دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، شهریور 1391، صفحه 1-173 
طراحی مدل شبکه ی تهیه و توزیع کالا در ایران

صفحه 105-121

کیومرث شریفی؛ مصطفی مسعودی؛ سید رضا سید جوادین