دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، شهریور 1397، صفحه 1-360 
ارائه مدل بوم شناسی کسب وکار تامین مالی جمعی در ایران

صفحه 307-342

علی حاجی غلام سریزدی؛ علی رجب زاده قطری؛ علینقی مشایخی؛ علیرضا حسن زاده