3- ملاحسینی، علی و جبارزاده، بهرام، (1390)، بررسی تأثیر ریسک، ارزش و آگاهی قیمت بر تمایل به خرید کالاهای بازار خاکستری در استان کرمان، مجله تحقیقات بازاریابی نوین، سال اول، شماره اول، صص 1-22.
 
4-    Acquah-Sam, E and Salami, K. (2013), Knowledge and Participation in Capital Market Activities: The Ghanaian Experience, International Journal of Scientific Research in Education, Vol. 6, No. 2, pp.189-203.
5-    Aghekyan-Simonian, M., Forsythe, S., Kwon, W, and Chattaraman, V. (2012), The role of product brand image and online store image on perceived risks and online purchase intentions for apparel, Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 19, No. 5, pp. 325–331.
6-    Bandura, A, (1977), Self-efficacy: Towards a unifying theory of behavior change, Psychological Review, Vol. 84, No. 2, pp. 191-215.
7-    Bandura, A. (1995), Self-Efficacy in changing societies, Cambridge University Press.
8-    Bonson Ponte, E., Carvajal-Trujillo, E., Escobar-Rodríguez, T. (2015), Influence of trust and perceived value on the intention to purchase travel online: Integrating the effects of assurance on trust antecedents, Tourism Management, Vol. 47, No. 12, pp. 286-302
9-    Cho, J. & Lee, J. (2006). An integrated model of risk and risk-reducing strategies, Journal of Business Research, Vol. 59, No. 1, pp. 112 – 120.
10-Conchar, M.P., Zinkhan, G.M., Peters, C., Olavarrieta, S., (2004). An integrated framework for the conceptualization of consumers’ perceived risk processing, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 32, No. 4, pp. 373–389.
11-Curras-Perez, R., Ruiz-Mafe, C., Sanz-Blas, S. (2013). Social network loyalty: evaluating the role of attitude, perceived risk and satisfaction, Online Information Review, Vol. 37, No. 1, pp. 61-82.
12-Delgado-Ballester, E. and Munuera-Aleman, J.L. (2001), Brand trust in the context of consumer loyalty, European Journal of Marketing, Vol. 35 No. 11/12, pp. 1238-58.
13-Dulebohn, J. H. (2002) an investigation of the determinants of investment risk behavior in employer-sponsored retirement plans. Journal of Management, Vol. 28, No. 1, pp. 3–26.
14-Fischhoff, B, Lichtenstein, S, Slovic, P, Derby S. L, Keeney, R. L. (1981), Acceptable risk. New York, NY’ Cambridge University Press.
15-Fishbein, M. and Ajzen, I. (1975), Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research, Addison-Wesley, New York, NY.
16-Howcroft, B., Hamilton, R. and Hewer, P. (2002), Consumer attitude and the usage and adoption of home-based banking in the United Kingdom, International Journal of Bank Marketing, Vol. 20, No. 3, pp. 111-21.
17-Irvine, W. & Anderson, A.R., (2006), The Effect of Disaster on Peripheral Tourism Places and the Dissection of Prospective Visitors, Y. Mansfeld & A. Pizam (Eds.), Tourism, security & safety, From Theory to Practice, Oxford, Butterworth-Heinemann.
18-Kim Dan J., Donald L. Ferrin and H. Raghav Rao (2008), “A trust-based consumer decisionmaking model in electronic commerce: The role of trust, perceived risk, and their antecedents” Decision Support Systems, Vol. 44, pp. 544–564.
19-Krueger N, Dickinson PR. (1994), How believing in ourselves increases risk taking. Decision Science, Vol. 25, No. 3, pp. 385-400.
20-Laws, E. and Prideaux, B. (2005). Crisis management: A suggested typology, Journal of Travel and Tourism Marketing, Vol. 19, No. 2/3, pp. 1-8.
21-Linh, P. T. T. (2009), The effect of perceived risk on attitudes, intention and consumption of fish in Hanoi, Master Thesis in Fisheries and Aquaculture Management and Economics, Norwegian College of Fishery Science, University of Tromso, Norway.
22-Loh, A. (2011), A Study on Influence of Trust, Social identity, Perceived Risk and EWOM on Consumer Decision-Making Process in the context of Social Network Sites, M.A. Thesis, Business Administration, MBA programme.
23-Pavlou, P.A. (2003), Consumer acceptance of electronic commerce: integrating trust and risk with the technology acceptance model, International Journal of Electronic Commerce Vol. 7, No. 3, pp. 101-34.
24-Reichel, A.; Fuchs, G. and Uriely, N. (2007). Perceived risk and the non-institutionalized tourist role: The case of Israeli student ex-backpackers", Journal of Travel Research, Vol. 46, No. 3, pp. 217-226.
25-Reisinger, Y. and Mavondo, F. (2005). Travel anxiety and intentions to travel internationally: Implications of travel risk perceptions, Journal of Travel Research, Vol. 43, No. 3, pp. 212-225.
26-Riaz, L., Hunjra, A. I., Azam, R. I. (2012), Impact of Psychological Factors on Investment Decision Making Mediating by Risk Perception: A Conceptual Study, Middle-East Journal of Scientific Research, Vol. 12, No.6, pp. 789-795.
27-Rogers, M. (2010), consumers’ attitudes, perceived risk, trust and internet banking adoption in Uganda, M.A. Thesis, BBA Hons, Makerere University Business School.
28-Schumacker, R. E. & Lomax, R. G. (2010), a Beginner s Guide to Structural Equation Modeling, Third Edition, Mahwah, NJ: Erlbaum and Associates.
29-Shafi, H., Akram, M., Hussain, M., Sajjad, S. I., (2011), Relationship between Risk Perception and Employee Investment Behavior, Journal of Economics and Behavioral Studies, Vol. 3, No. 6, pp. 345-351.
30-Sindhu, K. P. & Rajitha Kumar, S. (2014), Influence of Risk Perception of Investors on Investment Decisions: An Empirical Analysis, Journal of Finance and Bank Management, Vol. 2, No. 2, pp. 15-25. Critique.
31-Singh, R. and Bhowal, A. (2011), Development of marketing-driven measure of risk perception, Journal of Risk Finance, Vol. 12, No. 2, pp. 140-152.
32-Sun, J., (2014), How risky are services? An empirical investigation on the antecedents and consequences of perceived risk for hotel service, International Journal of Hospitality Management, Vol. 37, pp. 171– 179.
33-Taylor, L. A, Hall, P. D, Cosier, R. A, Goodwin, V. L. (1996), Outcome feedback effects on risk propensity in an MCPLP task. Journal of Management, Vol. 22, No. 2, pp. 299– 322.
34-Warkentin, M., Gefen, D., Pavlou, P., Rose, G., (2002). Encouraging citizen adoption of e-government by building trust. Electronic Markets, Vol. 12, No. 3, pp. 157–162.
35-Weber, E.U., Blais, A.R., Betz, N.E., (2002). A domain-specific risk-attitude scale: measuring risk perceptions and risk behaviors. Journal of Behavioral Decision Making, Vol. 15, No. 4, pp. 263–290.
36-Webster, T. T. (2003). Managerial economics: Theory and practice. Elsevier (USA): Academic Press.
37-Wu, C.H., Liao, H.C., Hung, K.P., Ho, Y.H., (2013). Service guarantees in the hotel industry: Their effects on consumer risk and service quality perception. International Journal of Hospitality Management, Vol. 31, pp. 757–763.
38-Yiu, C. S., Grant, Y. K. & Edgar, D. (2007). Factors affecting the adoption of internet banking in Hong Kong: implications for the banking sector. International Journal of Information Management, Vol. 27, No. 5, pp. 336–351.