اثرگذاری ادراک مشتریان از محصول بر ارزش‌های فرهنگی حاکم بر بازار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر هویت ملی بر ارزش درک شده گوشی تلفن همراه داخلی به واسطه تعصب مشتری و ارزیابی محصول درک شده می‌باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه­ی توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شده است. تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 385 درنظر گرفته شد. برای جمع آوری داده­ها از ابزار پرسش نامه استفاده شد که روایی محتوایی و روایی سازه آن مورد تأیید قرار گرفت. پایایی ابزار نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. داده‌ها با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته­ها نشان دادهویت ملی تأثیر معنادار و مثبتی بر روی ارزیابی محصول درک شده، تعصب مشتری و ارزش درک شده محصول دارد. هویت ملی از طریق ارزیابی محصول درک شده و تعصب مشتری بر ارزش درک شده تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of national Identity on Product Perceived Value Through Customers’Bias and Product Perceived value

نویسندگان [English]

  • Alireza Hadadian 1
  • Arezooo Uni Asbforushani 2
1 Assistant Professor, phd Marketing Management, Management Groups, Ferdowsi University of Mashhad
2 Master Executive Management, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The purpose of the current study was to examine the impact of national identity on the perceived value of the domestic mobile phone through customers’ bias and product perceived assessment. This study is a descriptive survey study. The sample size was 385 selected based on Cochran formula. A questionnaire was used to collect data from which the content and construct validities were established. The reliability was confirmed using Cronbach's alpha coefficient. The data were analyzed using structural equation modeling.  Results show that national identity  has  a significant and positive impact on the product perceived assessment, customer’ bias and product perceived value. As a result, domestic companies should emphasize local customers ' national identity so as to increase their sales and encourage customers to buy their products. The national identity has a significant positive effect on the perceived value through the assessment of the perceived product and customers’ bias.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National identity
  • Product Perceived Value
  • Evaluation of Perceived Product
  • Customer Bias
  • Mobile Phone
1- ارجمندی نژاد، ا. (1387). نقش واسط عرق ملی و قصد خریدار نسبت به مصرف کالای وارداتی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی، مشهد.
2- بتمن، ج. (1387). تئوری انتخاب مشتری. چشم انداز مدیریت، 1(3)، 58-95.
3- چیرانی، ا؛ فردصبوری، م. (1390). مقایسه قدرتمندی انواع برند داخلی و خارجی از دیدگاه مشتریان لوازم خانگی در استان گیلان. مدیریت بازرگانی، 8(3)، 12-15.
4- طالبی دلیر، م؛  اکبری، حسین.(1392). بررسی گرایش به مصرف کالاهای خارجی و عوامل مؤثر بر آن، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 20(1)، 105-127.
5- معصومی، م. ه. (1387). هویت ملی یا هویت قومی. مقاله درج شده در http://www.ofoghvavin.com
 
1- Ahmed, S. A. andd’Astous,  A. (2008). Antecedents,  moderators  and dimensions of Country- of- origin evalution. International Marketing Review, 25(1), 75- 106.
2- Bahai, l., Pysani, A.M. (2009). Determinants of product evaluation:  Effects of the time interval  between  knowledge  of  a  product's country of origin and information about its specific attributes. Journal of Consumer Research, 277-288.‏
3- Henderson, G. R., Guzman, F., Huff, L. AND Motley, C. M. (2013). The Ians pizza tribe: reconceptualzing cross-cultural research in the digital age. Journal of Bussiness  Research, 66, 283-287.
6- Henderson, J. (1995). On industrial development cities. Journal of political economy, 103, 1067-1090.
5- Keillor, B. D., Hult, G. T. M,.Erffmever, R. C. and Babakus, E. (1996). NATID: the development Keillor, B. D., Hult, G. T. M., Erffeyer, R. C. and Babakus, E. (1996).
6- Le, N. ,Nguyen,H. and Nguyen,T.(2013)."National Identity and the Perceived Values of Foreign Products With local brands: the case of local wine in vietname”, asia pacifict journal marketing and logistics,25(5), 765-783.
7- Rawwas, M.Y. A., Rajendran, K. N. and Wuehrer, G. A. (1996). The influence of world  mindedness and  nationalismon consumer evaluation of domesticand foreign prodct. nternational Marketing Review,13)2( , 20-38.
8- Samner, T.M. (1906). The moderating role of prior knowledge in schema-based product evaluation. Journal of Consumer Research, 177-192.‏
9- Salter, V. (1997). Multiattribute approaches for product concept evaluation and  generation: A critical review. Journal of Marketing Research, 159-180
10- Shankarmahesh, M. N. (2006). Consumer ethnocentrism: anintegrative review of it santecedents and consequences".International Marketing Review, 23)2(, 146-172.
11- Sharma, P. (2011). "Country of origin effects indeveloped and emerging markets: exploring the contrasting roles of materialism and value consciousness, Journal of International Business Studies, 42(2): 285- 306.
12- Sharma,S., Shimp,T.A. and Shin, J. (1995). Consumer ethnocentrism : a test of antecedents and  moderator. Journal of the Academr of  marketing science, 23(1), 26-37.
13- Shimp,T. and Sharma, S. (1987). Consume  ethnocentrism: construction and validation of the CETSCALE. Journal of Marketing Research, 24)3( , 280-290
14- Somogiyi, S., Li, E,. Johnson, T., Bruwer, J. and Bastian, S. (2011). The underlying  motivation of chinese wine consumer behavior. Asia Pacific Journal of Marketing and logistics, 23(4), 473-485.
15- Zeithaml, V.A. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and values: a means-end model and synthesis of evidence. Journal of marketing. 52, 2-22.