قصد خرید پوشاک و نوع پوشش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت- مدیریت بازاریابی بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

استفاده از حجاب یا پوشش متناسب با دستورات اسلام جزو وظایفی است که بر عهده زنان نهاده شده تا هنگام حضور در جامعه و معاشرت با مردان از آن استفاده کنند. آنچه در اسلام درباره پوشش زنان مد نظر است نه لباس خاص، بلکه پوشش خاصی است و انواع پوشاک مختلف که این حدود را رعایت کنند به عنوان پوشاک متناسب با فرم پوشش اسلامی مورد تائید هستند. متاسفانه امروزه این واجب دینی با هجمه‌هایی مواجه شده است. در نتیجه لازم است در کنار مباحث فقهی، مطالعاتی در خصوص شناخت عواملی که بر روی مصرف پوشاک متناسب با دستورات اسلام موثر هستند، صورت پذیرد. بر اساس تئوری‌های موجود، قصد خرید یک محصول، ارتباط نزدیکی با مصرف و استفاده از آن محصول دارد. در این تحقیق با مطالعه ادبیات، چهار عامل مشغولیت حجاب، دینداری، هنجارهای ذهنی و مادیگرایی شناسایی و تاثیر آن‌ها بر روی قصد خرید پوشاک متناسب با فرم پوشش اسلامی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل، نشان دهنده آن است که در میان این عوامل مادیگرایی نقشی کلیدی اما منفی را در مقابل سایر متغیرها از خود نشان می­دهد، بدین صورت که مادیگرایی اثری منفی بر روی دینداری و هنجارهای ذهنی نسبت به حجاب، دارد. این دو متغیر نیز به نوبه خود، مشغولیت حجاب زنان را تحت تاثیر خود قرار می­دهند. در نهایت، نتایج، تاثیر قابل توجه مشغولیت حجاب بر روی قصد خرید پوشاک متناسب با فرم پوشش اسلامی به عنوان شاخص مصرف این‌گونه محصولات را مورد تائید قرار می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Purchase Intention of Veil Clothing among Women

نویسندگان [English]

  • Asghar Moshabaki 2
  • Asadollah Kordnaeij 3
  • Parviz Ahmadi 3
1 Doctoral Candidate, Tarbiat Modares University
2 Professor, Tarbiat Modares University
3 Associate Professor, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Islamic veil is a kind of clothing that Muslim women are recommended to use while appearing in society and interacting with the male counterparts. Based on Islamic teachings, this kind of clothing is necessary for women’s protection and self-respect. Unfortunately this Islamic gift has faced certain oppositions from those who are ambassadors of western culture. Therefore, conducting research with the aim of getting familiar with factors affecting women wearing this kind of clothing is of a great significance. Based on consumer behavior theories, purchase intention leads to consuming behavior. In this study, literature review led us to identify four variables of materialism, subjective norm, religiosity and Islamic veil. Then, their effects on purchase intention of Islamic veil clothing were scrutinized. Results show a significant negative effect of materialism on both variables of religiosity and subjective norm. In return, these two variables have a significant effect on Islamic veil involvement. Finally, the effect of Islamic veil involvement on the purchase intention of veil clothing was significant. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Purchase Intention of Islamic Veil Clothing
  • Islamic Veil Involvement
  • Materialism
  • Religiosity
  • Subjective Norm
جعفریان، رسول (1390). رسائل حجابیه: شصت سال تلاش علمی در برابر بدعت کشف حجاب (دفتر اول)، قم، انتشارات دلیل ما.
2- خواجه نوری، بیژن. ریاحی، زهرا. و مساوات، سید ابراهیم (1392). "رابطه سبک زندگی با میزان دینداری جوانان: مورد مطالعه جوانان شیراز". فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، 7 (20): 130-103
3- دورانت، ویلیام جیمز (1380). مشرق زمین گهواره تمدن، ترجمه آرام، احمد. ع. پاشائی و آریان پور، امیر حسین، تهران، شرکت انتشارات علمی وفرهنگی.
4- رجبی، عباس (1384). حجاب و نقش آن در سلامت روان، قم، مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
5- رستگار مقدم، لیلا (1391)." احکام پوشش در حضور اجتماعی زنان". فصلنامه طهورا (فصلنامه ای در عرصه مطالعات زنان و خانواده) 5 (13): 112-95
6- شجاعی زند، علی رضا (1391). "روندهای شکل گیری دینداری". مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره پائیز و زمستان: 102-77.
7- مطهری، مرتضی (1379). مساله حجاب، تهران، انتشارات صدرا
8- مطهری، مرتضی (1372). علل گرایش به مادیگری با مقدمه ماتریالیسم در ایران، تهران، انتشارات صدرا.
9- طباطبایی، سید محمد حسین (1388). بررسیهای اسلامی (جلد اول)، به کوشش سید هادی خسروشاهی، قم، موسسه بوستان کتاب.
10- طباطبایی، محمدحسین (1389). تعالیم اسلامی، به کوشش سید هادی خسروشاهی، قم، موسسه بوستان کتاب
11- مومنی، منصور. و فعال قیومی، علی (1390). تحلیلهای آماری با استفاده از SPSS. تهران. انتشارات کتاب نو.
12- میرخندان، حمید (1387). حجاب در فرهنگ اسلامی، تهران، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری .
13- نظری توکلی، سعید (1389). "بررسی نسبت میان پوشش بانوان و استحکام خانواده در آموزه های دینی".  مجله مطالعات اسلامی: فقه و اصول 42 شماره بهار وتابستان: 184-153.
14- واسطی، عبدالحمید (1388). نگرش سیستمی به دین، مشهد، موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلامی
15- واعظی، منصور (1392). تحقق راهکارهای اجرائی گسترش فرهنگ حجاب و عفاف، تهران، موسسه انتشارات کتاب نشر
 
16- Adaviah, Mas’od. and Thoo Ai, Chin (2014). “Psychographic and Religiosity of Green Hotel Consumer in Malaysia”. Procedia - Social and Behavioral Sciences 130: 479 – 489
17- Amaro, Suzanne. and Duarte, Paulo (2015). “An Integrative Model of Consumers' Intentions to Purchase Travel Online”. Tourism Management 46: 64-79
18- Bakar, Abou. Lee, Richard. and  Rungie, Cam (2013). “The Effects of Religious Symbols in Product Packaging on Muslim Consumer Responses”. Australasian Marketing Journal 21: 198–204
19- Beatriz, Jim. enez-Parra. Sergio, Rubio. and María-Azucena, Vicente-Molina (2014). “Key Drivers in the Behavior of Potential Consumers of Remanufactured Products: a Study on Laptops in Spain”. Journal of Cleaner Production:1-9 .Article Under Press
20- Bian, Qin. and Forsythe, Sandra (2012). “Purchase Intention for Luxury Brands: A Cross Cultural Comparison”. Journal of Business Research 65: 1443–1451
21- Chen, Ying-Hueih. Hsu, I-Chieh . and Lin, Chia-Chen (2010). “Website Attributes that Increase Consumer Purchase Intention: A Conjoint Analysis”. Journal of Business Research63 : 1007–1014
22- Cheng, Simone. and Lam, Terry (2008). “The Role of the Customer–seller Relationship in the Intention of the Customer to Complain: A Study of Chinese Restaurateurs”. International Journal of Hospitality Management 27: 552–562
23- Cleveland, Mark. and Chang, William (2009). “Migration and Materialism: The Roles of Ethnic Identity, Religiosity and Generation”. Journal of Business Research 62: 963–971
24- Das, Gopal 3 (2014). “Linkages of Retailer Personality, Perceived Quality and Purchase Intention With Retailer Loyalty: A Study of Indian Non-food Retailing”. Journal of Retailing and Consumer Services 21: 407–414
25- Das, Gopal 1 (2014). “Linkages of Retailer Awareness, Retailer Association, Retailer Perceived Quality and Retailer Loyalty With Purchase Intention: A Study of Indian Food Retail Brands”. Journal of Retailing and Consumer Services21: 284–292
26- Das, Gopal 2 (2014). “Factors Affecting Indian Shoppers' Attitude and Purchase Intention: An Empirical Check”. Journal of Retailing and Consumer Services21:561–569
27- Drossos, Dimitris. Kokkinaki, Flora. Giaglis, George. and Konstantinos, Fouskas (2014). “The Effects of Product Involvement and Impulse Buying on Purchase Intentions in Mobile Text Advertising”. Electronic Commerce Research and Applications. Article Under Press
28- Eid, Riyad. And El-Gohary, Hatem (2015). “The Role of Islamic Religiosity on the Relationship Between Perceived Value and Tourist Satisfaction”. Tourism Management 46: 477-488
29- Khare. Mishra. and Parveen (2012). “Influence of Collective Self Esteem on Fashion Clothing Involvement Among Indian Women”. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal 16(1): 42 – 63
30- Kim, Eojina, Hamb Sunny, Sun Yang Il . and Choi Jeong Gil (2013). “The Roles of Attitude, Subjective Norm, and Perceived Behavioral Control in the Formation of Consumers’ Behavioral Intentions to Read Menu Labels in the Restaurant Industry”. International Journal of Hospitality Management 35: 203– 213
31- Hansen, Torben. Moller Jensen, Jan. and Stubbe Solgaard, Hans (2004). “Predicting Online Grocery Buying Intention: a Comparison of the Theory of Reasoned Action and the Theory of Planned Behavior”. International Journal of Information Management 24: 539–550
32- Hawkins, Del. Mothersbaugh, David (2010). Consumer Behavior: Building Marketing Strategy. USA, McGraw-Hill/Irwin Pub.
33- Jamal, Ahmad. And Sharifuddin, Juwaidah. (2014). “Perceived value and perceived usefulness of halal labeling: The role of religion and culture”. Journal of Business Research. Article Under Press
34- Heesup, Han. and Kisang, Ryu (2012). “The Theory of Repurchase Decision-making (TRD): Identifying the Critical Factors in the Post-purchase Decision-making Process”. International Journal of Hospitality Management 31: 786– 797
35- Hong, Ilyoo. and S. Cha, Hoon (2013). “The Mediating Role of Consumer Trust in an Online Merchant in Predicting Purchase Intention”. International Journal of Information Management 33 : 927– 939
36- Hourigan, Sally-Rebecca. And Bougoure, Ursula-Sigrid (2012). “Towards a Better Understanding of Fashion Clothing Involvement”. Australasian Marketing Journal 20: 127–135
37- Joung, Hyun-Mee. And Miller, Nancy (2006). “Factors of Dress Affecting Self-Esteem in Older Females”. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal 10(4):466 - 478
38- Lertwannawit, Aurathai. and Mandhachitara, Rujirutana (2012). “Interpersonal effects on fashion consciousness and status Consumption moderated by materialism in metropolitan men”. Journal of Business Research 60: 1408–1416
39- OCass, A (2000). “An Assessment of Consumers Product, Purchase Decision, Advertising and Consumption Involvement in Fashion Clothing”. Journal of Economic Psychology 21: 545-576
40- Park ,Eun Joo.Kim ,Eun Young . and Cardona ,Forney Judith (2006). “A Structural Model of Fashion-Oriented Impulse Buying Behavior”. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal. 10(4): 433 – 446
41- Peter, J. Paul. and Olson, Jerry C (2010). Consumer Behavior & Marketing Strategy. USA. McGraw-Hill/Irwin.
42- Rong-Da Liang, Austin. and Lim, Wai Mun (2011). “Exploring the Online Buying Behavior of Specialty Food Shoppers”. International Journal of Hospitality Management 30: 855– 865
43- Sood, James. And Nasu, Yukio (1995). “Religiosity and Nationality An Exploratory Study of Their Effect on Behavior in Japan and the United States Consumer”. Journal of Business Research 34: 1-9
44- Tobacyk, Jerome. Babin, Barry . Attaway, Jill. Socha, Stanislaw. Shows, David. and James, Kevin (2011). “Materialism Through the Eyes of Polish and American Consumers”. Journal of Business Research 64: 944–950
45- Vieira, Armando Luis. (2011). Interactive LISREL in Practice: Getting Started with a SIMPLIS Approach, Springer , USA
46- Vinhal Nepomuceno, Marcelo. And  Laroche Michel (2014). “The Impact of Materialism and Anti-consumption Lifestyles on Personal Debt and Account Balances”. Journal of Business Research. Article Under Press
47- Wang, Stephen (2014). “Do Global Airline Alliances Influence the Passenger’s Purchase Decision?”. Journal of Air Transport Management 37: 53-59
48- Wang, Yi-Shun. Yeha, Ching-Hsuan. and Liao, Yi-Wen (2013).”What Drives Purchase Intention in the Context of Online Content Services? The Moderating Role of Ethical Self-efficacy for Online Piracy”. International Journal of Information Management 33: 199– 208
49- Wang, Xia. Chunling,Yu. and Yujie, Wei (2012). “Social Media Peer Communication and Impacts on Purchase Intentions: A Consumer Socialization Framework”. Journal of Interactive Marketing 26: 198–208
50- Weaver, Todd .Moschis, George. and Davis, Teresa (2011). “Antecedents of Materialism and Compulsive Buying: A Life Course Study in Australia”. Australasian Marketing Journal 19: 247–256
51- Zhang, Bopeng. And Kim, Jung-Hwan (2013). “Luxury Fashion Consumption in China: Factors Affecting Attitude and Purchase Intent”. Journal of Retailing and Consumer Services 20: 68–79