انتخاب همزمان تکنولوژی برای خریدار و تأمین کننده با استفاده از یک مدل برنامه ریزی آرمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به اهمیت انتخاب فن آوری  مناسب از سویی و ضرورت هماهنگی خریدار و تأمین کننده در انتخاب فن آوری  متناسب با نیاز مشتریان ازسوی دیگر، این مقاله سعی دارد تا در شرایطی که به علت تغییر در نیاز مشتری، لازم است تا هم خریدار و هم تأمین کننده اقدام به انتخاب و کسب تکنولوژی تولید کنند و با توجه به نقش «رابطۀ خریدار- تأمین کننده» در مرحلۀ انتخاب فن آوری ، یک مدل برنامه ریزی آرمانی جهت انتخاب هم زمان تکنولوژی(برای خریدار و تأمین کننده) ارائه نماید. این مدل به دنبال دستیابی به سه هدف در سه سطح اولویت است که در راستای این اهدافالزامات مورد نظر و محدودیت های هریک از سازمان ها مورد توجه قرار می گیرد و همچنین بر لزوم هم گرایی بین دو گزینه منتخب تأکید می شود. در نهایتاین مدل با انتخاب دوفن آوری که ظرفیت های دو سازمان را تا حد امکان مشابه یکدیگر می سازد، از سرمایه گذاری های بی مورد و ایجاد ظرفیت های باز و بی استفاده در دو سازمان ها جلوگیری می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simultaneous Technology Selection for Buyer and Supplier by Using Goal Programming Model

نویسندگان [English]

  • mohammad reza mehregan 1
  • ali mohaghegh 1
  • mohammad samavati 2
چکیده [English]

Selecting of the most appropriate technology among the available technology options is one the most important decisions that is made in the firm. Also, it is very important for the buyer and the supplier to be corresponding in selecting  the most appropriate technology which is compatible with the needs of customer. Based on these issues, in this paper with regard to the role of buyer - supplier relationship in technology selection phase, attempt has been made to propose a goal programming model for the situation that as a result of some change in customer request, both buyer and supplier have to select and implement new technology. In this model, we try to achieve three goals in three priorities and through these goals, the firms’ requirements and limitations are considered and also the importance of similarities in main functions of tow technologies is emphasized. Finally, through selecting two corresponding technologies with similar functioning, the model prevents wrong investment in options which may create unused capacities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Selection
  • Buyer- Supplier Relationship
  • Goal Programming