تبیین و ارزیابی مدل رابطة دارایی های ناملموس و عملکرد تجاری سازمان های بازرگانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی؛ ، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

 متخصصان امر بازرگانی تا  امروز تمرکز بسیار اندکی نسبت به سرمایه ناملموس در سازمان­ها به عنوان اهرمی برای تحت تاثیر قرار دادن قابلیت­های بازاریابی داشته‌اند؛ حال آنکه در دیدگاه مبتنی بر منابع، این باور وجود دارد که منابع و قابلیت­های غیرقابل تقلید، ارزشمند، کمیاب و پیچیده به لحاظ اجتماعی، مزیت رقابتی برتری را ایجاد می­کنند.
از اینرو هدف این مقاله ارائه و ارزیابی یک مدل مفهومی از رابطه بین دارایی­های ناملموس و عملکرد تجاری در سازمان­های بازرگانی منطبق با دیدگاه مبتنی بر منابع است.با توجه به ماهیت آن، پژوهشی توصیفی و پیمایشی است. مدل ارائه شده، در صنایع فولاد استان خوزستان و با جامعه آماری متشکل از مدیران عالی، مدیرانمیانیوکارشناسان بازرگانی در چهار شرکت فعال در صنعت فولاد استان خوستان و حجم نمونه 168 نفر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. بر این اساس پنج متغیر سرمایه دانشی- انسانی، سرمایه اطلاعای ، سرمایه ارتباطی ، سرمایه سازمانی، سرمایه اجتماعی و هچنین قابلیت های بازاریابی  در قالب 6 فرضیه و 36 شاخص مورد آزمون واقع شد. نتایج این پژوهش ضمن تایید هر شش فرضیه طرح شده نشان داد قویترین رابطه با ضریب همبستگی 378/0 میان سرمایه دانشی- انسانی و قابلیت­های بازاریابی و ضعیف­ترین رابطه با ضریب همبستگی 318/0 میان سرمایه اجتماعی و قابلیت­های بازاریابی وجود دارد. ضمن آن­که شاخص­های­ توانایی نگهداری و بکارگیری دانش و بسط آشنایی­های تجاری به ترتیب با میانگین نمره 81/8 و 61/7 به عنوان مهم­ترین و کم اهمیت­ترین شاخص­ها شناسایی شد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposition and Examination of a Conceptual Model for the Relation between Intangible Assets and Performance of Commercial Organizations

نویسنده [English]

  • mahmood jafapoor
چکیده [English]

Commercial experts paid a little attention to intangible asset in organizations as a lever to influence marketing capabilities up to now. While in the resource viewpoint there is a belief that inimitable, valuable, rare and socially complex resources and capabilities provide a better comparative advantage. Hence this study aims to propose and examine a conceptual model for the relation between intangible assets and performance of commercial organizations in accordance with the resource viewpoint. So naturally it is a descriptive/survey research. The proposed model was examined and investigated by a statistical society consisted of 167 high and middle ranking managers and commercial experts of four active companies in steel industry in Khuzestan province of Iran. Thereupon, five variables, knowledge-human asset, informative asset, communicative asset, organizational asset, social asset and also marketing capabilities were tested in the frame of 6 hypotheses and 36 indexes. More than acceptance of all hypotheses the results showed that the strongest relation was between knowledge-human asset and marketing capabilities with the correlation coefficient of 0.378 and the weakest one was between social asset and marketing capabilities with the correlation coefficient of 0.318. Meanwhile the index of the capability of keeping and applying knowledge and the index of the expansion of business familiarities were identified as the most and the least important indexes, respectively, with the scores of 8.81 and 7.61.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Resource Viewpoint
  • Intangible Asset
  • Knowledge-Human Aasset
  • Informative Asset
  • Communicative Asset
  • Marketing Abilities