دوره و شماره: دوره 15، شماره 31، خرداد 1402، صفحه 1-277 
مدل پنج وجهی تبلیغات بر پایۀ فناوری واقعیت افزوده

صفحه 161-188

10.22034/jbar.2023.18284.4165

داود فیض؛ فهیمه ماه آورپور؛ محمد ابراهیم باقرنژاد حمزه کلایی