دوره و شماره: دوره 13، شماره 25، شهریور 1400، صفحه 1-585 
تبیین مدل رفتار خرید آتی خریداران لوازم خانگی

صفحه 159-184

10.22034/jbar.2021.1569

ایلیا امینی نژاد؛ حسین وظیفه دوست؛ افسانه زمانی مقدم


مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت‌های معدنی سنگ آهن استان یزد

صفحه 297-329

10.22034/bar.2021.12792.3264

محسن عسکری؛ علیرضا ناصرصدرآبادی؛ سیدحیدر میرفخرالدینی؛ علی مروتی شریف آبادی


تاثیر نگرش محیطی بر رفتار خرید سبز

صفحه 529-556

10.22034/bar.2021.14282.3587

فهیمه دوست حسینی؛ علیرضا رجبی پور؛ زهره السادات دعائی