بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد سازمانی در چارچوب مزیت رقابتی در شرکت های صنعتی کوچک و متوسط (مطالعه موردی: مجموعه‌ای از شهرک‌های صنعتی استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علمی حسابداری و مدیریت ، دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل، ایران

چکیده

در طول دهة گذشته بازارگرایی بسیار مورد توجه پژوهشگران بازاریابی قرار داشته و بعنوان یکی از موضوعات اصلی پژوهش در حوزه بازاریابی استراتژیک مطرح می‌‌باشد. بر همین اساس، در این پژوهش به بررسی تأثیر بازارگرایی داخلی و خارجی بر عملکرد سازمانی با توجه به متغیر میانجی مزیت ‌رقابتی و متغیر وابسته تعهد‌ سازمانی پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران شرکت‌های صنعتی کوچک و متوسط در مجموعه‌ای از شهرک های صنعتی استان مازندران تشکیل داده و 220 نفر از مدیران به روش نمونه‌گیری غیر احتمالی در دسترس، به عنوان نمونه آماری پژوهش مورد نظر انتخاب شده‌اند. همچنین در این پژوهش از پرسشنامه به عنوان ابزارگردآوری اطلاعات استفاده شده است. ضمناً در این تحقیق، تحلیل مدل پژوهش از روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که بازارگرایی داخلی موجب توسعه و بهبود تعهد سازمانی می شود و همچنین توسعه مزیت رقابتی منتج از تاثیرات مثبت ابعاد بازارگرایی داخلی و خارجی، به شرکت‌های صنعتی کوچک و متوسط در راستای بهبود عملکرد سازمانی کمک می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Market Orientation on Organizational Performance within the Competitive Advantage Framework in SMEs: A Case Study of the Complex of Industrial Parks in Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Bagheri 1
  • Safieh Latifi 2
  • Shokoufeh Mohseni Melerdi 2
1 Assistant Professor, Department of Accounting and Management Department, Payame Noor University
2 Master of MBA, Department of Management, Mazandaran University of Science and Technology, Babol, Iran
چکیده [English]

Market orientation is one of the major research streams developed in strategic marketing during the past ten years. This research aims at the effect of internal and external market orientations on organizational performance. With regard to intermediate variables, competitive advantages and the dependent variable of organizational commitment are evaluated. The statistical population of this research consists of the managers of small and medium sized enterprises in the Complex of Industrial Parks in Mazandaran Province. Totally, 220 managers are selected as a sample, using available non-probable sampling. Also, questionnaires have been used to collect the data. The analysis of the survey model has been done using the Lisrel software. The results show that internal market orientation leads to the development and improvement of organizational commitment. It is also found that the competitive advantage obtained from the positive effects of internal and external marketing helps small and medium industrial companies to improve their organizational performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market orientation
  • Organizational Performance
  • Organizational commitment
  • Competitive Advantage
1-   Aghazadeh, H., Esfidani, M. R. (2008), Application of Information Technology (IT) in a Sustainable Competitive Advantage (Case Study: Iran's Top Manufacturing Companies), Institute for Trade Staudies and Research, No (46), 89-117.
2-   Aghazadeh, H., Yazdani, S. (2015), The Effect of Competitive Strategies on Market Development and New Product Development in Commercial Banks of the Country, Journal Management System, No (14), 121-146.
3-   Attaran, J., (2010), Competitive Advantage and Its Approaches, Tedbir Journal, No (9), 38-46.
4-   Awwad, S. M., Agti, D. A. (2011), the impact of internal marketing on commercial bank’ market orientation, International Journal of Bank Marketing, No (29), 308-332.
5-   Bulent. M., Seigyoung. A., Eric. S., (2007) Transformational leadership and market orientation: Implication for the implementation of competitive strategies and business unit performance, Journal of Business Research, 314-321.
6-   Chen, S. C., Quester, P. G., (2009) a value-based perspective of market orientation and customer Service, Journal of Retailing and Consumer Service, No (16), 197-206.
7-   Erdheim, J., Wang, M., Zickar, M. J., (2006) Linking the big five personality constructs to organizational commitment, Personality and Individual Differences, No (41), 959-970.
8-   Farabi, M., Tajvidi, R., Tajvidi, M., (2011), The Impact of the Relationship between Market Orienteering and Competitive Advantage in the Tractor Industries of Iran, Journal of productivity management, No (5), 131-160.
9-   George, L., Apathy, T. S., (2011) Work motivation of teachers’ relationship with organizational commitment, Canadian Social Science, No (7), 90-99.
10-  Hasangholipoor, T., Ansari, M., Elahigol, A., (2011), The Effect of Internal Marketing on Market Orientation with Organizational Commitment Mediators and Organizational Behavior in Financial Firms: Case Study of Mellat Bank of Tehran, Journal of New marketing research, No (1), 25-46.
11-  HÄMÄLÄINEN, T. J. (2003) National competitiveness and economic growth: the changing determinants of economic performance in the world economy. 1st. ed. Edward Elgar Publishing.
12-  Kara, A., Spillan, J. E., Deshields, O. W. J., (2005) The effect of a market orientation on business performance: A study of small-sized retailers using MARKOR scale, Journal of Small Business Management, No (43), 105-118.
13-  Keshtegar, A., Joudzadeh, M., Fardin, M., Rashaki Ghaleno, M., (2014), The Effect of Job Burnout and Addiction to Work on Organizational Commitment, Public Management Research, No (25), 167-188.
14-  Kheiri, B., Khosrozadeh, Sh., Pezeshki, Sh., (2014), The Impact of Market Orientation on Hotel Industry Performance, Journal of New marketing research, No (4), 141-166.
15-  Kuo, Y. K., (2012), Organizational commitment in an intense competition environment, Industrial Management and Data System, No (113), 39-56.
16-  Led, A., Odwyer, M., (2009), Market orientation, NPD Performance and organizational performance in small firms, J Product development & management Association, No (26), 652-661.
17-  Leonidou, L. C., Leonidou, C. N., Fotiadis, T. A., Zeriti, A.  (2013) Resources and capabilities as drivers of hotel environmental marketing strategy: Implications for competitive advantage and performance, Tourism Management, No (35), 94-110.
18-  li. J. J., Zhou, K. Z., (2010), How foreign firm achieve competitive advantage in the Chinese emerging economy: Managerial ties and market orientation, Journal of Business Research, No (63), 856-862.
19-  Li, S., Ragu Nathan, B., Ragu Nathan, T., Subba, r. S., (2006) The impact of supply chain management practices on competitive advantage and organizational performance, The International Journal of Management Science, No (34), 107-124.
20-  Naebzadeh, Sh., Jalali, M., (2012), Investigating the Relationship between Internal Markets and Market Performance, The 5th Conference and Business Insurance Festival.
21-  Navarr, A., Losada, F., Ruzo, E., Diez, J. A., (2010), Implications of perceived competitive advantage, adaption of marketing tactics  and  export commitment on export performance, Journal of World Business, No (45), 49-58.
22-  Noorinia, R., (2007), Market Orientation: the heart of marketing, Tedbir Journal, No (181), 32-36.
23-  Panigyrakis, G. K., Theodoridis, P., (2007) Market orientation and performance: An empirical investigation in the retail industry in Greece, J Retailing and consumer services, No (14), 137-149.
24-  Pinho, J. C., Rodrigues, A. P., Dibb, S. (2014) Organizational commitment inorganizational performancethe case of non-profit organizations, Journal of Management Development, No (4), 374-398.
25-  Raminmehr, H., Charstad, P., (2014), Quantitative Research Method Using Structural Equation Modeling (Laser Software), Tehran, Terme Publishing House.
26-  Reid, m., Brady, E., (2012) Improving firm performance through NPD: The role of market orientation, NPD orientation and the NPD process, Australasian marketing journal, No (20), 235-241.
27-  Rodrigues, A., P., Pinho, G., C., (2012), the impact of internal and external market orientation on performance in local public organization, Marketing Intelligence and Planning, No (30), 248-306.
28-  Saeidi, S. P., Sofian, S., Saeidi, P., Saeidi, S. P., Saaeidi, S. A. (2015) How does corporate social responsibility contribute to firm financial performance? The mediating role of competitive advantage, reputation, and customer satisfaction, Journal of Business Research, No (2), 341-350.
29-  Sanchez-Hernandez, I. M., Miranda, F. J., (2011) Linking internal market orientation and new service, European journal of innovation management, No (14), 207-226.
30-  Song, M., Di Benedetto, A., Nason, R., (2007) Capabilities and financial performance: the moderating effect of strategic type, Journal of the Academy of Marketing Science, No (35), 18–34.
31-  Taghavifard, M. T., Behboudi, O., Ghafoorian Shagerdi, A., (2015), The Impact of Market Orientation on Business Performance (Case Study: Manufacturing Companies Accepted in Tehran Stock Exchange), Journal Management System, No (13), 205-227.
32-  Vadiei, F., Besaghzadeh, N., Hajipour, B., (2014), Investigating the Application of Strategic Marketing Indicators on Sustainable Competitive Advantage and Market Performance, Journal of Business Management Perspective, No (18), 145-166.
33-  Wei, Y., Gima, k. A., (2009) the moderating role of reward systems in the relationship between market orientation and new product performance in China, Intern. J. of Research in marketing, No (26), 89-96.
34-  Zhou, K., Z., Brown, B., R., Dev, C.S., (2009) Market orientation, competitive advantage, and performance: A demand- based perspective, Journal of Business Research, No (62), 1063-1070.