تأثیر افشای اطلاعات بر دامنه شکاف قیمتی پیشنهادی خرید و فروش سهام با استفاده از سیستم معادلات همزمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران

3 کارشناسی ارشد مدیریت مالی

چکیده

در این پژوهش، ارتباط بین افشاء اطلاعات و شکاف قیمتی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تحقیق سیستم معادلات همزمانی بررسی شده است. برای تعیین درجۀ افشای اطلاعات توسط شرکتها، چک لیستی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در نهایت، ارتباط آنها با شکاف قیمتی در مورد 112 شرکت برای سال 1386 مورد مطالعه قرار گرفته است. روش بررسی داده ها مطالعۀ مقطعی بوده و یافته های تحقیق نشان می دهد که ارتباط معنی دار و معکوس بین افشای اطّلاعات و شکاف قیمتی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Information Disclosure on Bid -Ask Spread Using Simultaneous Equations System

نویسندگان [English]

  • mahmood yahyazadeh far 1
  • shahabeddin shams 2
  • narges fallah mohammadi 3
چکیده [English]

In this article the relationship between information disclosure and Bid – Ask spread is investigated in capital market of Iran using simultaneous equations system. In order to determine the degree of information disclosure of firms, a check list based on accounting standards was prepared and the relationship between Bid-Ask spread was examined in 112 firms in 2007. For the purpose of investigating the relationship, cross-sectional method was used.As a result, a significant. reverse relationship was observed in the course of our study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information disclosure
  • Bid- Ask spread
  • Simultaneous Equations System