بررسی تأثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکردSMEهای شهرستان کرمان با استفاده از روش AHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی تأثیر ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی در شرکت­های کوچک و متوسط شهرستان کرمان و اولویت بندی عوامل موثر در افزایش عملکرد  بوده­است. در این راستا، پرسشنامۀ استاندارد ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی چیوا و همکاران و(2007) و عملکرد سازمانی لی و آتوهن گیما(2001) استفاده شد.ابزار تحقیق پس از تأیید روایی و پایایی ابزار تحقیق در بین 171 شرکت مورد مطالعه، توزیع شد. پس از تجزیه و تحلیل داده­ها مشخص شد که تمامی ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکرد SME ها تأثیر مثبت دارند. با استفاده از پرسشنامۀ دیگری که در قالب فرایند تحلیل سلسله مراتبی تنظیم گردیده بود، عوامل شناسایی شدۀ مؤثر بر عملکرد، اولویت بندی گردید. دیدگاه سیستمی بیشترین سهم را در افزایش عملکرد شرکت های کوچک و متوسط داشت و به ترتیب، تصمیم گیری مشارکتی، فضای باز و تجربه گرایی، تعامل با محیط بیرونی و در نهایت ریسک پذیری از جمله عوامل تأثیر گذار بعدی بودند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Impact of Organizational learning Capability on SME Performance in Kerman with AHP Model

نویسندگان [English]

  • ali Mollahoseini 1
  • mohammad ali forghani 2
  • baryar moradkhani 3
چکیده [English]

The purpose of the present research is to Investigate the impact of organizational learning capability on SME performance in Kerman and classifying the drivers effective on the performance of the SME’s. In order to achievie the research goals, Chiva et al(2007) and organizational learning capability’s questionnaire and Li H& Atuahene- Gima K (2001) performance questionnaire have been used .The validity and reliability of questionnaires in the target population is examined and approved .The sample of this study consist of 171 enterprises.Findings shows that there is a positive and significant relationship between organizational learning capability and SME performance in the kerman then, second questionnaire about Analytic hierarchy process (AHP) classify driverseffective of performanceof Small and Medium sized Enterprise.
Systems perspectives had maximum share in the increase of the performanceof Small and Medium sized Enterprise and participative decision making, openness and experimentation, interaction with the external environment, and risk taking are other factors.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational learning Capability
  • Performance
  • Small and Medium Enterprise
  • AHP Method