تناظر استراتژی کسب و کار با عدم اطمینان محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران

چکیده

استراتژی های سطوح مختلف سازمان در جهت واکنش مناسب نسبت به عوامل محیطی اتخاذ می شوند و تناسب آن ها با میزان تغییرات محیطی موضوع حیاتی برای سازمان است. در این مقاله، با مطالعه ادبیات تحقیق در زمینه استراتژی سطح کسب و کار و عدم اطمینان محیطی، مدلی برای تناظر این دو ارائه شده است. از ترکیب مدل پورتر و مدل مایلز و اسنو، چهار نوع استراتژی کسب و کار معرفی و نیز عدم اطمینان محیطی در چهار وضعیت تعریف گردید. جامعه آماری عبارت است از کارشناسان و مدیران شرکتهای پگاه فارس و شام شام و از آنجائیکه این جامعه محدود است از همه اعضای آن پرسش به عمل آمد. بدلیل اینکه از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است، نشان دهنده روایی پرسشنامه است و ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه عدم اطمینان محیطی 844/0 محاسبه شد. تعداد 44 پرسشنامه از شرکت پگاه فارس و 32 پرسشنامه از شرکت شام شام جمع آوری شد. نتایج نشان داد استراتژی کسب و کار در شرکت پگاه فارس استراتژی مدافه کم هزینه و در شرکت شام شام، استراتژی مدافع تمایز طلب است. بین وضعیت موجود و مطلوب استراتژی کسب و کار در هر دو شرکت اختلاف معناداری وجود دارد. همچنین استراتژی کسب و کار در هر دو شرکت با عدم اطمینان محیطی تناظر مناسبی ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Business strategy correspondence with Environmental Uncertainty

نویسندگان [English]

  • hamid reza rezvani 1
  • maziyar Saham-khadam 2
چکیده [English]

The different organizational levels of strategies are planned for a suitable react related to environmental factors. Consequently, it is crucial for organizations to confirm these strategies with organizational changes. After studying of literature about Business level strategies and environmental uncertainty, we proposed a suitable model. With combination of Porter and Miles & Snow models, four types of business strategy were introduced that included: prospector, analyzer, low-cost defender and differentiation defender. The statistical society included 44 managers and experts from Pegah Fars company and 32 managers and experts of Sham Sham company and we used Questionnaire to collect data. The results showed that there is difference between expected and existed situation of business strategy in both companies. Also base on the conceptual model, there is not fitness between business strategy and external environment, in both companies.   
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business strategy
  • External Environment
  • Environmental Uncertainty
  • Competitive Strategies
  • Miles & Snow Strategies