ارائه مدلی جهت بررسی پیامدهای ارزش ویژه برند کارفرما با استفاده از رویکرد مدل‌سازی معادله ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی-دانشگاه خلیج‌ فارس

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- دانشگاه خلیج‌ فارس

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات یزد

چکیده

در بازار کار رقابتی امروز، جذب و حفظ نیروی کار ماهر و با استعداد به چالش اصلی بسیاری از سازمان‌ها تبدیل شده است. ارزش ویژه برند کارفرما هدف اصلی فعالیت‌های برندسازی در بازار کار است که افراد جویای کار را تشویق به قبول پیشنهاد شغلی از سوی کارفرما و کارمندان فعلی را تشویق به ماندن در سازمان می‌کند و در نتیجه می‌تواند در بازار کار برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد کند. هدف از این پژوهش بررسی پیامدهای ارزش ویژه برند کارفرما بود که بدین منظور تاثیر ابعاد مختلف ارزش ویژه برند کارفرما بر تمایل افراد جویای کار به قبول پیشنهاد شغلی از سوی آن کارفرما و همچنین نقش میانجی جذابیت سازمانی در این رابطه مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه بین دانشجویان سال آخر لیسانس و فوق لیسانس جمع‌آوری شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد از میان ابعاد ارزش ویژه برند کارفرما: ارزش پیشرفت، ارزش اقتصادی و اعتماد به برند تأثیر مستقیم و معنادار و همچنین تأثیری غیرمستقیم به واسطه نقش میانجی جذابیت سازمانی بر تمایل افراد جویای کار دارند. همچنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد تأثیر ارزش توجه و ارزش اجتماعی از طریق نقش میانجی جذابیت سازمانی صورت می‌گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Model for Assessing the Consequences of Employer Brand Equity with Use of SEM Approach

نویسندگان [English]

  • Fakhrieh Hamidianpur 1
  • Alireza Ziaei Bideh 2
  • Mohammad Saeeda Ardakani 3
چکیده [English]

In today’s competitive labor markets, the challenge for organizations is to successfully attract and retain talented staff. Employer Brand Equity is the desired outcome of specific employer branding activities, encouraging applicants to apply and existing employees to stay with the company and could be a key factor of competitiveness for a company in labor market. The purpose of this study was to explore the relationship between the employer brand equity and applicant intention to apply for a job offer in employers’ company and also to test empirically whether this relationship is mediated by organizational attractiveness. Required data were collected through a questionnaire survey among 365 undergraduate and postgraduate students from 4 universities as applicants. Structural Equation Modeling and path analysis were used to test the hypothesized model. The results of this study indicate that from the component of employer brand equity, developmental value, economic value and brand trust have  significant effect directly on applicants intention and also indirectly through organizational attractiveness. The results also indicate that the effect of social and interest value is mediated through organizational attractiveness.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employer Brand
  • Brand equity
  • Organizational Attractiveness
  • Applicants intention
  • Structural Equation Modeling
دانایی فرد, ح., الوانی, س., آذر, ع. (1386). روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع . تهران: اشراقی.
Backhaus, K., & Tikoo, S. (2004). Conceptualizing and researching employer branding. Career Development International, 9(5), 501-517.
Bakanauskiene, I., Bendaraviciene, R., Krikstolaitis, R., & Lydeka, Z. (2011). Discovering an Employer Branding: Identifying Dimensions of Employer’s Attractiveness in University. Management of Organizations: Systematic Research, 59, 7-22.
Berthon, P., Ewing, M., & Hah, L. L. (2005). Captivating company: dimensions of attractiveness in employer branding. International Journal of Advertising, 24(2), 151-172.
Bondarouk, T., Ruel, H., & Weekhout, W. (2012). Employer Branding and its Effect on Organizational Attractiveness via the World Wide Web. Paper presented at the 4th International e-HRM Conference “Innovation, Creativity and e-HRM, Nottingham Trent University.
Dell, D., Ainspan, N., Bodenderg, T., Troy, K., & Hickey, j. (2001). Engaging Employees Through Your Brand. The Conference Board(Research Report 1288-01-RR).
Freer, T. (2012). Social media gaming – a recipe for employer brand success. Strategic HR Review, 11(1), 13-17.
Gardner, T. M., Erhardt, N. L., & Martin-Rios, C. (2011). Rebranding Employment Branding: Establishing a New Research Agenda to Explore the Attributes, Antecedents, and Consequences of Workers' Employment Brand Knowledge. Research in Personnel and Human Resources Management,, 30, 253-304.
Gomes, D., & Neves, J. (2011). Organizational attractiveness and prospective applicants' intentions to apply. Personnel Review, 40(6), 684-699.
Jiang, T., & Iles, P. (2011). Employer-brand equity, organizational attractiveness and talent management in the Zhejiang private sector, China. Journal of Technology Management in China, 6(1), 97-110.
Kapoor, V. (2010). Employer Branding: A Study of Its Relevance in India. The IUP Journal of Brand Management, 7(2), 51-75.
Knox, S., & Freeman, C. (2006). Measuring and Managing Employer Brand Image in the Service Industry. Journal of Marketing Management, 22(1), 695-716.
Kucherov, D., & Zavyalova, E. (2012). HRD practices and talent management in the companies with the employer brand. European Journal of Training and Development, 36(1), 86-104.
Kunerth, B., & Mosley, R. (2011). Applying employer brand management to employee engagement. Strategic HR Review, 10(3), 19-26.
Milfont, T. L., & Duckitt, J. (2004). The Structure of Environmental Attitudes: A First- and Second-order Confirmatory Factor Analysis. Journal of Environmental Psychology, 24(3), 289-303.
Ong, L. D. (2011). Employer Branding and its Influence on Potential Job Applicants. Australian Journal of Basic and Applied Sciences,, 5(9), 1088-1092.
Priyadarshim, P. (2011). Employer Brand Image as Predictor of Employee Satisfaction, Affective Commitment & Turnover. The Indian Journal of Industrial Relations, 46(3), 510-522.
Schlager, T., Bodderas, M., Maas, P., & Cachelin, J. L. (2011). The influence of the employer brand on employee attitudes relevant for service branding: an empirical investigation. Journal of Services Marketing, 25(7), 497-508.
Wilden, R., Gudergan, S., & Lings, I. (2010). Employer branding: strategic implications for staff recruitment. Journal of Marketing Management, 26(1-2), 56-73.