دوره و شماره: دوره 13، شماره 26، بهمن 1400، صفحه 1-560 
ارائه مدل تسهیل تجارت فرامرزی در ایران

صفحه 35-60

10.22034/bar.2022.10913.2843

بهنام َامیری؛ حبیب اله دانایی؛ محمدمهدی پرهیزگار؛ میرزا حسن حسینی


تاثیر مدیریت ناب بر عملکرد توسعه محصول جدید

صفحه 207-237

10.22034/bar.2022.12761.3249

سعید نجفی توانا؛ سید حسین چابک؛ سیده فائز هاشمی


طراحی مدل رفتار شهروندی مشتری در مشتریان محصولات لوازم خانگی خارجی

صفحه 455-475

10.22034/bar.2022.14151.3566

فروغ پورواحدی؛ سیدابوالفضل ابوالفضلی؛ مهران رضوانی؛ نیلوفر میرسپاسی