توسعه و اعتبار بخشی مقیاس اندازه گیری تجربه مهمان‌نوازی و تاثیر آن بر رضایت مشتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

از آنجا که افزایش و تقویت ظرفیت­های مهمان نوازی در جامعه میزبان یکی از مولفه­های مهم و تاثیرگذار در توسعه صنعت گردشگری است، این مقاله تجارب مشتریان در خصوص مهمان نوازی، را ضمن شناسایی ابعاد این مفهوم، مقیاسی برای اندازه گیری آن ارایه نموده و تاثیر عامل تجربه مهمان نوازی را بر رضایت مشتری در صنعت هتل داری (که یکی از حلقه­های مهم زنجیره ارزش گردشگری است)، مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش کاربردی، توصیفی و پیمایشی، پس از مطالعه و واکاوی پیشینه موضوع، از نظر خبرگان (مصاحبه­های عمیق و نیمه ساختار یافته و تکنیک دلفی)، جهت اکتشاف و تلخیص ابعاد مقیاس، بهره گیری شد و 7 بعد از ابعاد تجربی مهمان نوازی استخراج گردید. مطالعه میدانی با استفاده از پرسشنامه مشتمل بر 32 گویه مرتبط با ابعاد مزبور، در اختیار 480  نفر از مشتریان هتل­ها در ایران، در مقطع زمانی اسفند ماه 1397  قرار گرفت. بدلیل نامعلوم بودن حجم جامعه آماری در نمونه گیری از روش خوشه ای و در دسترس استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل عاملی نشان داد که ابعاد آسایش، کارایی، ارتباط خاص، خوشامدگویی، شخصی­سازی، شرایط خاص هتل و از صمیم قلب، به ترتیب دارای بیشترین بار عاملی و بیشترین تاثیر بر متغیر تجربه مهمان نوازی بوده اند. تجزیه و تحلیل معادلات ساختاری مدل پژوهش با استفاده از نرم افزار لیزرل نیز حاکی از تاثیر مثبت تجربه مهمان نوازی بر رضایت مهمان بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the hospitality experience (scale development and accreditation) and its impact on customer satisfaction

نویسندگان [English]

  • Saied Saieda Ardakani 1
  • Seyed Mohammad Tabataba'i-Nasab 2
  • Hamed Dabaghi 3
1 Professor, Faculty of Economic, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Economic, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
3 Ph.D. Student in Business Management, Faculty of Economic and Management University of Yazd, Iran
چکیده [English]

Introduction: One of the main prerequisites of the tourism industry, which is an important links in the tourism value chain, is the development and prosperity of the hotel industry. Any success in today's post-competitive age, however, requires attention to the needs and wants of customers, and hotels with no exception and to the issues of quality and behavior, including intimacy and hospitality to guests. Therefore, certain tools are needed to adopt scientific methods to improve hospitality conditions in customer services. Since the increase and strengthening of hospitality is an effective component for the development of the tourism industry, this article seeks to examine the customers' experiences regarding hospitality, identify the dimensions of this concept, and provide a scale to measure it. Also, the impact of the hospitality experience on customer satisfaction in the hospitality industry is examined as one of the most important links in the tourism value chain.
Methodology: In this applied, descriptive and survey research, the background of the subject was  first studied and analyzed, and  then the opinion of experts (through in-depth and semi-structured interviews and the Delphi technique) was used to explore and summarize the dimensions of the scale and seven experimental dimensions of the guest. Hospitality was extracted through a field study using a questionnaire with 32 items about the mentioned dimensions given to 480 hotel customers in Iran in March 2016. Due to the unknown size of the statistical population, cluster sampling and available methods were used. The exploratory phase included a review of the existing literature, opinions of experts, pundits and customers on the concept of hospitality, which led to the conceptualization of the experience of hospitality and the recognition of nine empirical dimensions for hospitality. The dimensions included welcome, comfort, empathy, servitude, gratitude, independence, surprise, efficiency and entertainment. Through examining the results of the exploratory phase, it was not expected that surprise and entertainment would be among the experimental dimensions of hospitality, but they emerged to be prerequisites for understanding one or more of the other seven dimensions. The results of the confirmation phase also supported this idea. This is because the measurements of surprise and entertainment did not respond to factor analysis nor did they appear as separate factors. The exploratory phase initially led to the identification of 71 traits that were considered as input to the construction of the hospitality scale, but gradually, according to experts, this reduced to a 28-factor scale in seven dimensions in field studies.
Results and Discussion: Confirmatory factor analysis of the data, while confirming the significant relationship between exploratory dimensions and the main concept, showed that the dimensions of comfort, efficiency, special communication, welcome, personalization, and specific hotel conditions and cordiality respectively have the highest factor loads. They were on a scale of hospitality experience. Therefore, the conceptual model of the research led to the creation of a scale that measured the concept of hospitality experience by seven main dimensions (hidden variables) and 28 explicit indicators (questionnaire questions). Based on the results of the factor analysis for the latent variables and the standard coefficients obtained, the impact of each dimension on the concept was calculated. Overall, the results of the factor analysis showed that the dimensions of comfort, efficiency, special communication, welcome, personalization, special hotel conditions and cordiality respectively had the highest factor loads and the greatest impacts on the variable hospitality experience. The analysis of structural equations of the research model using the LISREL software also showed the positive effect of hospitality experience on guest satisfaction.
Conclusion: In general, this research can improve the service industry's insight into what people experience as hospitality. In addition, the Hospitality Experience Scale is a good tool for understanding how hospitality is presented by the organization from a customer perspective. In the end, the effect of hospitality experience was examined using the scale on customer satisfaction, which confirmed the positive effect of desirable hospitality on guest satisfaction. Therefore, in a competitive and growing environment of the hotel industry, which is one of the important links in the vast tourism value chain, in order to succeed and steal the lead from others, activists in this field need to take advantage of a hospitable approach to satisfy customers and build loyalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Hospitality
  • Hotelling industry
  • Service industry
  • Value chain
Angelova, B., & Zekiri, J. (2011). Measuring customer satisfaction with service quality using American Customer Satisfaction Model (ACSI Model). International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 1(3), 232.
Anuar, A. N. A., Ahmad, H., Jusoh, H., & Hussain, M. Y. (2012). The essential elements underlying formation of tourist friendly destination concept: Analysis in micro level. Asian Social Science, 8(13), 59.
Ariffin, A. A. M., & Maghzi, A. (2012). A preliminary study on customer expectations of hotel hospitality: Influences of personal and hotel factors. International Journal of Hospitality Management, 31(1), 191-198.
Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (1988). On the evaluation of structural equation models. Journal of the academy of marketing science, 16(1), 74-94.
Baker, J., Parasuraman, A., Grewal, D., & Voss, G. B. (2002). The influence of multiple store environment cues on perceived merchandise value and patronage intentions. Journal of marketing, 66(2), 120-141.
Berry, L. L., Wall, E. A., & Carbone, L. P. (2006). Service clues and customer assessment of the service experience: Lessons from marketing. Academy of Management Perspectives, 20(2), 43-57.
Bitner, M. J. (1992). Servicescapes: The impact of physical surroundings on customers and employees. The Journal of Marketing, 57-71.
Blain, M., & Lashley, C. (2014). Hospitableness: the new service metaphor? Developing an instrument for measuring hosting. Research in hospitality Management, 4(1 & 2), 1–8.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
Brotherton, B. (1999). Towards a definitive view of the nature of hospitality and hospitality management. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 11(4), 165-173.
Brotherton, B. (2005). The nature of hospitality: Customer perceptions and implications. Tourism and Hospitality Planning & Development, 2(3), 139-153.
Brunner-Sperdin, A., Peters, M., & Strobl, A. (2012). It is all about the emotional state: Managing tourists’ experiences. International Journal of Hospitality Management, 31(1), 23-30.
Burgess, J. (1982). Perspectives on gift exchange and hospitable behaviour. International Journal of Hospitality Management, 1(1), 49-57.
Chianeh, R. H., & Ghasemi, V. (2016). Tourism Development Policies in Iran and Turkey: A Comparative Approach with Special References to Socio-cultural Interactions Relationship between Guests and Hosts. Journal of Tourism Planning and Development, 5(16), 31-46. http://journals.umz.ac.ir/article_1235_5e0389db5b27f98bca2ea315d82bf69c.pdf, [in Persian].
D O’Gorman, K. (2007). Dimensions of hospitality: exploring ancient and classical origins Hospitality: A social lens (pp. 31-46): Routledge.
Donoghue, S. (2000). Projective techniques in consumer research. Journal of Consumer Sciences, 28(1).
Faraji, R., & Aghajani, S. (2009). A new analysis of tourism and its latest classification. Geographical Land Quarterly, 6 (3), 61-72. https://journals.srbiau.ac.ir/article_5428_e2cbd4de768572182db3f63a5492a666.pdf, [in Persian].
Flanagan, J. C. (1954). The critical incident technique. Psychological bulletin, 51(4), 327.
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 39-50.
Gaskin, J. (2012). Confirmatory factor analysis. Gaskination’s StatWiki.
Gremler, D. D. (2004). The critical incident technique in service research. Journal of service research, 7(1), 65-89.
Hair Jr, J., Black, W., Babin, B., Anderson, R., & Tatham, R. (2010). SEM: An introduction. Multivariate data analysis: A global perspective, 629-686.
Hayton, J. C., Allen, D. G., & Scarpello, V. (2004). Factor retention decisions in exploratory factor analysis: A tutorial on parallel analysis. Organizational Research Methods, 7(2), 191-205.
Hemmington, N. (2007). From service to experience: Understanding and defining the hospitality business. The Service Industries Journal, 27(6), 747-755.
Henson, R. K., & Roberts, J. K. (2006). Use of exploratory factor analysis in published research: Common errors and some comment on improved practice. Educational and Psychological measurement, 66(3), 393-416.
Hepple, J., Kipps, M., & Thomson, J. (1990). The concept of hospitality and an evaluation of its applicability to the experience of hospital patients. International Journal of Hospitality Management, 9(4), 305-318.
Hu, L. t., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural equation modeling: a multidisciplinary journal, 6(1), 1-55.
Jacques, D. (1999). Hospitality, Justice and Responsibility: A Dialogue with Jacques Derrida.
Kamali, N., Hosseini, F., Hosseini, S. A., & Nadeali, S. (2014). Investigating the function of combining the culture of hospitality and Web 2.0 in the development of Iran's e-tourism industry (Case Study of Couch Surfing Social Network). 4th International Conference on Sustainable development & Urban Construction, 2014 Dec 17-19; Isfahan, Iran. https://civilica.com/doc/358099, [in Persian].
King, C. A. (1995). What is hospitality? International Journal of Hospitality Management, 14(3-4), 219-234.
Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling: Methodology in the social sciences.
Knutson, B. J., & Beck, J. A. (2004). Identifying the dimensions of the experience construct: development of the model. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 4(3-4), 23-35.
Koll, O., Von Wallpach, S., & Kreuzer, M. (2010). Multi‐method research on consumer–brand associations: Comparing free associations, storytelling, and collages. Psychology & Marketing, 27(6), 584-602.
Lashley, C. (2000). In search of hospitality: Towards a theoretical framework. International Journal of Hospitality Management.
Lashley, C., Lynch, P., & Morrison, A. J. (2007). Hospitality: A social lens: Elsevier.
Lashley, C., & Morrison, A. J. (2000). In search of hospitality: Theoretical perspectives and debates: Routledge.
Linstone, H. A., & Turoff, M. (1975). The delphi method: Addison-Wesley Reading, MA.
Lugosi, P. (2014). Mobilising identity and culture in experience co-creation and venue operation. Tourism management, 40, 165-179.
Lynch, P., Molz, J. G., Mcintosh, A., Lugosi, P., & Lashley, C. (2011). Theorizing hospitality. Hospitality & Society, 1(1), 3-24.
Marsh, H. W., Hau, K.-T., & Wen, Z. (2004). In search of golden rules: Comment on hypothesis-testing approaches to setting cutoff values for fit indexes and dangers in overgeneralizing Hu and Bentler's (1999) findings. Structural equation modeling, 11(3), 320-341.
Matsunaga, M. (2010). How to factor-analyze your data right: do’s, don’ts, and how-to’s. International journal of psychological research, 3(1), 97-110.
Matzko, D. M. (1996). Autonomy, hospitality, and nursing care. Journal of religion and health, 35(4), 283-294.
Nailon, P. (1982). Theory in hospitality management. International Journal of Hospitality Management, 1(3), 135-143.
O'Gorman, K. D. (2007). Iranian hospitality: a hidden treasure. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 9(1), 31-36.
O'Gorman, K. D. (2009). Origins of the commercial hospitality industry: from the fanciful to factual. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 21(7), 777-790.
O'Gorman, K. D., & Prentice, R. C. (2008). Iranian hospitality: from caravanserai to bazaar to reporting symbolic experience. Paper presented at the EuroCHRIE 2008 Congress.
Okoli, C., & Pawlowski, S. D. (2004). The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications. Information & management, 42(1), 15-29.
Oliver Richard, L. (1997). Satisfaction: A behavioral perspective on the consumer. New York ˈ NY: Irwin-McGraw-Hill.
O'Sullivan, C. M. (2004). Hospitality in medieval Ireland, 900-1500: Four Courts Pr Ltd.
Ottenbacher, M., Harrington, R., & Parsa, H. (2009). Defining the hospitality discipline: A discussion of pedagogical and research implications. Journal of Hospitality & Tourism Research, 33(3), 263-283.
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). Servqual: A multiple-item scale for measuring consumer perc. Journal of Retailing, 64(1), 12.
Park, H. S., Dailey, R., & Lemus, D. (2002). The use of exploratory factor analysis and principal components analysis in communication research. Human Communication Research, 28(4), 562-577.
Pfeifer, Y. (1983). Small business management. The management of hospitality. 189-202.
Pijls, R., Groen, B. H., Galetzka, M., & Pruyn, A. T. (2017). Measuring the experience of hospitality: Scale development and validation. International Journal of Hospitality Management, 67, 125-133.
Pine, B. J., Pine, J., & Gilmore, J. H. (1999). The experience economy: work is theatre & every business a stage: Harvard Business Press.
Pullman, M. E., & Gross, M. A. (2004). Ability of experience design elements to elicit emotions and loyalty behaviors. Decision sciences, 35(3), 551-578.
Reynolds, T. E. (2010). Toward a Wider Hospitality: Rethinking Love of Neighbour in Religions of the Book. Irish Theological Quarterly, 75(2), 175-187.
Ritzer, G. (2007). Inhospitable hospitality? Hospitality: A social lens (pp. 143-154): Rutledge.
Rowe, G., & Wright, G. (2001). Expert opinions in forecasting: the role of the Delphi technique Principles of forecasting (pp. 125-144): Springer.
Seyednezami, M., & Sharifi, S. (2015). Banquet etiquette and hospitality in Shahnameh of Ferdowsi. Proceedings of the 10th International Conference on the Promotion of Persian Language and Literature. 2015 Aug 26-28, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran. https://repository.uma.ac.ir/id/eprint/9149/1/85.pdf, [in Persian].
Sim, J., Mak, B., & Jones, D. (2006). A model of customer satisfaction and retention for hotels. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 7(3), 1-23.
Simpson-Hebert, M. (1987). Women, food and hospitality in Iranian society. Canberra anthropology, 10(1), 24-34.
Smith, S. L. (1994). The tourism product. Annals of tourism research, 21(3), 582-595.
Stephenson, M. L. (2014). Deciphering ‘Islamic hospitality’: Developments, challenges and opportunities. Tourism management, 40, 155-164.
Tasci, A. D., & Semrad, K. J. (2016). Developing a scale of hospitableness: A tale of two worlds. International Journal of Hospitality Management, 53, 30-41.
Tideman, M. (1983). External influences on the hospitality industry. The management of hospitality. 1-23.
Wakefield, K. L., & Blodgett, J. G. (1996). The effect of the servicescape on customers’ behavioral intentions in leisure service settings. Journal of services marketing, 10(6), 45-61.
Wood, R. C., & Brotherton, B. (2008). The Sage handbook of hospitality management: Sage.
Wünderlich, N. V., Wangenheim, F. V., & Bitner, M. J. (2013). High tech and high touch: a framework for understanding user attitudes and behaviors related to smart interactive services. Journal of service research, 16(1), 3-20.
Zulkharnain, A., & Jamal, S. A. (2012). Muslim guest perception of value towards Syariah concept hotel. Current issues in hospitality and tourism, 337-340.