دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، اردیبهشت 1392 
تبیین وتحلیل ارزیابی استراتژی های صنعت خودرو سازی ایران در ورود به بازارهای خارجی

صفحه 85-104

دکتر اسماعیل ملک اخلاق؛ سید محمد نوع‏پسند اصیل؛ خدیجه جمالی عباسعلی