نقش نوآوری سازمان در عملکرد مشتری با برندسازی داخلی و برندگرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22034/jbar.2023.18910.4213

چکیده

عملکرد مشتری یکی از عوامل اصلی سنجش عملکرد سازمان‌ها است. در پژوهش حاضر، این مفهوم از زاویه نوآوری سازمانی و فعالیت‌های برندسازی درون­سازمانی بررسی شده است. در اکثر مطالعات حوزه عملکرد سازمان، مفهوم برندسازی از منظر برون­سازمانی بررسی شده است. در راستای پر کردن این شکاف، در این پژوهش سعی شده تا این مفهوم از زاویه درون­سازمانی بررسی شود تا تصویر روشنی از مدیریت داخلی برند ارائه شود. بدین منظور بر مفاهیم برندسازی داخلی و برندگرایی از عناصر کلیدی مدیریت داخلی برند تکیه شده که به دلیل اهمیت روزافزون نقش کارکنان در برندسازی و ایجاد تصویری بهتر از برند در ذهن مشتریان، به­ویژه در حوزه خدمات حائز اهمیت گشته‌اند. در واقع، هدف این پژوهش بررسی اثر نوآوری سازمان بر عملکرد مشتری با تأکید بر نقش میانجی برندسازی داخلی و برندگرایی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از منظر روش گردآوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری متشکل از مدیران و کارمندان «بانک ملت» است که از این میان به روش در دسترس نمونه­گیری انجام شده است. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام شده و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس. استفاده شده است. نتایج پژوهش اثر نوآوری بر برندسازی داخلی و برندگرایی را تأیید نموده است. به­علاوه در حوزه مدیریت داخلی برند، نتایج پژوهش نشان می­دهد، برندسازی داخلی بر عملکرد مشتری به صورت مثبت اثرگذار است اما برندگرایی بر عملکرد مشتری اثر معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of organization innovativeness on customer performance based on internal branding and brand orientation

نویسندگان [English]

  • Bahareh Osanlou 1
  • Soheila Khoddami 2
  • Pedram Fazlinejad 3
1 Assistant Professor, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran
2 Associate Professor, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Graduated in MBA, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Customer performance is considered as one of the main factors for measuring the performance of organizations, and it can be considered as a measure to check the results of many marketing activities. In this research, this concept has been examined from the perspective of organizational innovation. Also, the concepts of internal branding and brand orientation have been considered as the key elements of internal brand management with the role of mediating variables. The emphasis on these concepts is due to the increasing importance of the role of employees in branding and creating a better image of the brand in the minds of customers, especially in the field of services. Most of the studies in the field of organizational performance have considered the concept of branding from an intra-organizational point of view. In order to fill this gap, an attempt has been made in this research to examine this concept from an inter-organizational perspective in order to provide a clear picture of internal brand management. So, the purpose of this research is to investigate the effect of organizational innovation on customer performance with an emphasis on the mediating role of internal branding and brand orientation.
Methodology: This research is practical in terms of its purpose, and the method of data collection is a descriptive survey. A field survey was performed to collect the primary data, and library work was done for the secondary data. The statistical population consisted of the managers and employees of Bank Mellat in Tehran, and 247 of them were selected as a sample using the convenience sampling approach. The data were collected through a questionnaire, the content validity of the questionnaire was confirmed by academic experts, and the reliability of the questions was measured with the SPSS software. Cronbach's alpha was at the optimal level and above 0.7 for all the dimensions and variables. The data were analyzed with the structural equation modeling method and the third version of the SmartPLS software.
Results and Discussion: The data analysis was done in two descriptive and inferential sections. In order to describe the findings and to measure the fit of the research conceptual model and hypothesis testing, descriptive statistics, inferential statistics and structural equation modeling were used, respectively. At the descriptive level, statistical indicators such as gender, age, last degree, and work experience served to describe the demographic characteristics of the sample. At the inferential level, structural equation modeling was done in three parts. First the measurement model examined the validity and reliability, which was confirmed. Second, the structural model shows how the latent variables were related together. The results of this section showed that the coefficient of determination for the endogenous variables of the model was within the accepted range. Also, the output of the path coefficients and significant numbers confirmed that innovation is antecedent of internal branding and brand orientation. It also confirmed that innovation affects customer performance through internal branding. Third, the general model, which actually included both measurement and structural model parts, confirming the fit, and the fit check was completed in a model. The information in his part of the data analysis confirmed the strong fit of the research model.
Conclusion: The conceptual model of this research helps Bank Mellat managers to improve customer performance from the perspective of organizational innovation and internal brand management. The focus of the current research is on improving customer performance based on the marketing approach. Innovation is a marketing capability that has an intra-organizational nature, and this study has shown that brand management can be reinforced with an inter-organizational approach. Besides, institutionalizing the culture of innovation in the bank provides platforms for the ease of cooperation among employees and increases the involvement of the employees in the bank. In such an organizational environment, employees are more eager to provide innovative proposals. These innovative proposals can help the bank to differentiate itself from its competitors and solve its customers' problems more qualitatively which improves bank brand orientation. The acceptance of these suggestions by the bank, on the one hand, will turn the employees into a source of innovation and useful ideas in the organization. On the other hand, it will strengthen the internal branding processes. In the process of accepting employees’ proposals, bank managers should arrange meetings to justify and train employees to inform them of the brand orientation programs and to develop their skills in delivering the brand promise. As a result of these actions, the employees feel encouraged by the bank, which improves internal branding. Accordingly, Bank Mellat managers can improve customer performance by adopting innovative approaches through reinforcing their internal branding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovativeness
  • Internal branding
  • Brand orientation
  • Customer performance
Aaker, D. A. (2007). Innovation: Brand it or lose it. California Management Review, 50(1), 8–24.
Agostini, L., & Nosella, A. (2016). The central role of a company’s technological reputation in enhancing customer performance in the B2B context of SMEs. Journal of Engineering and Technology Management, 42, 1-14.
Alnawas, I., & Farha, A. A. (2020). Strategic orientations and capabilities' effect on SMEs' performance. Marketing Intelligence & Planning.
Andonova, V., & Losada-Otálora, M. (2020). Understanding the interplay between brand and innovation orientation: Evidence from emerging multinationals. Journal of Business Research, 119, 540-552.
Anees-ur-Rehman, M., Wong, H. Y., Sultan, P., & Merrilees, B. (2018). How brand-oriented strategy affects the financial performance of B2B SMEs. Journal of Business & Industrial Marketing.
Azizi, S. & Asnaashari, M. (2013). Internal Branding and Brand Performance: The Moderator Role of Workplace Competitive Climate and Job Satisfaction. Journal of Management Research in Iran. 17 (3), 151-165. [in Persian]
Azizi, S., Jamali, S. & Sanaee, I. (2012). Factors Effect Employee Brand Performance in Agriculture Bank of IRAN Based on Goal Setting Theory. Journal of Bussiness Management. 4 (1), 89-104.
Balmer, J. M., & Podnar, K. (2021). Corporate brand orientation: Identity, internal images, and corporate identification matters. Journal of Business Research, 134, 729-737.
Butkouskaya, V., Llonch-Andreu, J. and Alarcón-del-Amo, M.-d. (2021). The impact of customer performance on IMC outcomes: firm size moderation in the inter-country context. Journal of Economics, Finance and Administrative Science. Vol. 26 No. 52, pp. 358-375.
Baumgarth, C. (2010). “Living the brand”: brand orientation in the business-to-business sector. European Journal of Marketing, 44(5), 653 – 671.
Baumgarth, C., & Schmidt, M. (2010). How strong is the business-to-business brand in the workforce? An empirically model of internal brand equity in a business-to-business setting. Journal of Industrial Marketing Management, 39(8), 1250-1260.
Bridson, K., Evans, J., Movando, F., & Minkiewicz, J. (2013). Retail brand orientation, positional advantage and organizational performance. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 23)3(, 245-264.
Bridson, K., & Evans, J. (2004). The secret to a fashion advantage is brand orientation. International Journal of Retail and Distribution Management, 32 (8), 403-411.
Buil, I., Martinez, E., & Matute, J. (2016). From internal brand management to organizational citizenship behaviors: Evidence from frontline employees in the hotel industry. Tourism Management, 57, 256- 271.
Burmann, C., & Zeplin, S. (2005). Building brand commitment: A behavioural approach to internal brand management. Journal of brand management, 12(4), 279-300.Chang, Y., Wang. X., & Arnett. D. (2018). Enhancing firm performance: The role of brand orientation in business-to business marketing. Industrial Marketing Management, 72, 17-25.
Chang, Y., Wang, X., Su, L., & Cui, A. P. (2020). B2B brand orientation, relationship commitment, and buyer-supplier relational performance. Journal of Business & Industrial Marketing.
Davari, A. & Rezazadeh, A. (2016). Structural Equation Modeling with PLS Software. Tehran: Academic Jihad Publishing Organization. Third Edition.
Dechawatanapaisal, D. (2019). Internal branding and employees’ brand outcomes: do generational differences and organizational tenure matter?. Industrial and Commercial Training, Vol. 51 No. 4, pp. 209-227.
De Chernatony, L., & F. Dall’Olmo Riley. (1997). Brand consultants’ perspectives on the concept of the brand. Marketing and Research Today, 25 (1), 45–52.
Doyle, P. (2000). Value based marketing. Chichester: Wiley.
Drake, S.M., Gulman, M.J., & Roberts, S.M. (2005). Light Their Fire, Dearborn, Chicago, IL.
Ewing, M. T., & Napoli, J. (2005). Developing and validating a multidimensional nonprofit brand orientation scale. Journal of Business Research, 58 (6), 841–853.
Ferreira, J., & Coelho, A. (2020). Dynamic capabilities, innovation and branding capabilities and their impact on competitive advantage and SME's performance in Portugal: the moderating effects of entrepreneurial orientation. International Journal of Innovation Science, 12(3), 255-286.
Gromark, J. (2020). Brand orientation in action–A transformational learning intervention. Journal of Business Research, 119, 412-422.
Hankinson, P. (2001). Brand orientation in the charity sector: a framework for discussion and research. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 6(3), 231-42.
Hariyati, H., Tjahjadi, B., & Soewarno, N. (2019). The mediating effect of intellectual capital, management accounting information systems, internal process performance, and customer performance. International Journal of Productivity and Performance Management, 68(7), 1250-1271.
Hirvonen, S., Laukkanen. T., & Salo, J. (2016). Does brand orientation help B2B SMEs in gaining business growth?. Journal of Business & Industrial Marketing, (31) 4, 472-478.
Holt, D. B. (2003). Brands and branding. Boston: Harvard Business School Publishing Note.
Hooley, G. J., G. E. Greenley, J. W. Cadogan, & J. Fahy. (2005). The performance impact of marketing resources. Journal of Business Research, 58 (1), 18–27.
Hult, G. T. M., Hurley, R. F., & Knight, G. A. (2004). Innovativeness: Its antecedents and impact on business performance. Industrial Marketing Management, 33(5), 429–438.
Jackson, Dennis L. (2003). Revisiting Sample Size and Number of Parameter Estimates: Some Support for the N:q Hypothesis. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 10(1), 128-141.
Jazani, N., Barati, A. & Parsamehr, V. (2014). The effect of social responsibility on the resonance of the organization's internal brand. Journal of Bussiness Management Perspective, 13 (4), 107-122.
Karimi Ali Vijeh, M. R., Ahmadi, M. M. & Eshaghi, S. M. S. (2016). Factors affecting the evaluation ofemployee based brand equity (third-generation of brand equity) in the banking industry (Case Study: Maskan Bank). Iranian Management Sciences Journal. 11, 79-102. [in Persian]
Kaur, P., Malhotra, K. and Sharma, S.K. (2020). Moderation-mediation framework connecting internal branding, affective commitment, employee engagement and job satisfaction: an empirical study of BPO employees in Indian context. Asia-Pacific Journal of Business Administration. Vol. 12 No. 3/4, pp. 327-348.
Keller, K. L. (2003). Brand synthesis: The multidimensionality of brand knowledge. Journal of Consumer Research, 29 (4), 595–600.
Kotler, P. (2003). Marketing Management, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
Kotler, P. & Armstrong, G. (2012). Principles of Marketing. Translator: Saadi, M. R. & Ardestani, A. S. (2013). Tehran: Aylar. Second Edition.
Kucherov, D. G., Tsybova, V. S., Lisovskaia, A. Y., & Alkanova, O. N. (2022). Brand orientation, employer branding and internal branding: Do they effect on recruitment during the COVID-19 pandemic?. Journal of Business Research, 151, 126-137.
Lee, J., Park, S. Y., Baek, I., & Lee, C. (2008). The impact of the brand management system on brand performance in B2B and B2C environments. Industrial Marketing Management, 37, 848–855.
Lumpkin, G.T., & Dess, G.G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. Academy of Management Review, 21 (1), 135-173.
Mazzarolo, A. H., Mainardes, E. W., & Montemor, D. S. (2021). Effects of internal marketing on strategic orientations in the banking sector. International Journal of Bank Marketing.
Nowrozi, H., Esfidani, Mohammad Rahim, Mehdabi, M. (2014). Investigating the impact of electronic marketing on customer preference in choosing a bank through customer-based brand equity (case study: Bank Mellat branches in Tehran). Scientific Journal of Monetary and Banking Management Development, 3(6), 53-83. [in Persian]
O'Cass, A., & Ngo, L. V. (2007). Market orientation versus innovative culture: two routes to superior brand performance. European Journal of Marketing, 41(7/8), 868–887.
O’Cass, A., & R. Voola. (2010). Explications of political market orientation and political brand orientation using the resource based view of the political party. Journal of Marketing Management, 27 (5-6), 627–645.
Piha, L., Papadas, K., & Davvetas, V. (2021). Brand orientation: Conceptual extension, scale development and validation. Journal of Business Research, 134, 203-222.
Porricelli, M. S., Yurova, Y., Abratt, R., & Bendixen, M. (2014). Antecedents of brand citizenship behavior in retailing. Journal of Retailing and Consumer Services, 21(5), 745-752.
Punjaisri, K., Evanschitzky, H., & Wilson, A. (2009). Internal branding: An enabler of employees' brand-supporting behaviours. Journal of Service Management, 20(2), 209–226.
Punjaisri, K., & Wilson, A. (2011). Internal branding process: Key mechanisms, outcomes and moderating factors. European Journal of Marketing, 45(9/10), 1521-1537.
Rhee, J., Park, T., & Lee, D. H. (2010). Drivers of innovativeness and performance for innovative SMEs in South Korea: Mediation of learning orientation. Technovation, 30(1), 65–75.
Santos-Vijande, M. L., Del Río-Lanza, A. B., Suarez-Alvarez, L., & Díaz-Martín, A. M. (2013). The brand management system and service firm competitiveness. Journal of Business Research, 66(2), 148-157.
Sepulcri, L. M. C. B., Mainardes, E. W., & Marchiori, D. M. (2020). Brand orientation: a systematic literature review and research agenda. Spanish Journal of Marketing-ESIC.Schmidt, H. J., Mason, R., Steenkamp, P., & Mugobo, V. (2017). Does brand orientation contribute to retailers’ success? An empirical study in the South African market. Journal of retailing and consumer services, 38, 210-222.
Schmidt, H. L., Ind, N. J., & Iglesias, O. (2021). Internal Branding-In search of a new paradigm: Guest editorial. Journal of Product & Brand Management, 30(6), 781-787.
Soleimani, M., Dana, L.P., Salamzadeh, A., Bouzari, P. and Ebrahimi, P. (2022). The effect of internal branding on organisational financial performance and brand loyalty: mediating role of psychological empowerment. Journal of Asian Business and Economic Studies, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print.
Stuart, H. (2002). Employee identification with the corporate identity. International Studies of Marketing and Organization, 32 )3(, 28-33.
Sung, Y. K., & Hu, H. H. S. (2021). The impact of airline internal branding on work outcomes using job satisfaction as a mediator. Journal of Air Transport Management, 94, 102063.
Swap, W., Leonard, D., Shields, M. & Abrams, L. (2001). Using mentoring and storytelling to transfer knowledge in the workplace. Journal of Management Information Systems, 18 )1(, 95-114.
Turner, M.J., Way, S.A., Hodari, D., & Witteman, W. (2017). Hotel property performance: the role of strategic management accounting. International journal of hospitality management, 63, 33-43.
Urde, M. (1994). Brand orientation: a strategy for survival. Journal of Consumer Marketing, 11, 18–32.
Urde, M. (1999). Brand orientation: a mindset for building brand into strategic resources. Journal of Marketing Management, 15(13), 117-33.
Urde, M., Baumgarth, C., & Merrilees, B. (2013). Brand orientation and market orientation – From alternatives to synergy. Journal of Business research, 66(1), 13-20.
Woo, H., Kim, S. J., & Wang, H. (2021). Understanding the role of service innovation behavior on business customer performance and loyalty. Industrial Marketing Management, 93, 41-51.
Wong, H. Y., & Merrilees, B. (2005). A brand orientation typology for SMEs: A case research approach. Journal of Product and Brand Management, 14, 155–162.
Wong, H. Y., & B. Merrilees. )2007a(. Multiple roles for branding in international marketing. International Marketing Review 24 (4): 384–408.
Wong, H. Y., & B. Merrilees. )2007b(. Closing the marketing strategy to performance gap: The role of brand orientation. Journal of Strategic Marketing, 15 (4): 387–402.
Wong, H. Y., & B. Merrilees. )2008(. The performance benefits of being brand-oriented. Journal of Product & Brand Management, 17 (6): 372–383.
Zhang, J., Jiang, Y., Shabbir, R., & Zhu, M. (2016). How brand orientation impacts B2B service brand equity? An empirical study among Chinese firms. Journal of Business & Industrial Marketing, 31(1), 83-98.
Zhang, H., & Xu, H. (2021). Improving internal branding outcomes through employees’ self-leadership. Journal of Hospitality and Tourism Management, 46, 257-266.