عوامل موثربرعملکرد شرکت‌های کوچک درمراحل اولیه‌ی رشد (مطالعه‌موردی شرکت‌های مستقر در مراکز رشد پارک‌های علم و فناوری کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این مقاله رابطۀ میان توانمندی‌های مدیریتی شرکت‌های کوچک مستقر در مراکز رشد پارک‌های علم و فناوری کشور در مراحل اولیه‌ رشد بر عملکرد آنها بهره گیری از نظرات یک گروه کارشناسی و خبره شامل 38 نفر از مدیران بررسی می‌شود. این بررسی نشان می‌دهد که سازه توانمندی‌های مدیریتی دارای سه بعد است: توانمندی بازاریابی، توانمندی مالی/ عملیاتی و توانمندی‌های فناورانه. رابطه‌ مثبت میان دو سازه‌ٔ اول و متغیر عملکرد کمک می‌کند تا فعالیت‌های کلیدی و بحرانی در مراحل اولیه‌رشد شناسایی شود . به نظر می‌رسد عامل غالب٬ همان توانمندی بازاریابی باشد. علاوه بر این٬ سطح توانمندی بازاریابی همراه با فرض وجود منابع مالی مطمئن خارج از شرکت نیز مطالعه و بررسی شده و نتایج نشان می‌دهد هرچه مدیران شرکت توانایی­های مدیریتی بیشتری داشته باشند آن شرکت در کسب منابع مالی از منابع خارجی موفق­تر است. در عین حال٬ آموزش‌های هدف دار و حمایتی نیز عاملی تأثیر گذار و تعیین کننده در جهت ایجاد و تقویت این توانمندی‌ها هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Influencing Early Stage Performance of Small Firms Case Study : (Science and Technology Parks Incubators Small Firms)

نویسندگان [English]

  • gholamreza malekzadah 1
  • mostafa kazemi 2
چکیده [English]

This paper explores the relationship between the selected facets of small business managerial capabilities and their early stage performance. Every new venture has a certain potential to contribute to economic output, employment and renewal of the industrial structure. Research about the factors that influence the performance of emerging small businesses can play a key role in the development of public policy in this area. This study examines the impact of managerial capability on small business performance. Using a sample of small enterprises in Science and TechnologyParks, it was found that managerial capability had three dimensions: marketing management, financial/operations management, and technological capability. The positive relationship between the first two constructs and the performance variables help to identify the key management activities during start-up stage. The dominant catalyst appears to be marketing capability. Furthermore, the level of marketing capability was found to be associated with the proportion of financing secured from outside sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic
  • Development
  • SME’S
  • Job creation
  • Innovation.