مدلی برای تخصیص سفارش در حالت چند تامین‌کننده، چند محصوله، و چند دوره‌ای در شرایط وجود تخفیف افزایشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکده‌ی مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه‌ طباطبایی

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده‌ی مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه‌ طباطبایی

چکیده

هزینه‌ی مواد خام و اجزای تشکیل‌دهنده‌ی محصول، درحدود 60% از بهای تمام‌شده (در برخی از صنایع تا 80%) را در برمی‌گیرد. در چنین شرایطی، منبع‌یابی مناسب، می‌تواند نقشی کلیدی در کارایی و اثربخشی سازمان ایفا نموده و تاثیر مستقیمی در کاهش هزینه‌ها، سودآوری و انعطاف‌پذیری یک شرکت داشته باشد. در مقاله‌ی حاضر تعیین کمیت مطلوب سفارش در حالت وجود چند تامین‌کننده، چند محصول، طی چند دوره، در حالت مجازبودن مازاد و کمبود، با لحاظ ماهیت چندمعیاره و چندهدفه‌‌ی مساله، و وجود تخفیف افزایشی، با فرض قطعی‌بودن پارامترها، مد نظر قرار گرفته است. بمنظور لحاظ معیارهای موثر بر انتخاب تامین‌کننده از فرآیند تحلیل شبکه استفاده شده است. پس ازمدلسازی مساله درقالب یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط چندهدفه، یک مثال عددی ارائه شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که تصمیم‌گیرنده، می‌تواند زیرمجموعه‌ی مناسبی از تامین‌ کنندگان را انتخاب نموده ومقادیرمطلوبی ازمحصولات رابه آنها به نحوی سفارش دهدکه علاوه بر کمینه نمودن هزینه‌های کل، زمان انتظار و اقلام ردی، مطلوبیت تامین نیز بیشینه شود. در پایان نتایج وپیشنهادات ارائه می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A model for Order Allocation in Multi Supplier, Multi Product and Multi Period Situation, Considering Incremental Discounts

نویسندگان [English]

  • majid Houshmandi Maher 1
  • maghsoud amiri 2
چکیده [English]

In most industries the cost of raw materials and component parts constitutes almost 60% percent of cost of a product (in some industriesup to 80%). In this situation, proper sourcing can play a key role in an organization's efficiency and effectiveness, because it has a direct effect on cost reduction, profitability and flexibility of a company. In this paper, determining the optimal order quantity in multi supplier, multi product and during several periods, allowing shortage and surplus, in presence of incremental discounts, and considering multi objective and multi criteria nature of the problem, is considered. Demand of each product i in period t is assumed to be known. To incorporate the effective criteria, analytic network process approach is used. After developing the multi objective mixed integer programming, a numerical exampleis presented. Result shows that decision maker can select right set of suppliers, so that in addition to minimize total cost, lead time, and reject rate, maximize the utility function. At the end, results and suggestion will be provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Management
  • Supplier Selection
  • Analytic Network Process
  • Multi Objective Mixed Integer Programming