تاثیر سواد اطلاعاتی بر تصمیم خرید مصرف کننده در پهنه خرید دیجیتال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی،‌ دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب،‌ تهران، ایران

2 استادیار رشته سیاست گذاری علم و فناوری،‌ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری رشته مدیریت کسب و کار، دانشگاه هلیج، استانبول، ترکیه

چکیده

امروزه، با توسعه فناوری، فروش دیجیتال بخش مهمی از فروش شرکت‌ها را به خود اختصاص داده است. در چنین فضایی، توسعه سواد اطلاعاتی مشتریان می‌تواند به بهبود بازارگری و فروش در عرصه بازارهای مجازی کمک نماید. توجه به سواد اطلاعاتی و تلفیق آن با بازارگری در فضای دیجیتال می‌تواند به درک چگونگی کمک سواد اطلاعاتی به تصمیم خرید مشتریان یک بنگاه بیانجامد. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف کشف مدل تاثیر سواد اطلاعاتی بر «تصمیم خرید» مصرف‌کننده در بستر دیجیتال به انجام رسیده است. به منظور تحقق هدف مذکور، ابتدا بر پایه بررسی عمیق ادبیات موضوع، مدل مفهومی پژوهش توسعه یافته است. برای تصمیم خرید متغیرهایی نظیر انتخاب برند،‌ واسطه یا مکان خرید،‌ مقدار خرید،‌ زمان خرید و نحوه پرداخت شناسایی شده‌اند. سپس برای سنجش ارتباط متغیرهای پژوهش، یک پرسشنامه محقق­ساخته تهیه شده و در میان 150 نفر از مشتریان برند سربینه (لباس محلی) که امکان دسترسی به آن‌ها وجود داشت، توزیع شده است. در این پژوهش، برای تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه از روش تحلیل رگرسیون رتبه‌ای استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد سواد اطلاعاتی بر تصمیم خرید (انتخاب برند)،‌ و تصمیم خرید (زمان) تاثیری نداشته ولی بر تصمیم خرید (واسطه/مکان خرید)،‌ تصمیم خرید (مقدار)، ‌و نحوه پرداخت موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of information literacy on consumer’s purchase decision in digital shopping: A case study of online local clothing business

نویسندگان [English]

  • Afrin Shirzadi 1
  • Leila Namdarian 2
  • Mohammadreza Khoshneshin-Langrudi 3
1 Master of Business Management, Payane Noor University, Tehran, Iran
2 Assistant professor of science and Technology Policy, Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc), Tehran, Iran
3 Ph. D student in Business Administration, Halic University, Istanbul, Turkey
چکیده [English]

Introduction: In digital shopping, numerous factors influence the consumers’ purchase decision. Among them, information literacy plays a key role. In this regard, the current study aims to develop a model of how information literacy affects the consumers’ purchase decision in digital shopping in a local clothing business. In The purchase decisions on brand choice, place of purchase, amount of purchase, and time of purchase are examined through Kotler’s model.
The concepts examined to conceptualize information literacy include the skill of using polling forums, awareness of inserting questions about the goods on the websites, ability to organize information in electronic environment, ability to gain access to information in electrical environment, ability to categorize information, skill of using different types of hardware such as laptop/computer, ability to examine accurate information, ability to establish communication between current and previous data, and skill of using information in decision-making. According to the conceptual framework presented in the current study, the major hypotheses are as follows:

Information literacy influences the consumer’s brand choice in digital shopping.
Information literacy influences the consumer’s place of purchase in digital shopping.
Information literacy influences the consumer’s amount of purchase in digital shopping.
Information literacy influences the consumer’s time of purchase.
Information literacy influences the consumer’s payment choice in digital shopping.
Information literacy influences the consumers’ purchase decision in digital shopping.

Methodology: The current study aims to examine the goods which undergo a short choice duration and the purchase decision of which is not complicated. To this end, examinations were conducted of touristic goods and products, particularly SARBINEH brand products. The statistical population consisted of all the consumers of SARBINEH local clothes (costumes) in the country. Due to the limited number of SARBINEH brand consumers, a convenience procedure was used for sampling. The participants included friends, colleagues, relatives, etc., based on the relative ease of access. A total number of 150 questionnaires were distributed but 98 were completed and returned. Then, a regression analysis was done to analyze the collected data.
Results and Discussion: The results demonstrated that SARBINEH brand consumers did not prioritize the clothes brands in digital shopping (when buying goods on the Internet), and this was not related to their information literacy. In other words, the low or high degree of information literacy had no influence on their decision in brand purchase. In this sense, it might be inferred that the consumer’s attitude towards the brand makes no change in digital environments and makes no difference where they see their desired brand to purchase. Accordingly, SARBINEH brand consumers pay particular attention to the place of purchase on the Internet in digital shopping, which is linked to their information literacy. So, a low or high degree of information literacy matters and changes their decision about the place of purchase (i.e., the website on which they make purchase).
Additionally, information literacy influenced the consumer’s purchase decision (amount of purchase) in digital shopping. In other words, a low or high degree of information literacy would change their amount of purchase (e.g, the number of clothes they bought). Also, SARBINEH local clothes consumers paid no attention to the time spent on their purchase in digital shopping; they could register their purchase at any time during 24 hours of a day. Moreover, the results indicated that SARBINEH local clothes (costumes) consumers paid attention to the payment methods (in-person or online payment) in digital shopping, which seemed to be related to their information literacy. Their low or high degree of information literacy led to a change in their payment methods. According to the findings, two variables, including information literacy and purchase decision, made no factorial impact in the sample under the study. Thus, the dependent variables of purchase decision were influenced by a certain percentage, and two variables including brand choice and time were not influenced by the information literacy. However, information literacy significantly impacted the place of purchase, amount of purchase, and payment method.
Conclusion: The study is significant in that digital environments are increasingly growing in most developing countries like Iran. Such an environment is considered as a prominent opportunity for enhancing digital markets. As a result, increasing the samples similar to the one in the current study, which sought to highlight the significance of the consumers’ purchase decision, information skills and their instrumental attraction in the virtual environment, can pave the way for the development of small businesses in virtual settings and, thereby, accelerate the development of the most important economic cycle, that is SMEs. The major innovation of in this study is the juxtaposition of two fields of marketing (a sub-discipline of management) and information literacy (a sub-discipline of information sciences) to make practical recommendations for improving the purchase rate in digital marketing. The findings were in line with those of previously conducted studies. It is worth noting that the entire model was not confirmed since Iranian customers disregard the importance of a particular level of awareness for purchasing clothes. This implies that their information literacy might be based on a specific one-to-one corresponding model of purchase decision constructs. It is also to be noted that the research model was assessed with regard to SARBINEH brand local clothing business, and a change in the studied goods would lead to different results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital shopping
  • Information literacy
  • Purchase decision
  • regression
Almasi, S. (2011). Comparative studying Information literacy of Razi University students and Payame Noor University of Kermanshah students in the field of library and information science (Master’s thesis, Alame Tabatabaee University). (in Persian)
American library Association. (2007). Information literacy competency standards for higher education. Available at: http://www.ala.org/ala/acrl/ scrlstandards/information literacy
Andotra, N. (2006). Optimizing customer-orientation in small business through marketing-mix feedback results. Journal of Services Research, 6(2), 181-203.
Behrens, S. J. (1994). A conceptual analysis and historical overview of information literacy, Available at:
https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/41773/crl_55_04_309_opt.pdf
 Basso, K., da Costa Duschitz, C., Giacomazzi, C. M., Sonego, M., Rossi, C. A. V., & Reck, D. (2019). Purchase decision and purchase delay of hedonic and utilitarian products in the face of time pressure and multiplicity of options. Revista de Gestão, 26(2), 112-125.
Buettner, R. (2020). The impact of trust in consumer protection on internet shopping behavior: An empirical study using a large official dataset from the European Union, In 2020 IEEE Sixth International Conference on Big Data Computing Service and Applications (Big Data Service), 66-69.
Chen, A., Lu, Y., & Wang, B. (2017). Customers’ purchase decision-making process in social commerce: A social learning perspective. International Journal of Information Management, 37(6), 627-638.
Choudhury, D., & Dey, A. (2014). Online shopping attitude among the youth: A study on university students, International Journal of Entrepreneurship and Development Studies, 2(1), 23-32.
De Jans, S., Hudders, L., & Cauberghe, V. (2017). Advertising literacy training: The immediate versus delayed effects on children’s responses to product placement. European Journal of Marketing, 51(11/2), 2156-2174.
Davarpanah, M.R. (2007). Scientific communication, information needs and information seeking behavior. Tehran: Chapar. (in Persian)
Fleischmann, M., Hall, J. M., & Pyke, D. F. (2003). Smart pricing: linking pricing decisions with operational insights. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=496708
Gallo, M. (2019). The Effect of the Online Experience on Household Consumption Expenditure in the European Union. Available at: https://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1232&context=honorscollege_theses
Godinho, S., Prada, M., & Garrido, M. V. (2016). Under pressure: An integrative perspective of time pressure impact on consumer decision-making. Journal of International Consumer Marketing, 28(4), 251-273.
Gao, J., Zhang, C., Wang, K., & Ba, S. (2012). Understanding online purchase decision making: The effects of unconscious thought, information quality, and information quantity. Decision Support Systems, 53(4), 772-781.
Ghalambaz, S., Moarrefzadeh, A. (2009). Evaluating information literacy of final year undergraduate students of Dezful Payame Noor University in 2006-2007 and providing solutions to improve the current situation. Journal of Studies in Library and Information Science, 1-6(4), 167-198. (in Persian)
Hofstede, G. (2001). Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations. Sage publications.
Kavaratzis, M., & Ashworth, G. (2008). Place marketing: how did we get here and where are we going?. Journal of place management and development, 1(2), 150-165.
Kim, J., Braun, B., & Williams, A. D. (2013). Understanding health insurance literacy: A literature review. Family and Consumer Sciences Research Journal, 42(1), 3-13.
Kopp, S. W. (2012). Defining and conceptualizing product literacy. The Journal of Consumer Affairs, 46(2), 190-203.
Kotler, P. (2005). According to Kotler: The world's foremost authority on marketing answers your questions. Amacom Books.
Kalantari, M. (2011). Media literacy. Studies in public opinion, 1 (1). (in Persian)
Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management, New Jersey: Pearson Pretice Hall.
Kumar, D., & Govindarajo, N. S. (2015). Malaysian Consumer Research: Does Computer Literacy Affirmative towards E-commerce Activities?. Journal of economics and behavioral studies, 7(1), 50-63.
Kurnia, W. (2017). The Role of Product Knowledge, Product involvement, and Financial Literacy on Attitudes and Its Implication towards Purchase Intention (Doctoral dissertation, President University).
Kamaruddeen, A. M., Yussof, N., & Said, I. (2015). Structural, operational and market related features among housing developers in Malaysia. Jurnal Teknologi, 77(5), 1-15.
Lau, T. C. (2010). Towards socially responsible consumption: an evaluation of religiosity and money ethics. International Journal of Trade, Economics and Finance, 1(1), 32-35.
Leo, C., Bennett, R., & Hartel, C. E. (2005). Cross-cultural differences in consumer decision-making styles. Cross Cultural Management, 12(3), 32-62.
Li, S., Phang, C. W., & Ling, H. (2019). Self-gratification and self-discrepancy in purchase of digital items. Industrial Management & Data Systems, 119(8), 1608-1624.
Lichtenstein, D. R., Ridgway, N. M., & Netemeyer, R. G. (1993). Price perceptions and consumer shopping behavior: a field study. Journal of marketing research, 30(2), 234-245.
Lee, T., Lee, B. K., & Lee-Geiller, S. (2020). The effects of information literacy on trust in government websites: Evidence from an online experiment. International Journal of Information Management, 52, 102098.
Laja, Peep. (2019). Purchase Decisions: 9 Things to Know About Influencing Customers. Available at: https://cxl.com/blog/9-things-to-know-about-influencing-purchasing-decisions/
McAlister, L., & Pessemier, E. (1982). Variety seeking behavior: An interdisciplinary review. Journal of Consumer research, 9(3), 311-322.
Mirjalili, S.H. (2015). Information Literacy A look at the evolution of the concept of literacy in the information age. Journal of National Studies on Librarianship and Information Organization, 1(65), 109-122. (in Persian).
Meyers, E. M., Erickson, I., & Small, R. V. (2013). Digital literacy and informal learning environments: an introduction. Learning, media and technology, 38(4), 355-367.
Naito, M. (2019). An information literacy curriculum: a proposal. College & research libraries news, 52(5), 293-296.
Nazari, M. (2005). An overview of the structure and content of the information portal of information literacy course for postgraduate courses in the country. Quarterly Journal of Information Science and Technology, 21(2), 71-84. (in Persian)
O’Cass, A. (2000). An assessment of consumers’ product, purchase decision, advertising and consumption involvement in fashion clothing. Journal of Economic Psychology, 21(5), 545-576.
Olsen, J. P., & Maassen, P. (2007). European debates on the knowledge institution: The modernization of the university at the European level. In University dynamics and European integration (pp. 3-22). Springer, Dordrecht.
Peter, J. P., & Olson, J. C. (2005). Consumer Behavior and Marketing Strategy. New York: Mc Grow Hill.
Punj, G. (2012). Income effects on relative importance of two online purchase goals: Saving time versus saving money. Journal of Business Research, 65(5), 634-640.
Pinto, M., Sales, D., Fernández-Pascual, R., & Caballero-Mariscal, D. (2020). Attitudes, perceptions and prospectings on mobile information literacy training: Design and validation of the MOBILE-APP questionnaire. Journal of Librarianship and Information Science, 52(1), 208-223.
Rivoltella, P. C. (Ed.). (2008). Digital literacy: Tools and methodologies for information society: Tools and methodologies for information society. IGI Global.
Rusta, A., Davar Venus, A.E. (2008). Marketing Management. Tehran: SAMT (in Persian).
Sprotles, G. B., & Kendall, E. L. (1986). A methodology for profiling consumers' decision‐making styles. Journal of Consumer Affairs, 20(2), 267-279.
Soltani, E. (1995). Analysis of the main causes of Tehran consumers' tendency towards foreign goods (Master’s thesis, Tarbiat Modares University). (in Persian)
Shabani, F., Fatemizadeh, S. (2011). Information Literacy and Education: Information Technology. Proceedings of the first conference on librarianship and information with a focus on the role of information literacy in the production of science and wealth .Ghom, Payame Noor University. (in Persian)
UNESCO, (2007). Global Framework on MIL Indicators. Available at: http://www.unesco.org/new/en/communication-andinformation/mediadevelopment/media-literacy/globalframework-on-mil-indicators
Willer, R. K. (2006). Dispelling the Myth of a Global Consumer: Indonesian Consumer Behavior Researched by Means of an Analytical Diagram for Intercultural Marketing; with a Case Study of Sun silk Shampoo for the Veiled Woman (Doctoral dissertation).
Yeung, R. M., & Yee, W. (2011). Logistic Regression: An advancement of predicting consumer purchase propensity. The Marketing Review, 11(1), 71-81.
Zarouali, B., Walrave, M., Ponnet, K., & Poels, K. (2019). Advertising literacy. The International Encyclopedia of Media Literacy, 1-11.
Zurkowski, P. G. (1974). The Information Service Environment Relationships and Priorities. Related Paper No. 5.