بررسی تاثیرگذاری مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین الکترونیکی کالا از طریق متغیرهای تعدیل‌گر مدیریت ریسک زنجیره تامین و مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات، دوبی، امارات

2 استاد گروه ریاض، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه مهندسی صنایع، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

توجه به عملکرد سازمانی و راهکارهای بهبود آن همواره از دغدغه­های مدیران بوده است. مدیران سعی بر این داشته­اند که برای بهبود عملکرد سازمانی از ابزارهایی که در اختیار دارند به نحو احسن بهره بگیرند. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیرگذاری مدیریت یکپارچگی زنجیره تامین الکترونیکی از طریق متغیرهای  تعدیل‌گر، مدیریت ریسک زنجیره تامین و مزیت رقابتی بر عملکرد شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب است. تحقیق حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت و نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی - همبستگی است. جامعه مورد مطالعه این تحقیق کلیه کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب بوده که بر اساس روش چو-بنتلر یک نمونه متشکل از 793 نفری از آنها انتخاب گردید. ابزار گرد­آوری داده‌ها پرسشنامه بود، این پرسشنامه مبتنی بر 83 گویه بوده است که پایایی آن با استفاده از معیار آلفای کرونباخ، پایایی مرکب و بارهای عاملی تایید گردید و روایی آن نیز از طریق سه روش روایی محتوی، روایی همگرا  و روایی افتراقی  با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی تایید گردید. داده­ها به روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  نتایج به دست آمده نشان داد که مدیریت یکپارچه زنجیره تامین الکترونیکی، مزیت رقابتی و همچنین مدیریت ریسک زنجیره تامین می‌توانند زمینه را برای بهبود عملکرد سازمانی مهیا نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of supply chain integrity management, supply chain risk management, and competitive advantages on the performance of companies: A case study of the National South Oilfields Company of Iran

نویسندگان [English]

  • Seyed Hamze Khoram Nasab 1
  • Farhad Hosseinzade Lotfi 2
  • Mohammadreza Shahriari 3
  • Mani Shahrifi 4
1 Ph.D. student, Department of Management., UAE Brach, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirates
2 Professor, Department of Mathematics, Tehran Research and Science Department, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Management, South Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Industrial Eng. Dept, Ghazvin Branch, Islamic Azad University, Ghazvin, Iran
چکیده [English]

Introduction: One of the persistent and basic questions of the organizational research literature is why some organizations outperform others. The answer can be found in supply chain management. Given the new concepts of supply chain management and similar concepts that result in a higher cooperation and closer relationships between a firm and its suppliers, nowadays, suppliers and clients are no longer considered as competitors of the organization, but rather as members of a larger groups known as supply chain. Each member in the chain aims at maximizing the profitability and improving the total performance of the chain (Perez-Franco et al., 2016). Hatamifar et al. (2017) surveyed the effectiveness of integrated supply chains in hotels to achieve competitive advantages. The three factors of internal integrity, product integrity and customer integrity had positive functions. Santajo Mandal et al. (2017) surveyed the role of the capabilities and integrity of supply chains in the improvement of their flexibility. The risks and uncertainty of a supply chain have become important and interesting subjects for research over the past few years. Supply chain risk is a potential incident that might prevent the normal flow of materials and information within the chain. It is, therefore, a disruption in the function of the supply chain. The main feature of a supply chain is connectivity of its members so that the risk of one member can be transmitted to other members. When one supplier declares bankruptcy, for instance, not only its business but also all the other members of the supply chain are affected.
Methodology: A questionnaire was used for data gathering, and the collected data were analyzed based on partial least squares. Given that the structural equation model was used for the data analysis, the sample group size was determined based on the relevance between the number of the statements and respondents. The relevance was obtained based on the relationship 5 < A < 15. Taking into account that the questionnaire comprised of 83 statements, the sample group size was found to be 793, i.e. nine participants for each statement. A pilot study was also conducted with 20 participants based on which the reliability of the questionnaire was determined using Cronbach’s alpha. The structure of the questionnaire is presented in Table 1. 
To test the research model, a structural equations model was used based on the partial least square approach. Before interpreting the model, we needed to make sure that the model suited our objectives and its results would be reliable by confirming it generally in terms of measurement and structure. Therefore, Cronbach’s alpha, composite reliability, and convergent validity were used (Table 2). By making sure about the suitability of the measurement model, the reliability of the structural model was examined using cv.red and cv.com.
 
Table 1. Structure of the questionnaire
Variables


Number of statements


Cronbach’s alpha
Competitive advantage


13


0.824
Supply chain risk management


32


0.837
Integrity of the whole supply chain


32


0.892
Organization performance


6


0.799
 
Table 2. Total structure reliability and goodness of fit
Variables


AVE


C.R


Cronbach’s alpha


C.V RED


CV. COM
Competitive advantage


0.75


0.923


0.889


0.75


0.75
Supply chain risk management


0.648


0.916


0.648


0.647


0.647
Integrity of the whole supply chain


0.711


0.924


0.898


0.711


0.711
Organization performance


0.813


0.963


0.953


0.187


0.802
 
Finally, since the model was based on partial least square, the total goodness of fit was examined using the GOF index, which was higher than 0.3. So, the general goodness of fit of the model was supported. The index was obtained using the following formula:
GOF =  = 0.324


(1)
Having confirmed the goodness of fit for the model at the three levels of the structural equation model in Smart PLS, the hypotheses were examined.
Results and Discussion: The results indicated that an improvement in the risk management of a supply chain prepares the ground for the improvement of organizational performance (t = 8.417, β = 0.277). Undoubtedly and as noted, what affects organizational performance is the risk of the supply chain that may deter the improvement of the business performance of the organization and the optimized use of all the resources of the organization toward improved performance. When the risk of the supply chain as a whole increases, the organization fails to make decisions in uncertain situations, which may lead to the inefficiency of the decisions made by the organization and the efforts to steer the organization.
Conclusion: Needless to say, risks may cause loss of performance. On the other hand, the organization can perform more satisfactorily in implementing its decisions when the risk is managed effectively. In this regard, our results are consistent with the findings of Heidari et al. (2016). It was shown that the integrity of a supply chain can be effective in organizational performance (t = 5.966, β = 0.247).
The proposed model is a supply chain management model adjusted for the modern environment of the industry in Iran. The features and capabilities of the model make it more flexible and easy to expand so that it can be used in different companies in different industries with different management policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated management of electronic supply chain of goods
  • Competitive advantage
  • Supply chain risk
  • Performance of company
Ahmad, A.&AL-Hawari, M. (2014). Does customer socialibity matter? Difference in e-quality, e-satisfaction, and e-loyalty between introvert and extravert online banking users. Journal of Services Marketing. Vol. 28, No. 7, pp. 538-546
Ajmera, A. and Cook, J. (2009), “A Multi-Phase Framework for Supply Chain Integration”, S.A.M. Advanced Management Journal, Vol. 74, No. 1, pp. 37-47
Alvarado Moore, (2008) Value mapping framework involving stakeholders for supply chain improvement when implementing information technology projects, Ph.D. dissertation, University of Central Florida, Orlando, M.S. University of Central Florida.
Bult, M., Frennea, C. M., Mittal, V., & Mothersbough, D. L. (2015). How procedural, financial and relational switching costs affect customer satisfaction, repurchase intentions, and repurchase behavior: A meta-analysis. International Journal of Research in Marketing.
Bressolles, G., Durrieu, F., Senecal, S. (2014) A consumer typologhy based on   e-service quality and e-satisfaction. Journal of Retailing and Consumer Services. Vol. 21, No. 6, pp. 889-896.
Cao, M., and Zhang, Z. (2011). Supply chain collaboration: Impact on collaborative advantage and firm performance; Journal of Operations Management, 29(3), 163-180.
Elandaloussi, Brahim Benbba, Houdaifa Ameziane (2017) " The Impact of SCRM strategies on supply chain resilience: A quantitative study in the Moroccan manufacturing industry, International journal of supply chain management, vol 6, No 4 pp 415-427.
Elkhani, N., Soltani, S., & Hamshidi, M. H. M. (2014). Examining a hybrid model for for e-saticfaction and e-loyalty to e-ticketing on airline websites. Journal of Air Transport Management, 37,36-44.
Graham G and G. Hardaker (2011)"Supply Chain Management across the Internet," International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 30, pp. 286-295.
Hsu, F. M., Chen, T. Y., Fan, C. t., Lin, C.M., & Chiu, C.M. (2015) Factors affecting the satisfaction of an online communitt for archive management in Taiwan. Program: electronic library and information systems, 49(1), 46-62.
Hussain, A. H. A., Nassar, M. O., (2010). Supply Chain Integration: Definition and Challenges. Proceedings of Multinational Conference of Engineers and Computer Scientist,1, Hong Kong.
Iranmanesh, M., Sahrifian, E. & Ghareman Tabrizi, K. (2017). Factors Affecting Football Players Loyalty to Sports Apparel Brands: A Case Study of Premier League of Iran. Journal of Business. Administration Researches, Vol. 8 No. 16, pp.1-15.
Karimi Alvijeh, M. R.& Afsharnejad, M. (2017). The Relationship between Lifestyle and Purchasing of the Newly-Built Flat. Journal of Business Administration Researches, Vol. 5, No. 15, pp.133-163.
Khan, S. A., Liang, Y., & Shahzad, S. (2015) An Empirical Study of Perceived Factors Affecting Customer Satisfaction to Re-Purchase Intention in Online Stores in China. Journal of service Science and Management, 8(03), 291.
Li, Xun Qun WuClyde W. HolsappleThomas Goldsby, (2017) "An empirical examination of firm financial performance along dimensions of supply chain resilience", Management Research Review, Vol. 40 Issue: 3, pp.254-269.
Lue, H., Han X., Wang, J., & Liu, L. (2015). The moderating effect of perceived quality of logistics services and gender in the relationship between trust, satisfaction and repurchase intention in E-commerce. Paoer presented at service the Service Systems and Service Management (ICSSSM), 12th International Conference on.
Maxham III, G. (2001). Service recovery's influence on consumer satisfaction, positive word-of-mouth. And purchase intentions. Journal of Business Research. Vol. 54, No, 1, pp. 11-24.
Niu, Y.  (2010) The impact of information technology on supply chain performance: A knowledge management perspective, Ph.D. dissertation, University of North Carolina at Charlotte, 2010.
Obreque, C., Donoso, M., Gutiérrez, G., & Marianov, V. (2010). A branch and cut algorithm for the hierarchical network design problem. European Journal of Operational Research, 200(1), 28-35.
Prajogo Y and J. Olhager, (2012) "Supply chain integration and performance: The effects of long-term relationships, information technology and sharing, and logistics integration," International Journal of Production Economics, vol. 135, pp. 514-522,
Perez-Franco, R., Phadnis, S., Caplice, C., Sheffi, Y., 2016. Rethinking supply chain strategy as a conceptual system. Int. J. Prod. Econ. 182, 384–396
Rezaee, D., Kordnaeej, A.& Moshabaki, A. (2016). The Analysis of Perceived Value, Relationship Quality and Customer Loyalty in Banking Industry in Iran. Journal of Business Administration Research, Vol. 8, No. 15, pp. 21-38.
Siddiqui, A. and Raza, S. A. (2015), "Electronic Supply Chains," Computers & Industrial Engineering, pp. 1-51,
Syam, S. S. (2002). A model and methodologies for the location problem with logistical components. Computers & Operations Research, 29(9), 1173-1193.
Van der Vaart, J. T. & Van Donk, D. P. (2006), "Buyer-focused operations as a supply chain strategy: identifying the influence of business characteristics", International Journal of Operations & Production Management, vol. 26, no. 1, pp. 8-23.