عوامل موثر بر موفقیت استقرار مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی (مطالعه موردی: دانشگاه یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه یزد

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر موفّقیت استقرار مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی انجام یافته است. این مطالعه ضمن بررسی این عوامل در دانشگاه یزد، با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی، به رتبه بندی آنها می پردازد. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و  تحلیلی ـ پیمایشی است که برای جمع آوری اطلاعات مربوط به آن، از روش‌های مطالعه ادبیات موجود، مصاحبه با خبرگان و نیز پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلّیه اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد بوده است. نتایج حاصل از بررسی مبانی نظری، شش عامل: فرهنگ، فن­آوری، انگیزه، توانایی، هماهنگی و شناخت را  به عنوان عوامل موثّر بر مدیریت دانش معرفی کرد. آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که عوامل شش گانه فوق همگی، بر مدیریت دانش تأثیر دارند. علاوه بر این، نتایج حاصل از رتبه بندی این عوامل با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی نشان داد که به ترتیب، عوامل: فرهنگ، فن­آوری وانگیزه رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند و عوامل: شناخت، توانایی و هماهنگی در رتبه های بعدی قرار دارند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Successful Implementation of Knowledge Management in Higher Education Institutions

نویسندگان [English]

  • Saeid Saeida Ardakani 1
  • amir reza konjkav monfared 2
چکیده [English]

The purpose of this study is identify and assess the factors influencing the successful implementation of KM in higher education institutions. These factors include: culture, technology, incentive, authority, coordination and familiarity. This study also reviews and ranks these factors in Yazd University by  using fuzzy TOPSIS.However,the statistical population is the faculties of YazdUniversity. For collecting data, literature review, interviews with experts and questionnaires are used. The results of ranking these factors indicate that the factors of culture, technology and incentive are in first, and familiarity, authority and coordination are next in ranking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • tacit knowledge
  • explicit knowledge
  • Fuzzy TOPSIS