دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، شهریور 1389، صفحه 1-197