ارزیابی عملکرد فروشگاه های زنجیره ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان

2 کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

یکی از مسائل مهم در سازمانها تعیین سطح کارآیی  یا به عبارتی  ارزیابی عملکرد فعالیتهای سازمانی آنهاست. با توجّه  به اهمیت بسیار بالای صنایع خدماتی نظیر صنعت فروشگاه های زنجیره ای در رشد و توسعه  اقتصادی کشورها، ارزیابی عملکرد فروشگاه های زنجیره­ای اهمیت شایانی دارد. هدف از این مقاله ارزیابی عملکرد فروشگاه های زنجیره­ای اتکا با استفاده از تعیین معیارهای ارزیابی است تا بتوان از طریق نظام ارزیابی و رتبه بندی، کارآیی این واحدها را  اندازه­گیری نمود و پس از مشخص شدن واحدهای کارآ و ناکارا، راهکارهای  بهینه­سازی واحدهای ناکارآ تا رسیدن به سطح کارآیی را ارائه کرد. این پژوهش به ارزیابی عملکرد فروشگاه های زنجیره­ای با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقیق پس از اجرای مدل CCR نهاده گرا به عنوان مدل پیشنهادی در این مقاله و تعیین نمره  کارآیی هر یک از واحدها نشان می دهد که 68% این فروشگاه­ها کارآ و32% آنها ناکارآ هستند. می توان اقدام به تشکیل مجموعه های مرجع نمود و سهم هر یک از واحدهای تصمیم گیرنده در ایجاد واحدهای مجازی همان جوابهای مدل CCR ورودی محور (lj ها) خواهدبود. بر این اساس می توان در راستای هدف تحقیق، منابع اضافی واحدهای ناکارآ  را برای رسیدن به مرز کارآ با استفاده از منطق مجموعه های مرجع کاهش داد تا در نتیجه کارآیی  کلّی مجموع DMU  ها افزایش یابد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Performance Evaluation of Chain Stores

نویسندگان [English]

  • Farimah Mokhatab rafiei 1
  • fereshteh abasabadi 2
چکیده [English]

Today,
Performance Evaluation is an important factor in any organizations. With regards to importance of service sector like chain stores and it’s relation to economic growth of many countries, performance evaluation of these stores is very important. The objective followed in this study is the performance evaluation of ETKA’s chain stores to identify their efficiency contents and render optimization solutions for inefficient units to catch up high level of efficiency. Widespread utilizing Data Envelopment Analysisis a  strong evidence.The results of this research after running a CCR Input-Oriented model as a proposal model  and identify. The efficiency mark of every unit illustrate that 68 percent of the stores are efficient and 32 percent inefficient. For the purpose of accomplishment of objective from evaluation of units’ efficiency which is the very establishment of a mechanism for attaining the stores unit to a high level of efficiency, the establishment of figurative units is proposed. For doing such action  one can take action toward establishment of reference sets, and the portion of each decision making units in establishment of figurative units are the very responses to Input-Oriented CCR model (lj). On this basis, one can, along with the objectives of this paper, decrease excess resources of inefficient units for forcing them to efficient limit using the logic of reference sets as a result of which the general efficiency of total DMUs is increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation
  • Efficiency
  • data envelopment analysis
  • Figurative Units
  • Decision Making Units