عوامل مرتبط با وفاداری مشتریان ایرانی در هتل‌های پنج ستارۀ تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد MBA از دانشگاه شریف و دانشجوی دکترای بازاریابی در دانشگاه دالاس

3 کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی

چکیده

هدف اصلی از این پژوهش، شناسایی عوامل مرتبط با وفاداری مشتریان ورتبه‌بندی شاخصهای مربوط به هر یک به نسبت اهمّیّت آنهاست. مطالعۀ حاضر از نظر روش، توصیفی- پیمایشی است و جامعۀ آماری آن، مشتریان وفادار ایرانی در هتل‌های پنج ستارۀ شهر تهران هستند. بر مبنای نمونه‌گیری تصادفی و استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری اطّلاعات، از 450 پرسشنامۀ توزیع شده بین مشتریان وفادار هتل، 216 مورد، جمع‌آوری گردید. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS، نشان‌دهندۀ آن است که هر یک از عوامل ذی‌ربط دارای رابطۀ مثبت و معناداری با وفاداری مشتری هستند. از بین عوامل مذکور، خدمات مکمّل با ضریب همبستگی مثبت 546/0 دارای بیشترین رابطه با وفاداری است و شاخص‌های آن بر حسب اهمّیّت، دربرگیرندۀ مواردی از قبیل خدمات خشک‌شویی مناسب و کارآمد، امکان ذخیرۀ اتاق و دیگر خدمات هتل از طریق اینترنت، وجود پارکینگ برای خودروهای مهمانان هتل، امکان پرداخت هزینه خدمات از طریق کارت اعتباری، فراهم نمودن تسهیلات برگزاری جلسات و کنفرانس‌ها، دسترسی به فن‌آوری‌های اطّلاعات و ارتباطات، استفاده از کارت‌های الکترونیکی به جای کلید اتاق و دسترسی به تسهیلات در مواقع اضطراری است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Related to the loyalty of Iranian Customers of Five Star Hotels in Tehran

نویسندگان [English]

  • abolfazl taj zadeh-namin 1
  • aydin tajzadeh-namin 2
  • morteza ramazani 3
چکیده [English]

The aim of this research is to identify the factors related to customers’ loyalty in Tehran's five star hotels and to rank the variables of each factor according to their importance. This is a descriptive-survey from the research approach perspective and it's statistical population consists of the Iranian loyal customers. Based on random sampling and questionnaire as the instruments, out of 450 questionnaires which were distributed among the related customers, 216 were collected. Pearson correlation is used for testing research hyphothesis and mean ranking is used for classifying the variables related to each of factors according to their importance.
The results, using SPSS software, show that each of relevant factors (i.e, hospitality; accommodation; food and beverage; recreation and entertainment; supplementary services; hotel's position and displacement, and price) have significant and positive relationships with customers' loyalty. Among these factors, the supplementary services with 0.546 coefficient correlation has the greatest relationship with loyalty. The mentioned factor includes variables such as efficient and appropriate laundry services; availability of parking for hotel's guests; possibility of cost payment by credit cards for service(s); launching facilities for meetings and conferences; access to information and communication technologies; using electronic card for room instead of keys and to have access to facilities in emergency situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Five Star Hotels
  • Tehran
  • loyal Customers