تحلیل موانع به کارگیری تجارت الکترونیکی در صنایع غذایی ایران (مطالعه موردی: صنایع غذایی استان یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 استادیار دانشگاه آزاد تهران جنوب

3 استادیار دانشگاه یزد

4 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده

در نظم نوین اقتصادی، داشتن دانش و بهره برداری مناسب از آن شرط ضروری برای پویا ماندن حیات سیستم­های اقتصادی است. در این بین، بهره­گیری از شیوه­های نوین تجارت الکترونیک می تواند موجبات صرفه­جویی در هزینه­ها و کارآیی بیشتر عملیات تجاری بنگاه‌های تولیدی را فراهم آورد و در نهایت توان رقابتی آنها را افزایش دهد. پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سؤال عمده است که مهم­ترین موانع پیش روی صنایع غذایی در استفاده از تجارت الکترونیک کدام‌اند؟  بدین منظور،  پس از بررسی ادبیات تحقیق و مطالعات مشابه، موانع تجارت الکترونیک در سه دسته از سیستم های بازخور منفی مورد بررسی قرار گرفت. از شیوة ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس فازی برای سطح‌بندی موانع تجارت الکترونیک و محاسبه درجه اهمّیّت عوامل شکل دهنده آنها استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که از دیدگاه جامعۀ مورد مطالعه، موانع سطح مشتری از اهمّیّت بیشتری نسبت به سطح تجارت برخوردار هستند. تعیین درجۀ اهمّیّت هریک از دسته موانع در سطوح مشتری و تجاری نشان داد که در هر دو سطح، موانع اقتصادی بیشترین اهمّیّت را دارند؛ امّا در سطح مشتری، موانع شناختی نسبت به موانع اجتماعی- سیاسی از درجه اهمّیّت بالاتری برخوردار بود در حالی که این وضعیت در سطح تجارت بالعکس گزارش می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Barriers in Using IT in Iranian Food Industries (Case Study: Food Industries of Yazd Province)

نویسندگان [English]

  • Asghar Moshabaki 1
  • amir homayon sarfaraz 2
  • habib zare 3
  • mohammad ali shahrian 4
چکیده [English]

As part of a dynamic business strategy in a competitive environment, it is essential for an organization to induct information technology (IT) appropriately and identify its barriers. In the constant changing environment today, businesses large and small need to have a well-thought-out strategy to provide customers with the best-of-breed products, services and excellent support on a time.To prove such claims, this study seeks to demonstrate the main IT barriers in food industries of Yazd province.The results show that economic barriers are the most important in application of  IT in food industries.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • food industries
  • AHP
  • TOPSIS
  • Fuzzy logic