دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 1-151 
رویکردی ترکیبی برای انتخاب استراتژی کسب و کار

صفحه 124-143

عادل آذر؛ رضا جلالی؛ فرزانه خسروانی؛ حسین کرمی