ترسیم نقشۀ فازی عناصر اجرای طرح کسب و کار الکترونیک در سازمان‌های کوچک و متوسّط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده

تحوّلات چشمگیر سه دهۀ اخیر در عرصۀ فن‌آوری اطلاعات و سیستم­های ارتباطی جهان باعث گردیده تا برخی کشورهای کمتر توسعه یافته با درک زمینه های جدید ایجاد شده، برنامه‌ریزی همه جانبه­ای در زمینه کسب و کار استفاده کنند و با استفاده از فن‌آوری اطلاعات موجب رشد ضریب اقتصادی و اجتماعی شده، و فاصله خود را با کشورهای توسعه یافته کمتر کنند. سازمانهای کوچک و متوسّط در اقتصاد این کشورها جایگاه بسیار مهمی دارد. هدف مقالۀ حاضر تجزیه و تحلیل عناصر پیاده‌سازی طرح کسب و کار الکترونیک در سازمان‌های کوچک و متوسّط است. برای حصول این مطلوب در این تحقیق، با استفاده از روش تحلیلی مبتنی بر ترسیم نقشه فازی، مهمترین عوامل بحرانی شکست و موفّقیّت پیاده‌سازی طرح کسب و کار الکترونیک در سازمان‌های کوچک و متوسّط شناسایی و از 61 شاخص برای تحلیل استفاده می‌شود. نتایج تحلیل 61 شاخص حاکی از آن است که عناصری نظیر توسعه، آموزش و مدیریت منابع انسانی، زمان‌بندی تولید، مدیریت روابط خارجی، بالا بودن سیستم‌های ارتباطی در سازمان، و کسب، ایجاد و مدیریت دارایی، مهمترین عوامل بحرانی شکست قلمداد می‌شوند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sketching Fuzzy Plan for Implementation of E-Business in Small and Medium-Sized Enterprises

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Jalali Naeini 1
  • yasaman mohammadrezaee loraki 2
چکیده [English]

In the past three decades significant developments in IT and communication systems in the world has caused some under-developed countries to become sensitive to new opportunities and undertake an all-out planning for their development and increase their economic and social growth to narrow their gap with developed countries and be able to compete with them. For such an aim, e-commerce has been lent too much credence specially in the small and medium size businesses. Our study here seeks to analyze the elements required for implementing e-business plans in small and medium-sized enterprises. To this end, we present a fuzzy map-based methodology in order to explore the most important critical success and failure factors for implementing e-business plan. Conducting an analysis on 61 criteria  led us to the conclusion that factors like development, education and management of human resources, production timeframe, foreign relations management, communication systems and financial management are among the important critical failure factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-commerce
  • e-business plan
  • critical success and failure factors
  • Fuzzy logic
  • small and medium-sized enterprises