نقش‌آفرینی تفکراستراتژیک در افزایش تمایل شرکت‌ها به نوآوری: تأکید بر یادگیری استراتژیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری سیاست‌گذاری بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 مدرس، دانشگاه علمی-کاربردی استان ایلام، مرکز پارسیان (ایلام 1)، ایلام

چکیده

رشد اقتصاد دانش‌محور در گرو نوآوری شرکت‌های دانش‌بنیان است و آنچه بتواند این نوآوری را تحت تأثیر قرار بدهد، خواه برای صاحبان فناوری و خواه برای سیاست‌گذاران توسعه فناوری، ارزش بیشتری پیدا می‌کند. پژوهش حاضر در صدد آن است که گرایش به نوآوری در شرکت‌های دانش‌بنیان را از منظر تفکر استراتژیک مورد مطالعه قرار دهد و با بررسی نقش مولفه یادگیری استراتژیک به عنوان یک متغیر میانجی، تبیین کامل‌تر و دقیق‌تری درباره تمایل این شرکت‌ها به نوآوری ارائه دهد. داده‌های موردنیاز برای این پژوهش پیمایشی به طریق روش تصادفی، از شرکت‌های دانش‎‌بنیان که در نیمه دوم سال 97 توسط صندوق نوآوری و شکوفایی مورد ارزیابی اعتباری قرار گرفته‌اند، جمع‌آوری شده است. تحلیل‌های آماری داده‌ها نیز پس از تأیید پایایی و روایی، با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری به انجام رسیده است. یافته‌ها ضمن تأیید برازش مدل پژوهش، نشان می‌دهد گرایش به نوآوری در شرکت‌های دانش‌بنیان به طور مستقیم از سطح تفکر استراتژیک و یادگیری استراتژیک تأثیر می‌پذیرد و علاوه بر آن، یادگیری استراتژیک می‌تواند تأثیر تفکر استراتژیک بر گرایش به نوآوری را افزایش دهد. بدین‌ترتیب، مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند از مفاهیم و ابزارهای تفکر استراتژیک و یادگیری استراتژیک برای تسهیل و ترغیب به نوآوری در بستر سازمان‌های‌شان استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of strategic thinking in increasing the innovation of companies: An emphasis on strategic learning

نویسندگان [English]

  • Seyed Hossein Jalali 1
  • Emad Golmohammadi 2
1 Ph.D. Business Strategy, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 University lecturer, University of Applied Science and Technology Ilam, Parsian Center (Ilam 1Center) Ilam. Iran
چکیده [English]

Introduction: A knowledge-based economy develops when knowledge-based companies have innovation, and whatever has a positive impact on the innovation is valuable for technology owners and policymakers. Due to the business development in Iran in recent years, discourse for the knowledge-based economy has increased, and many knowledge-based companies have been established. Iranian knowledge-based companies should usually compete with other companies, especially reputable old companies and organizations in the traditional sector (Arman and Shafiei, 2017). Innovation is essential for the survival, profitability and development of companies, and knowledge-based companies will certainly fail to survive without innovation. Therefore, one of the most important tasks of managers in knowledge-based companies is to create innovation and encourage the man force to innovate.
Many studies on business management have considered the lack of strategic thinking of top managers as a reason for not achieving the desired level of performance in all aspects, including innovation. Strategic thinking is essential for managers at different levels of an organization (Goldman and Casey, 2010; Moon, 2013). It improves the quality of decision-making (Goldman, 2012). In addition to strategic thinking, organizational learning has a great impact on improving organizational performance in all aspects, including innovation (Karimi and Abbasi, 2017). Although many believe that strategic thinking is an inherent capability, new studies indicate that strategic thinking can be improved using some principles and tools (Lashkarblooki and Jalali, 2018). The present research aims to study the innovativeness of knowledge-based companies from the lens of strategic thinking. It also investigates the impact of strategic learning as a mediating variable to provide more accurate explanation.
Methodology: This empirical study is a descriptive research rooted in the positivist philosophy of research. The statistical population compromised of the knowledge-based companies that, in 2018, used the services of Iran National Innovation Fund to implement their innovative plans. Since 168 knowledge-based companies were qualified to use the services, a random sampling method was used for sampling, and Cochran's formula was used to determine the required number of the cases in the samples. The data were randomly collected from 117 knowledge-based companies. A 5-point Likert scale questionnaire was used to collect the data. The reliability of the questionnaire was evaluated by measuring Cronbach's alpha and estimating composite reliability. Experts' opinions and standard questionnaires were also used to ensure the content validity. Confirmatory factor analysis, convergent validation and diagnostic validation were done to ensure the construct validity. In this research, the SPSS and Smart PLS software programs were used to analyze the data, and the results were presented as statistical models.
Results and Discussion: The findings confirm the fit of the research model and reveal that the tendency of the knowledge-based companies to innovate is directly influenced by the level of strategic thinking and strategic learning. In addition, strategic learning can increase the impact of strategic thinking on the tendency to innovate. Therefore, the managers of knowledge-based companies can use the concepts and tools of strategic thinking and strategic learning to promote innovation.
Conclusion: Knowledge-based companies are formed based on innovation and create a new market by innovative changes. Given the dependence of these companies on innovation, the lack of innovation reduces their profitability and endangers their survival. Studying the innovation of such companies should be in the different aspects, and it should not include only the barriers to innovation such as insufficient human resources, inappropriate business environment conditions, limited access to required resources and technologies. Another aspect that should be discussed is the tendency for innovation. Assuming that there are no obstacles in the way of innovation, the tendency for it is necessary to continuously innovate products, processes, and business models. Emphasizing this key point, the present study investigates the relationship between strategic thinking and strategic learning for innovativeness in knowledge-based companies. The data analysis shows that strategic thinking directly affects the tendency of knowledge-based companies to innovate. Strategic thinking improves the tendency to innovate by increasing the company's ability to recognize good opportunities, be creative, promote systemic thinking (a holistic approach to analysis that focuses on the system as a whole, not a series of parts, and how systems work overtime within the context of larger systems), and establish  vision (or aspiration) and strategic communication. In addition to the direct impact of strategic thinking on innovation, the data show that strategic thinking would increase the tendency of knowledge-based companies to innovate indirectly through strategic learning. Promoting strategic thinking capabilities in knowledge-based companies would make companies increase their strategic knowledge at the organizational level and apply their experiences to innovate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic thinking
  • Innovation
  • Strategic learning
Abraham, S. (2005). Stretching strategic thinking. Strategy & Leadership, 33 (5), 5 – 12.
Aghajaniyan, S., & Rostami, M. (2013). Constitutive Elements of Strategic Thinking Construct. Iranian journal of management sciences (IAMS), 8(29),44-58.
Bagheri, A., & Akbari, M. (2018). The impact of Entrepreneurial Leadership on Nurses' Innovation Work Behavior. Journal of Nursing Scholarship, 50(1), 28-35.
Benito-Ostolaza, J. M., &  Sanchis-Llopis, J. A. (2014). Training strategic thinking: Experimental evidence. Journal of Business Research, 67(5), 785–789.
Bratianu, C. (2015). Developing strategic thinking in business education. Management Dynamics in the Knowledge Economy, 3(3), 409.
Bonn, I. (2001), Developing strategic thing as a core competency. Management Decision, 39(1),63-70.
Bonn, I. (2005). Improving strategic thinking: a multilevel approach. Leadership & Organization Development Journal, 26(5), 336-354.  
Casey, A. J., & Goldman, E. F. (2010). Enhancing the Ability to Think Strategically: A Learning Model. Management Learning, 41(2), 167–185.
Chin, W. W. (1998). Overview of the PLS Method. Available at: http://discnt.cba.uh.edu/chin/ PLSINTRO.HTM. 1-3.
Coffman, J., & Beer, T. (2011). Evaluation for Strategic Learning: Principles and Practices. Washington, DC: Center for Evaluation Innovation.
Dehghani Soltani, M., & Mesbahi, M. (2020). The impact of organizational memory on the development of new products in knowledge-based companies.  Journal of Business Administration Researches, 11(22), 177-196.
Dianat Nejad, N., & Irajpour, A. (2017). A research on the effect of strategic thinking on organizational innovation(case study: Qazvin Educational Headquarter). Journal of Development Evolution Management, special issue, 85-92.
Feiz, D., & Roholamini, S. A. (2014). Analysis of the impact of strategic thinking on strategic innovation in small and medium enterprises (Case study Khizra Industrial Town of Kerman). Journal of Industry and University, 6(21), 37-48.
Ghafarian, V., & Kiani, Gh. (2010). Five commands for strategic thinking. Fara Publications. Tehran.
Goldman, E. F. (2012). Leadership practices that encourage strategic thinking. Journal of Strategy and Management, 5(1), 25-40
Goldman, E. F., & Casey, A. J. (2010). Building a Culture that Encourages Strategic Thinking.  Journal of Leadership & Organizational Studies, 17(2), 119- 128.
Gholmohammadi, E., Kafche, P., & Soltanoanah, H. (2013). Leadership styles and strategic thinking at the organizational level. Strategic Management Studies, 4(15), 93–114.
Graetz, F. (2002). Strategic thinking versus strategic planning: towards understanding the complementarities. Management Decision. Vol 40. No 5. pp 456-462.
Hadadian, A., & Sadeghi, F., & Salar Babakhani, N. (2018). Investigating the moderating role of readiness to serve in the efficacy of innovativeness, risk taking and proactiveness on the performance in Governmental banks in Mashhad.  Journal of Business Administration Researches, 10(19), 277-306.
Heracleous, L. (1998). Strategic Thinking or Strategic Planning?, Long Range Planning , 31(3), 481–487.
Hogan, S. J., & Coote, L. V. (2014). Organizational culture, innovation, and performance: A test of Schein's model. Journal of Business Research, 67(8), 1609-1621.
Hoseinzadeh Shahri, M., & Shahini, S. (2018). The impact of Dynamic Capability and Innovation Capability on Competitive Advantage. Journal of Business Administration Researches, 10(19), 123-141.
Hughes, R. L., & Beatty, K. C. (2005). Becoming a strategic leader: Your role in your organization’s enduring success. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Iranzadeh, S., Sabahi, E., & Amari, H. (2008). Strategic Thinking. Foroozesh Publications.
Jiménez-Jiménez, D,. & Sanz-Valle, R. (2011), Innovation, organizational learning and performance. Journal of Business Research, 64(4), 408-417.  
Jiménez-Jiménez, D., Martínez-Costa, M., & Sanz-Valle, R. (2014). Innovation, Organizational Learning Orientation and Reverse Knowledge Transfer in Multinational Companies. The Electronic Journal of Knowledge Management, 12(1), 47-55.
Keller, S., & Price, C. (2014). Beyond Performance: How Great Organizations Build Ultimate Competitive Advantage.( Translator: Raz sadegh), Aryana Ghalam Publications. Tehran.
Khaksar, M.,  Khaghanie, M., & Zarie, M. (2013). The Relationship between Strategic Thinking and Organizational Innovation (Case Study: Golrang Industrial Holdings). Journal of Industrial Management Faculty of Humanities Islamic Azad University, sanandaj Branch, 8(26), 49-62.
Kiedrowski, P. J. (2006). Quantitative Assessment of a Senge Learning Organization Intervention. The Learning Organization, 13(4), 369-383.
Lashkarboloki, M. (2014). Strategy implementation: A step-by-step guide to implementing the strategy in practice. Aryana Ghalam Publications. Tehran.
Lashkarboloki, M. (2011). Strategic Thinking Commands and Techniques. Aryana Ghalam Publications. Tehran.
Lashkarboloki, M., &  Jalali, S.H. (2019). Strategist Mind: Applied techniques of strategic thinking at the national, organizational and individual levels. Aryana Ghalam Publications. Tehran.
Liedtka, J. (1998). Strategic Thinking: Can it be thought?. Long Range Planning, 31(1), 120-129.
Matofi, A., Tajdini, K., Aghjani, H,. & Tajdini, K. (2010). The role of learning orientation on innovation and organizational performance. Journal of Business Management, 9(4), 57-71.
Mintzberg, H. (1994). The fall and rise of strategic planning. Harvard Business Review, 72(1),107-114.
Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. (1998). Strategy safari: a guided tour through the wilds of strategic management. New York: Free Press.
Mohammadi, N. (2013). The Relationship between Organizational Learning and Strategic Thinking (Case Study: Managers of Industrial Units Active in Kurdistan Province), Master’s thesis, Islamic Azad University, sanandaj Branch.
Mohsenin, SH., & Esfidani, M.R. (2014). Structural equations based on the partial least squares approach using software Smart-PLS, Kind Book Institute Publications. Tehran.
Moon, B. J. (2013). Antecedents and outcomes of strategic thinking. Journal of Business Research, 66(10), 1698-1708.
Nazmi, SH., Mortazavi, S., & Jafariani, H. (2010). The relationship between strategic thinking and performance. Journal of Business Management,9(2), 69-87.
Ohmae, K. (1982). The Mind of the Strategist, McGraw-Hill, New York.
Peters, T., & Waterman, R. (1982). In Search of Excellence, Harper and Row, New York.
Plessis, M. (2007). The role of knowledge management in innovation. Journal of knowledge management, 11(4), 20-29.
Rahimnia, F., Kaffashpoor, A., & pourreza, M. (2013). Strategic Orientation and Marketing Capabilities. Journal of Strategic Management Studies, 3(12), 145-166.
Rahi, S., & Rahimpoor, A. (2018). The relationship between strategic thinking, transformational leadership and organizational learning with the process of supporting the idea of developing a new product(Case study of knowledge-based companies of Ferdowsi University of Mashhad Comprehensive Growth Center). Journal of Industry and University, 10(37&38), 57-75.
Rahmanseresht, H., & Kafche, P. (2008). Organizational model for strategic thinking. Journal of Business Management, 7(28), 47–77.
Raimond, P. (1996). Two styles of foresight: Are we predicting the future or inventing it?.  Long Range Planning, 29(2), 208-214.
Shahbazzadeh, M., Rahiminik, A., & Saleh Ardestani, A.(2016). Survey of Relationship between Strategic Thinking within Deployment of Knowledge Management and Organizational Innovation in Miandoab NIOPDC. Mediterranean Journal of Social Sciences, 7(4), 294-307.  
Siren, C., Hakala, H., Wincent, J., & Grichnik, D. (2017). Breaking the routines: Entrepreneurial orientation, strategic learning, firm size, and age. Long Range Planning, 50(2), 145-167.
Siren, C. A. (2012). Unmasking the capability of strategic learning: a validation study. The Learning Organization, 19(6), 497-517.
Sinem Ergün, H., & Kabadayı Kuscu, Z. (2013). Innovation orientation, market orientation and e-loyalty: evidence from Turkish e-commerce customers. Procedia - Social and Behavioral Sciences,  99(6), 509-516. 
Stacey, R. (1993). Strategic Thinking and the Management of Change. Kogan Page, London.
Sundström, A., Ahmadi, Z., & Hyder, A. S. (2016). Market and innovation orientation typology: proposition and illustrations. Marketing Intelligence & Planning, 34(3), 376-393.
Theodosiou, M., Kehagias, J., & Katsikea, E. (2012). Strategic orientations, marketing capabilities and firm performance: An empirical investigation in the context of frontline managers in service organizations. Industrial marketing management, 41(7), 1058-1070.
Tamayo-Torres, I., Gutiérrez-Gutiérrez, L. J., Llorens-Montes, F. J., & Martínez-López, F. J. (2016). Organizational learning and innovation as sources of strategic fit. Industrial Management & Data Systems,116(8), 1145-1467.
Wetzels, M., Odekerken-schroder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS quarterly, 33(1), 177.
Yaghobi, M., Timorzadeh, E., Salesi, M., & Tavakoli, M. (2017). the relationship between strategic thinking and innovation and productivity of managers of different levels in a military hospital. Journal of Military Medicina, 19(6), 588-594.
Zahra, S., & Nambisan, S. (2012). Entrepreneurship and strategic thinking in business ecosystems. Business Horizons, 55(3), 219—229.
Zhou, K. Z., Gao, G. Y., Yang, Z., & Zhou, N. (2005). Developing strategic orientation in China: antecedents and consequences of market and innovation orientations. Journal of Business Research, 58(8), 1049-1058.