تاثیر نگرش محیطی بر رفتار خرید سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

چکیده

نگرانی‌ها در مورد تخریب محیط‌زیست در چند دهه گذشته افزایش ‌یافته است. در پاسخ به این نگرانی‌ها مصرف‌کنندگان با بروز رفتار خرید سبز و استفاده از محصولات سبز به حفظ  محیط‌زیست کمک می‌کنند. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل اصلی تأثیرگذار بر رویکردهای محیطی مصرف‌کنندگان، که به‌طور غیرمستقیم بر رفتار خرید سبز آن‌ها تأثیر می‌گذارد انجام شد. مدلی برای بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر نگرش محیطی و رفتار خرید سبز ارائه شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده­ها توصیفی-پیمایشی است. نمونه آماری این پژوهش از دانشجویان دانشگاه­ یزد به تعداد 233 نفر است که به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه و برای تجزیه‌ و تحلیل داده­ها از Spss و Amos استفاده شد. یافته­ها نشان می­دهد که نفوذ بین­فردی و نوع‌دوستی بر نگرش محیطی تأثیر دارد ولی بر رفتار خرید سبز اثر ندارند، همچنین نفوذ بین­فردی از طریق میانجی‌گری نگرش محیطی بر رفتار خرید سبز نیز تأثیر ندارد، ولی نوع‌دوستی با میانجی‌گری نگرش ­محیطی بر رفتار خرید سبز به صورت مستقیم اثرگذار است. اثر دانش زیست‌محیطی بر نگرش محیطی رد شده است، لکن بر رفتار خرید سبز از طریق میانجی‌گری نگرش محیطی به­صورت بخشی اثرگذار است. با توجه به نتایج پژوهش مجریان بازاریابی و سیاست‌گذاران باید به طور جدی اطلاعات مربوط به مسائل و مشکلات زیست‌محیطی را منتشر سازند تا خریداران را به­سمت پذیرا بودن محصولات سبز سوق دهند، همچنین پیام‌های تبلیغاتی برای جلب ‌توجه مصرف‌کنندگان باید مبتنی بر آرمان‌گرایی، نوع‌دوستی و ارزش‌هایی باشد که در کاهش تردید مصرف محصولات سبز کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of environmental attitudes on the green purchasing behavior

نویسندگان [English]

  • Fahime Doosthosseini 1
  • Alireza Rajabipoor Meybodi 2
  • Zore Sadat Doaei 1
1 MA of Business Management, Yazd University, Yazd, Iran
2 Assistant Professor, Department of Business Management, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Introduction: In recent years, environmental issues and their destructive effects on human health have become important concerns. These concerns about the environment have led to the emergence of a new type of consumers who express the concerns in their purchasing decisions. The pace of change in the world in terms of population and technology has changed the consumption patterns, which has led to unsustainable consumption and environmental problems. This issue has increased the attention of people to the preservation and sustainability of the environment, which has ultimately caused changes in consumer behavior. Studies show that consumers who are aware of environmental issues play an important role in reducing environmental problems. So, marketers around the world seek to educate people and develop green consumerism. Much research has been done to identify the determinants of consumer behavior, which shows that demand for green products is growing at a remarkable rate. Therefore, it can be safely concluded that green marketers should focus on consumers because of their positive attitude towards the environment. In order to fully understand the complexities of sustainable marketing, consumers are considered as decision makers. Highly educated consumers are at the forefront of innovation and transformation in the economy, and they are a potential force for environmental protection because they have a significant awareness of the environment. In addition, such consumers can act as a positive influence on others. Therefore, this study was conducted to identify the main factors affecting the environmental approaches which affect the green shopping behavior of consumers.
Methodology: This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection method. The statistical population consists of the students of Yazd University who were selected by the convenience sampling method. To determine the sample size, the structural equation modeling sampling formula (5q≤n≤15q) was used. According to the 16 questions in the questionnaire, a sample size of at least 80 and a maximum of 240 people were selected, and finally 233 questionnaires were collected. The data collection to gain environmental knowledge was based on the questionnaire devised by Ellen et al. (1991) and Suki (2013), the measurement of interpersonal impacts was based on the views of Bearden et al. (1989), and the measurements of the variables of green shopping behavior and environmental attitudes were based on the questionnaire of Lee (2009). Also, the questionnaire by Schwartz (1977) was used to measure altruistic variables. Structural equation modeling was done with the SPSS and Amos software programs to analyze the data and test the research hypotheses.
Results and Discussion: The findings show that interpersonal relationships and altruism affect environmental attitudes but do not affect green shopping behavior. Also, interpersonal relationships do not affect green shopping behavior through the mediation of environmental attitudes, but altruism mediates environmental attitudes. It directly affects green buying behavior. The effect of environmental knowledge on environmental attitudes has been ruled out, but it has a partial effect on green purchasing behavior through the mediation of environmental attitudes. According to the research results, marketers and policymakers should seriously disseminate information on environmental issues, which can persuade buyers to purchase green products. Any advertising message to attract consumers should be based on idealism, altruism and values and help to reduce doubts about the consumption of green products.
Conclusion: The results of the present study showed that consumers became environmentally aware and showed an altruistic and compassionate understanding of green shopping behavior. It is, however, difficult to implement knowledge transfer strategies among consumers. The present study provides key management implications and informs marketing professionals, managers and policy makers about the predictions made on green consumerism among consumers so that they can better understand the barriers to green buying behavior. This understanding may enable them to tailor their products and use marketing strategies that encourage green buying behavior. Government marketers and policymakers need to seriously disseminate information on environmental problems to drive buyers towards green products. Most importantly, it should be noted that the consumption of green products should be reasonable, cost-effective and appropriate so that consumers can have a positive attitude towards them and be encouraged to consume them. By enhancing the sense of altruism, various measures, such as holding cultural programs for people in the community, can be taken to develop green shopping behavior. By using the influence of the intellectual leaders of the society, people can be encouraged to engage in green shopping behavior. Marketing managers can also use different marketing methods such as promotions to influence different groups of buyers and create positive environmental attitude toward green consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental attitude
  • Environmental knowledge
  • Green purchasing behavior
  • Interpersonal influence
  • Green marketing
Abbas Abbasi, Shahrbanoo Yadali, & Jamal Beigi. (2019). Investigating Consumer Intent to Buy Green Products Using Planned Behavior Theory, Environmental Concerns, and Environmental Knowledge. New Marketing Research Journal, 8 (4).
Abbasi Javad, Enayati Gholamreza, Mohsen (1391). "Study of Factors Affecting Green Shopping Behavior of Iranian Students (Case Study: Students of Qazvin Islamic Azad University)." Management Quarterly, Year 9, No. 27, 35-49.
Abdul Rashid, N.R.N., Jusoff, K. and Kassim, K.M. (2009), "Eco-Labeling Perspectives amongst Malaysian Consumers", Canadian Social Science, 5(2), pp. 1-10.
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes, 50
Akehurst, G., Afonso, C., & Gonçalves, H. M. (2012). Re‐examining green purchase behaviour and the green consumer profile: new evidences. Management Decision.
Albayrak, T., Caber, M., Moutinho, L., & Herstein, R. (2011). The influence of skepticism on green purchase behavior. International Journal of Business and Social Science, 2(13).
Amoako, G. K., Dzogbenuku, R. K., & Abubakari, A. (2020). Do green knowledge and attitude influence the youth's green purchasing? Theory of planned behavior. International Journal of Productivity and Performance Management.
Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological review, 84(2), 191.
Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action. Englewood Cliffs, NJ, 1986.
Barber, N., Taylor, D. C., & Strick, S. (2009). Environmental knowledge and attitudes: influencing the purchase decisions of wine consumers.
Barnes, N. G., & Lescault, A. M. (2014). Millennials drive social commerce: turning their likes, follows or pins into a sale. University of Massachusetts Dartmouth Center for Marketing Research, http://www. umassd. edu/cmr/socialmediaresearch/socialcommerce.
Bearden, W. O., Netemeyer, R. G., & Teel, J. E. (1989). Measurement of consumer susceptibility to interpersonal influence. Journal of consumer research, 15(4), 473-481.
Chan, R. Y., & Lau, L. B. (2002). Explaining green purchasing behavior: A cross-cultural study on American and Chinese consumers. Journal of international consumer marketing, 14(2-3), 9-40.
Cheah, I., & Phau, I. (2011). Attitudes towards environmentally friendly products. Marketing Intelligence & Planning, 29(5), 452–472 ‏
Chen, K., & Deng, T. (2016). Research on the green purchase intentions from the perspective of product knowledge. Sustainability, 8(9), 943.
Cheung, M. F., & To, W. M. (2019). An extended model of value-attitude-behavior to explain Chinese consumers’ green purchase behavior. Journal of Retailing and Consumer Services, 50, 145-153.
Cleveland, M., Kalamas, M., & Laroche, M. (2005). Shades of green: linking environmental locus of control and pro‐environmental behaviors. Journal of Consumer Marketing.
Cronbach LJ. Coefficient alpha and the internal structure of tests. psychometrika. 1951; 16(3): 297-334.
D'Souza, C., Taghian, M., & Khosla, R. (2007). Examination of environmental beliefs and its impact on the influence of price, quality and demographic characteristics with respect to green purchase intention. Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 15(2), 69-78.
Ellen, P. S., Wiener, J. L., & Cobb-Walgren, C. (1991). The role of perceived consumer effectiveness in motivating environmentally conscious behaviors. Journal of public policy & marketing, 10(2), 102-117.
Fishbein, M., Ajzen, I., (1975). Belief. Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research Reading 6 Addison-Wesley, MA.
Granzin, K. L., & Olsen, J. E. (1991). Characterizing participants in activities protecting the environment: A focus on donating, recycling, and conservation behaviors. Journal of Public Policy & Marketing, 10(2), 1-27.
Gruber, V., & Schlegelmilch, B. B. (2014). How techniques of neutralization legitimize norm-and attitude-inconsistent consumer behavior. Journal of Business Ethics, 121(1), 29-45.
Guéguen, N., & Stefan, J. (2016). “Green Altruism” Short Immersion in Natural Green Environments and Helping Behavior. Environment and behavior, 48(2), 324-342‏
Guéguen, N., & Stefan, J. (2016). “Green altruism” short immersion in natural green environments and helping behavior. Environment and behavior, 48(2), 324-342.
Haytko, D. L., & Matulich, E. (2008). Green advertising and environmentally responsible consumer behaviors: Linkages examined. Journal of Management and Marketing Research, 1, 2.
Houman, H. A, (2006) Modeling Structural Equations Using LISREL Software, Tehran, Samt Publications.
Huang, Y. C., Yang, M., & Wang, Y. C. (2014). Effects of green brand on green purchase intention. Marketing Intelligence & Planning.
Joshi, Y., & Rahman, Z. (2019). Consumers' sustainable purchase behaviour: modeling the impact of psychological factors. Ecological economics, 159, 235-243.
Kaiser, F. G., & Gutscher, H. (2003). The proposition of a general version of the theory of planned behavior: Predicting ecological behavior 1. Journal of applied social psychology, 33(3), 586-603.
Kang, J., Liu, C., & Kim, S. H. (2013). Environmentally sustainable textile and apparel consumption: the role of consumer knowledge, perceived consumer effectiveness and perceived personal relevance. International Journal of consumer studies, 37(4), 442-452.
Khalifa, Abbasi, Kazemi, Moin, & Samizadeh. (2019). Theoretical modeling of the effect of green consumers' skepticism on green buying behavior and intention. Business Management, 11 (4), 825-849.
Khan, K. M., & Khan, M. N. (2006). The encyclopaedic dictionary of marketing. SAGE Publishing India.
Khare, A., Parveen, C., & Mishra, A. (2012). Influence of normative and informative values on fashion clothing involvement of Indian women. Journal of Customer Behaviour, 11(1), 9-32.
Kim, H. Y., & Chung, J. E. (2011). Consumer purchase intention for organic personal care products. Journal of consumer Marketing.
Laroche, M., Toffoli, R., Kim, C., & Muller, T. E. (1996). The influence of culture on pro-environmental knowledge, attitudes, and behavior: A Canadian perspective. ACR North American Advances.
Lee, K. (2008). Opportunities for green marketing: young consumers. Marketing intelligence & planning.
Lee, K. (2009). Gender differences in Hong Kong adolescent consumers' green purchasing behavior. Journal of consumer marketing, 26(2), 87–96. ‏
Lee, K. (2009). Gender differences in Hong Kong adolescent consumers' green purchasing behavior. Journal of consumer marketing.
Lee, K. (2010). The green purchase behavior of Hong Kong young consumers: The role of peer influence, local environmental involvement, and concrete environmental knowledge. Journal of international consumer marketing, 23(1), 21-44.
Leonidou, L. C., Leonidou, C. N., & Kvasova, O. (2010). Antecedents and outcomes of consumer environmentally friendly attitudes and behaviour. Journal of Marketing Management, 26(13-14), 1319-1344.
Lim, W. M., Yong, J. L. S., & Suryadi, K. (2014). Consumers’ perceived value and willingness to purchase organic food. Journal of Global Marketing, 27(5), 298-307
McGuire, W. (1968). Personality and susceptibility to social influence. Handbook of personality theory and research.
Milfont, T. L. (2012). The interplay between knowledge, perceived efficacy, and concern about global warming and climate change: a one‐year longitudinal study. Risk Analysis: An International Journal, 32(6), 1003-1020.
Milfont, T. L., & Duckitt, J. (2010). The environmental attitudes inventory: A valid and reliable measure to assess the structure of environmental attitudes. Journal of environmental psychology, 30(1), 80-94.
Mohammad Ghasemi Namghi, & Sohrab Khormian Tusi. (2019). Investigating the effect of psychological factors on purchase intention and customer commitment (Case study: Hakopian Mashhad clothing customers). Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, 3 (13), 71-81.
Mohammadian, Mahmoud, Bakhshandeh, & Qasim. (2015). Investigating the factors affecting the attitude and intention of consumers to buy green. Management Studies (Improvement and Transformation), 23 (75), 39-68.
Moisander, J. (2007). Motivational complexity of green consumerism. International journal of consumer studies, 31(4), 404-409.
Moss, E., Rousseau, D., Parent, S., St-Laurent, D., & Saintonge, J. (1998). Correlates of attachment at school age: Maternal reported stress, mother-child interaction, and behavior problems. Child Development, 69, 1390-1405.
Mostafa, M. M. (2007). A hierarchical analysis of the green consciousness of the Egyptian consumer. Psychology & Marketing, 24(5), 445-473.
Mostafa, M. M. (2009). Shades of green: A psychographic segmentation of the green consumer in Kuwait using self-organizing maps. Expert Systems with Applications, 36(8), 11030-11038.
Nagar, K. (2015). Modeling the effects of green advertising on brand image: Investigating the moderating effects of product involvement using structural equation. Journal of global marketing, 28(3-5), 152-171.
Nath, V., Kumar, R., Agrawal, R., Gautam, A., & Sharma, V. (2014). Impediments to adoption of green products: An ISM analysis. Journal of Promotion Management, 20(5), 501-520.
Netemeyer, R. G., Bearden, W. O., & Teel, J. E. (1992). Consumer susceptibility to interpersonal influence and attributional sensitivity. Psychology & Marketing, 9(5), 379-394.
Nguyen, T. N., Lobo, A., & Nguyen, B. K. (2018). Young consumers’ green purchase behaviour in an emerging market. Journal of Strategic Marketing, 26(7), 583-600.
Panda, T. K., Kumar, A., Jakhar, S., Luthra, S., Garza-Reyes, J. A., Kazancoglu, I., & Nayak, S. S. (2020). Social and environmental sustainability model on consumers’ altruism, green purchase intention, green brand loyalty and evangelism. Journal of Cleaner Production, 243, 118575.
Pashtunizadeh, Soleimian, & Maedeh. (2018). Assessing the importance of public libraries in Isfahan to environmental issues, social programs related to green marketing and green shopping behavior. Journal of Library and Information Science, 8 (1), 267-285.
Paul, J., Modi, A., & Patel, J. (2016). Predicting green product consumption using theory of planned behavior and reasoned action. Journal of retailing and consumer services, 29, 123-134.
Polonsky, M. J., Vocino, A., Grau, S. L., Garma, R., & Ferdous, A. S. (2012). The impact of general and carbon-related environmental knowledge on attitudes and behaviour of US consumers. Journal of Marketing Management, 28(3-4), 238-263.
Prakash, G., & Pathak, P. (2017). Intention to buy eco-friendly packaged products among young consumers of India: A study on developing nation. Journal of Cleaner Production, 141, 385-393.
Punyatoya, P. (2014). Linking environmental awareness and perceived brand eco-friendliness to brand trust and purchase intention. Global Business Review, 15(2), 279-289.
Rafferty, B. (2014). Building the case for sustainability with millennials. PR Week.
Rahmati Ghofrani, Y, Taleghani, M, Chirani, E., (2017). Consumer value trends and tendency to buy behavior. Business Management Research, 9 (17), 125-147.
Ranaei Kordsholi, Habibullah, Yari Buzanjani, & Ahmadullah. (2012). Investigating the effect of green marketing mix on consumers' decision to buy green - Case study: Consumers of Pegah dairy products in Shiraz. Modern Marketing Research, 5 (2), 165-180.
Rashid, N. R. N. A., Jusoff, K., & Kassim, K. M. (2009). Eco-Labeling perspectives amongst Malaysian consumers. Canadian Social Science, 5(2), 1-10.
Roberts, J. A., & Bacon, D. R. (1997). Exploring the subtle relationships between environmental concern and ecologically conscious consumer behavior. Journal of business research, 40(1), 79-89.
Salehi Imran, Ibrahim, Agham Mohammadi, Ali. (1387). Survey of knowledge, attitude and environmental skills of primary school teachers in Mazandaran province. Education, 95 (24), 91-118.
Schwartz, S. H. (1977). Normative influences on altruism. Advances in experimental social psychology, 10(1), 221-279.
Steg, L. (2014). An integrated framework for encouraging pro-environmental behaviour Steg, Emmalina; Bolderdijk, Jan; Keizer, Kees; Perlaviciute, Goda. Psychology, 38, 104-115.
Stern, P. C., & Dietz, T. (1994). The value basis of environmental concern. Journal of social issues, 50(3), 65-84.
Suki, N. M. (2013). Young consumer ecological behaviour: The effects of environmental knowledge, healthy food, and healthy way of life with the moderation of gender and age. Management of Environmental Quality: An International Journal.
Uddin, S. F., & Khan, M. N. (2016). Exploring green purchasing behaviour of young urban consumers. South Asian Journal of Global Business Research.
Uddin, S. F., & Khan, M. N. (2016). Green purchasing behaviour of young Indian consumers: An exploratory study. Global Business Review, 17(6), 1469-1479.
Uddin, S. F., & Khan, M. N. (2018). Young consumer's green purchasing behavior: Opportunities for green marketing. Journal of Global Marketing, 31(4), 270-281.
Yadav, R. (2016). Altruistic or egoistic: Which value promotes organic food consumption among young consumers? A study in the context of a developing nation. Journal of Retailing and Consumer services, 33, 92-97.
Yadav, R., & Pathak, G. S. (2016). Intention to purchase organic food among young consumers: Evidences from a developing nation. Appetite, 96, 122-128.
Zanna, M. P., & Fazio, R. (1981). Direct experience and attitude-behavior consistency. Advances in experimental social psychology, 14, 162-202.
Zelezny, L. C., Chua, P. P., & Aldrich, C. (2000). New ways of thinking about environmentalism: Elaborating on gender differences in environmentalism. Journal of Social issues, 56(3), 443-457.
Zhao, H. H., Gao, Q., Wu, Y. P., Wang, Y., & Zhu, X. D. (2014). What affects green consumer behavior in China? A case study from Qingdao. Journal of Cleaner Production, 63, 143-151.