اثر اینترنت بر جهت دهی کانال های صادراتی در شرکت های کوچک و متوسط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکترای بازاریابی بین الملل دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی انتخاب کانال صادراتی شرکتهای کوچک و متوسط (SME) تولید و صادر کنندۀ موادغذایی در زمانی است که ازاینترنت به عنوان ابزار اطلاعاتی و  ارتباطاتی در محیط بین الملل استفاده می کنند. برای مشخص نمودن تاثیر اینترنت بر کانالهای صادراتی و اینکه  چگونه امکانات اینترنتی و استفاده از اینترنت بر انتخاب کانالهای صادراتی تاثیر دارد، دو مدل مفهومی ارائه شده است؛ مدل اوّل، ارتباط بین امکانات اینترنتی و  انتخاب صادرات را می آزماید و مدل دوم به طور خلاصه، مفاهیم و ارتباطاتی ارائه می کند  که استفاده از اینترنت را به انتخاب صادرات مستقیم SME ها اتصال می دهند. در مدل دوم  از مدل فرایندی جهانی شدن  و تئوری هزینۀ مبادله برای تشریح این مسأله که چگونه امکانات اینترنتی و استفاده از اینترنت بر انتخاب صادراتی SME ها تأثیر دارد،استفاده شد .
مدل فرآیندی جهانی شدن  در شرکتهای  مورد مطالعه پذیرفته شد، ولی میزان کسب اطلاعات بازارهای خارجی با استفاده از اینترنت میزان قابل توجهی نیست.استفاده از تئوری هزینۀ مبادله نیز برای تشریح پدیدۀ مذکور، نتایج سؤال برانگیزی را ایجاد نمود.از یک طرف، یافته ها نشان می دهد که استفاده از اینترنت می تواند عدم اطمینان رفتاری شرکت های مورد مطالعه را کاهش دهد، ولی از طرف دیگر، این کاهش عدم اطمینان رفتاری شرکای خارجی، هزینه مبادلات را تنها اندکی کاهش می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of the Internet on Conduct the Channel of Export in SMEs

نویسندگان [English]

  • seyed hamid khodadad hoseini 1
  • soheila khademi 2
چکیده [English]

This study surveys small and medium-sized enterprises (SMEs) choices of export channels (direct vs. indirect export), when the internet is used as an informative and communicative   tool in the international environment. For the purpose of this study, which is to determine whether the internet affects the choices of export SMEs distribution channels, and if so, how internet capability and internet use influence those exporting choices, however, two conceptual models are proposed? The first model is developed to test the critical relationship between internet capability and the firm choice of direct export. The second model briefly illustrates proposed constructs and their relationships to internet use with the direct-export choice of SMEs. In the second model, the stage model of internationalization and Transaction cost theory wereused to explain how the Internet capabilities and use could impact on the export channel choices of SMEs. The theoretical explanation of the stage model of internationalizationhas been supported by the survey data but the degree of information from foreign markets that were gained by using of internet is not considerable. Using transaction cost theory to explain the phenomenon that created some questionable results. On the one hand, findings show that internet use can reduce foreign business partners' behavioral uncertainty, perceived Iranian manufacturing and exporting food SMEs. But, on the other hand, they show that reduced behavioral uncertainty of foreign partners will not result in lower transaction costs.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet
  • Export Channels
  • SMEs
  • The Stage Model of Internationalization
  • Transaction Cost Theory.