تبیین خریدهای بدون برنامه مشتریان در مراکز خرید با توجه به نقش رفتار فروش انطباقی فروشندگان و ادراکات زمینه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استـادیارمدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز

2 استـادیار مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، پلی تکنیک میلان

چکیده

در فضای رقابتی دنیای امروز، فروش بیشتر به معنای موفقیت برای تولیدکنندگان و بازاریابان است. فروش بدون دانستن رفتار مصرف­کننده دیگر امکان پذیر نیست. خرید  بدون­برنامه­ریزی یکی از مهمترین جنبه­های رفتار مصرف­کننده است و بسیاری از خریدهای افراد را شامل می­شود. به دلیل رقابت زیاد در بیشتر بازارها، مشتریان در معرض گزینه­های خرید فراوانی قرار دارند و نمی‌توانند مطمئن باشند که به کلیه اهداف خریدشان دست یافته­اند لذا ریسک در بیشتر تصمیمات خریدشان حس می‌شود. شرکت‌ها بدون داشتن اعتماد نزد مشتریان و ادراک از بالا بودن کیفیت محصولاتشان، از عرصه رقابت حذف خواهند شد. با توجه به تاثیرگذاری بالای رفتار فروشنده بر تصمیم خریدار، این پژوهش با هدف بررسی نقش رفتار فروش انطباقی بر خریدهای بدون­برنامه‌ریزی با تاکید بر نقش تعدیل‌گر و میانجی اعتماد و کیفیت­ادراک‌­شده انجام شد. در این راستا  400 نفر از مشتریان مرکز خرید پرومای مشهد به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد و پرسشنامه تحقیق در بین آنها توزیع گردید. پس از جمع‌آوری داده­ها، به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار پی‌ال‌اس استفاده شد. نتایج تحلیل‌ها نشان می­دهد که اعتماد مشتری از برند فروشگاهی نقش واسط مؤثری را در رابطه بین متغیرهای تحقیق ایفا می‌کند تا خرید بدون­برنامه مشتری را در اثر رفتار فروش انطباقی فروشندگان و کیفیت­ادراک‌­شده مشتریان رقم بزند. این در حالی است که اثر تعدیل‌کنندگی آن با توجه به یافته‌های تحقیق تأیید نگردید. همچنین اثر مستقیم رفتار فروش انطباقی فروشندگان و کیفیت ­ادراک‌­شده مشتریان بر خرید بدون ‌برنامه نیز بدون در نظر گرفتن نقش اعتماد مشتری نیز معنادار نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of impulse buying at shopping malls according to the role of salespersons’ adaptive selling behavior and background perceptions

نویسندگان [English]

  • Maryam Nekooeezadeh 1
  • Alireza Amini 2
  • Farnazsadat Tabatabaei Nimavard 3
1 Assistant Professor of Management, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University
2 Assistant Professor of Management, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University
3 Master student of Management, Milan Polytechnic
چکیده [English]

Introduction: In the competitive atmosphere of today's world, selling more means success for producers and marketers. Sales are no longer possible without knowing consumer behavior. Impulse buying is one of the most important aspects of consumer behavior which involves a large amount of purchase by individuals. While there is intense competition in most markets, customers are exposed to many similar offers to choose a product, so they often cannot be sure of achieving all of their purchasing goals and, therefore, a risk is felt in most of their purchasing decisions. Companies and organizations may be eliminated from the competition without trusting customers and realizing the high quality of the products they offer. Considering the great influence of seller behavior on the buyer's decision, this research was conducted to investigate the role of adaptive sales behavior on impulse buying with an emphasis on the moderating roles of trust and perceived quality.
Methodology: This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection and analysis. In this regard, a sample of 400 customers from Mashhad Proma shopping mall was selected through an available sampling method, and a research questionnaire was distributed among them.
The questionnaire included four categories of questions related to adaptive sales behavior, store brand trust, perceived quality of store products, and impulse buying. It was prepared in the form of 23 items. After its validity and reliability were confirmed, it was distributed among the participants. Also, after collecting data, structural equation modeling was used to test the research hypotheses using the PLS software.
Results and Discussion: A t-test was used to confirm or disprove the research hypotheses. Through the examining of the effect of adaptive sales behavior on customers and impulse buying behaviors, it was found that the direct effect was not significant. Also, the perceived quality of store brands did not have a direct effect on customers' purchases without a plan. The other research results included the significance of the effect of adaptive sales on perceived quality. Another task was the analysis of the effect of customer trust on impulse buying behavior, which was confirmed due to the significance of its path coefficient. The results of indirect relationships also showed that the adaptive sales relationship was significant in relation to the perceived quality through the variable of trust in unplanned purchases. But customer trust waa found not to play a moderating role in the relationship between adaptive seller behavior and unplanned purchases.
According to the results, customer trust plays an effective mediating role in the relationship between research variables to determine the customer's impulse buying due to the adaptive sales behavior of sellers and the perceived quality of customers. However, its moderating effect was not proved. The direct effects of the adaptive sales behavior of sellers and the perceived quality of customers on impulse buying were not significant without considering the role of customer trust.
Conclusion: The results of the research have explicit suggestions and hints for the managers and custodians of in-store shopping centers. The analytical findings of the research refer to the significant regression coefficients of the research model, the importance of the emergence of adaptive sales behavior of sellers in the perceived quality of customers and the role of customer trust with respect to its significant coefficients in direct relationship with impulse buying behavior. In a fitted model, sellers should focus on customer satisfaction by adapting to their tastes, needs, interests and conditions so as to attract customers and build relationship with them in the long run. To achieve the effectiveness of their marketing measures, especially their impact on customer buying behavior in large shopping malls, most marketers can focus on unplanned customer purchases because customers pay more attention to situational factors than to any other situation. Therefore, in this regard, they should improve those factors that are effective in creating and strengthening the effectiveness of unplanned shopping marketing. Sellers can, thus, present their marketing plans to meet the needs and wants of the target market based on appropriate marketing strategies. In order to gain intelligence and increase the ability and readiness to choose an appropriate manner to deal with customers, sellers should oblige themselves to gather the required information about customer characteristics. In this situation, sellers will be more willing to enter into negotiation, and their understanding of customer-oriented sales events will be higher.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adaptive sales behavior
  • Brand trust
  • Impulse buying
  • Perceived quality
  • Shopping mall
Abdolvand, M., Heidarzadeh, K. & Hsanzadeh, S. (2013). Assess the impact of individual factors (emotional and self-esteem) and awareness of the new product on unplanned purchasing new goods. Journal of Management Development and Transformation, Special issue, 13-22. (in Persian).
Anderson, R. E., Dubinsky, A. J., & Mehta, R. (2008). Personal selling: Building customer relationships and partnerships. Recording for the Blind & Dyslexic.
Bakhshi-Zadeh, K., Roudi Khalili, M., Akbarzadeh Rezaian, S., (2016). Impact of personality traits and product involvement on clothing impulsive buying. Journal of business management, 8(1), 29-46. (in persian).
Beatty, S.E. & Elizabeth Ferrell, M. (1998). Impulse buying: modeling its precursors. Journal of Retailing, 74(2), 169–191.
Chinomona, R. (2016). Brand communication, brand image and brand trust as antecedents of brand loyalty in Gauteng Province of South Africa, African, Journal of Economic and Management Studies,7(1), 124-139.
Delgado-Ballester, E. and Munuera-Alema´n, J. (2005), Does brand trust matter to brand equity?, Journal of Product & Brand Management ,14(3), 187–196.
Davis, Dyrren D.  (2008). The Influence of Salesperson leadership as a Customer Interaction Behavior on Sales Performance, Ph.D. Dissertation, Nova Southestern University.
Emani, A. (2013). Survey the relationship on relative sale behavior on salesperson performance by emphasis on organizational citizenship behavior. MA thesis, Tehran: Tarbiat Modares University (in persian).
Erdogmus I., & Büdeyri-Turan I. (2012). The role of personality congruence, perceived quality and prestige on ready-to-wear brand loyalty. Journal of Fashion Marketing and Management, 16(4): 399 – 417.
George, D., & Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference. 11.0 update (4th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
Heidarzadeh, K., Moghadam, B. & Baktashi, M. (2011). Fashions impact on impulse buying behavior among students. Journal of business management, 3(10), 5572. (in Persian).
Huang, C. (2017). The impacts of brand experiences on brand loyalty: mediators of brand love and trust, Journal of Management History, 55(5), 915-934.
Kim, J-H., & Hyun, Y. J. (2011). A model to investigate the influence of marketing-mix efforts and corporate image on brand equity in the IT software sector. Industrial Marketing Management, 40, 424-438.
Liu Yi, Tao lei, Li Yuan & El-Ansary Adel I. (2008). The impact of a distributor’s trust in a supplier and use of control mechanisms on relational value creation in marketing channels. Journal of Business & Industrial Marketing, 23, 12-22.
Mattila, A. S. and Wirtz, J. (2001), Congruency of Scent and Music as a Driver of In-Store Evaluations and Behavior. Journal of Retailing,77(2), 273-289. 
Parhizi gashti, H. (2001). Relationship-based marketing. Journal of bussines management, 13. Parhizi gashti, h. (2001). Relationship-based marketing. Journal of bussines management, 13. (in persian).
Park, Jeong Eun, Deitz, D. George, (2006), The effect of working relationship quality on sales person performance & job satisfaction: Adaptive selling behavior in Korean automobile sales representatives, Journal of business research, XX (accepted 4 April 2006), 1-10.
Rapp, A., Ahearne, M., Mathieu, J., & Schillewaert, N. (2006). The impact of knowledge and empowerment on working smart and working hard: The moderating role of experience. International Journal of Research in Marketing, 23(3), 279–293.
Rook, D. W. & Fisher, R. J. (1995). Normative Influences on Impulsive Buying Behavior. Journal of Consumer Research, 22 (3), 305–133.
Sohrabi, R., Samadi, A. & Yosefi Fard, A. (2013). Design and test impulse buying behavior of customers. Journal of Explore business administration, 6(11), 147-180. (in Persian).
So, K. K. F., King, C., Sparks, B., & Wang, Y. (2013). The influence of customer brand identification on hotel brand evaluation and loyalty development. International Journal of Hospitality Management, 34, 31-41.
Sujan h. (1986), Sujan, H. (1986). Smarter versus harder: An exploratory attributional analysis of salespeople's motivation. Journal of Marketing Research, 23(1), 41-49.
Sung, Y. and Kim, J. (2010). Effects of Brand Personality on Brand Trust and Brand Affect, Psychology & Marketing, 27(7), 639–661.
Thorndike, E. L. (1920). A constant error in psychological ratings. Journal of applied psychology, 4(1), 25-29.
Weitz, barton A. (1978), the relationship between salesperson performance & underst&ing of customer decision making, Journal of marketing research, 15 (November), 501.
Yoo, B., Donthu, N. & Lee, S. (2000), An examination of selected marketing mix elements and brand equity. Journal of the Academy of Marketing Science, 28 (2), 195-211.
Yurova Y., Rippe C.B., Weisfeld-Spolter S., Sussan F., Arndt A. (2017). Not all adaptive selling to omni-consumers is influential: The moderating effect of product type. Journal of Retailing and Consumer Services, 34, 271-277.
Zeithaml, V. (1988). Consumer Perceptions of Price, Quality and Value: a Means-End Model and Synthesis of Evidence. Journal of Marketing, 52 (3), 2-22.