مقایسه توانایی پیش بینی اجزای مثبت و منفی بازدهی بازارسهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

تحقیق حاضر، با تفکیک نسبت کلی سود هر سهم به قیمت، به اجزای مثبت و منفی آن، توانایی هر یک برای پیش بینی شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کند. پرسش اساسی این است که آیا اجزای منفی بازدهی در مقایسه با اجزای مثبت، توانایی بیشتری برای پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دارند؟ جامعه آماری تحقیق، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و برای تعیین نمونه به منظور آزمون فرضیه، از روش حذفی استفاده شده است. در این پژوهش، اجزای مثبت و منفی بازدهی، در قالب میانگین وزنی، مقدار خالص    نسبت های سود هر سهم به قیمت در هر فصل محاسبه و ارتباط آن با مقادیر محاسبه شده شاخص، برای کل نمونه و هر یک از دو گروه شرکت های سود ده و زیان ده ارزیابی شده است. دوره مطالعه سال ­های 1374 الی 1389 است و اطلاعات 100 شرکت عضو بورس مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه، با استفاده از مدل­های رگرسیون خطی یک متغیره و دو متغیره، نشان می­دهد که اجزای منفی بازدهی در مقایسه با اجزای مثبت توانایی بیشتری برایپیش بینی شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Predictability of Negative and Positive Components of Stock Market Returns

نویسندگان [English]

  • mehdi bahar moghadam 1
  • Hojat Zanghiabadi 2
چکیده [English]

In this study, the aggregate earnings-price ratio is decomposed into it’s positive and negative components and the ability of this components to predict of Tehran Exchange Price Index (TEPIX) are examined separately. The history shows that no research has been performed in this field in Iran. The basic question is whether the negative components compared with the positive has more ability to predict TEPIX?The statistical population includes companies that have been accepted at Tehran Stock Exchange (TSE). For selection of companies to test the research hypothesis, the elimination method is used. Positive and negative components calculated In terms of weighted average of the quarterly net amount of earnings per shareto price and Is evaluated its relationship with Index values calculated for the entire sample of companies and each of the two groups namely profitable and loss companies.Using one-variable and two-variable linear regression models, the research hypothesis is tested.For this purpose, the study period used is from the early 1995until the late 2010 for 100 listed companies in TSE. The result of Hypothesis test shows that the negative components have a greater ability to predict the TEPIX.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Securities Exchange
  • Total Price Index
  • Stock Market Returns
  • Earnings-Price Ratio
  • Prospect Theory