بررسی رابطه ی بین مسئولیت پذیری اجتماعی با عملکرد مالی شرکت ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز- دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی

2 استاد یار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه مدیریت، تبریز، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین¬الملل- موسسه¬ی آموزش عالی الغدیر

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه­ی بین مسئولیت­پذیری اجتماعی و ابعاد آن شامل شرایط محیط کار، محیط زیست، رفتار کسب و کار، جامعه و اجتماع محلی و راهبری شرکت با عملکرد مالی شرکت­ها در صنعت مواد و محصولات دارویی است. این پژوهش از نظر روش، پیمایشی و از نظر نوع، تحلیلی و از حیث هدف، کاربردی است. جامعه­ی آماری پژوهش، شرکت­های فعال تولید­کننده­ی مواد و محصولات دارویی و سهامی عام استان­های آذربایجان­ شرقی و تهران هستند که سرشماری شده اند. برای گردآوری اطّلاعات متغیر مسئولیت­پذیری اجتماعی و ابعاد ­آن از پرسش­نامه­ و برای سنجش متغیر­ عملکرد مالی از صورت­های مالی شرکت­ها (نرخ بازده دارایی­ها) استفاده شده ­است. دو متغیر تعدیل­کننده در این پژوهش، اندازه و ریسک سازمان است. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها، از ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بین متغیّر مسئولیت­پذیری اجتماعی و هر یک از ابعاد پنج­گانه­ی آن با متغیّر عملکرد مالی، رابطه­ای وجود ندارد. همچنین، بین اندازه­ و ریسک سازمان با عملکرد مالی رابطه­ی مثبت و معنی­داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Relationship between Corporate Social Responsibility and Financial Performance

نویسندگان [English]

  • naser sanoubar 1
  • Majid khalili 2
  • hamed saghafian 3
چکیده [English]

The present applied- analytical research explores and tests the sign of relationship between corporate social responsibility and financial performance of pharmaceutical companies. Statistical population and sample of this study  constitute affiliated pharmaceutical companies in Tehran stock exchange that are located in East Azarbayjan  and Tehran Provinces. Corporate social responsibility variable includes five dimensions: work conditions, environment, business behavior, society ,local community and corporate governance.In order to gather information about corporate social responsibility and its dimensions,questionaires are used and about financial performance variable, financial documents of firms are used. There are two moderating variables in this study; organization size and organization risk. Firm financial performance has been measured by “return on assets”. For analyzing the collected data, statistical technique spearman`s rho is applied. The results of this thesis indicate that there is not a positive relationship between corporate social responsibility dimensions and firm financial performance but there is a positive relationship between size of firm and financial performance. There is also a strong relationship between risk of firm and financial performance.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate social responsibility
  • Financial performance
  • return on assets
  • organization Size
  • organization risk