بررسی نقش سرمایه فکری و زیر مجموعه های آن بر اثربخشی مبتنی برتقلید صرف و تقلید نوآورانه درپروژه های انتقال تکنولوژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی گروه مهندسی صنایع -دانشگاه الزهرا

چکیده

با توجه به نقش سرمایه فکری در ایجاد ارزش در سازمان­ها و اهمیت آن در حفظ مزیت رقابتی در بنگاه­ها، در این تحقیق به بررسی نقش این نوع سرمایه سازمانی بر اثر بخشی پروژه­های انتقال تکنولوژی در گروهی از بنگاه­های ایرانی می­پردازیم. جهت نیل بدین هدف با استفاده از روش مدل­های معادلات ساختاری آزمون فرضیات اصلی مدل انجام پذیرفت و پس از آن شاخص­های تشکیل­دهنده سرمایه فکری و اثر بخشی انتقال تکنولوژی بر پایه نتایج مـدل­ اندازه­گیری در مدل­های معادلات ساختاری مشخص شدند . نهایتاً متغیرهای پر اهمیت در زیر مجموعه­های سرمایه فکری شناسایی و اثرات آن­ها بر متغیرهای اثر بخشی انتقال تکنولوژی اندازه­گیری شد. در نتایج این تحقیق هم­چنین مشخص شد که از بین زیر مجموعه­های سرمایه فکری ، سرمایه ارتباطی بیشترین اثر را بــر موفقیت پروژه­های انتقال تکنولوژی داشته و پس از آن سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری به ترتیب بیشترین اثرات را بر اثر بخشی انتقال تکنولوژی در مراحل تقلید صرف و نوآورانه داشته­اند. در نهایت نیز مشخص شد که زیر مجموعه­های سرمایه فکری همگی به طور دو طرفه بر یکدیگر اثر معنی­داری دارند و لذا بهبود هر یک در ایجاد بهبود در سایر زیر مجموعه­ها مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Intellectual Property on Technology Transfer Effectiveness in Pure and Innovative Imitation Stages

نویسنده [English]

  • Soudabeh Namdar Zangeneh
چکیده [English]

Today, intellectual capital (IC) plays an important role in creating value for organizations. In this research we examine the effect of IC on technology transfer effectiveness in a group of Iranian firms. To achieve this end, we utilize the structural equation models to test the major hypotheses of this research and to identify the most influential indicators of intellectual capital and TT effectiveness in the Iranian firms. Based on the results of the SEM, the effects of IC indicators on TT effectiveness indicators may also be calculated and ranked accordingly.
According to the results of this research, it is shown that relational capital has the highest direct and indirect impact on TT effectiveness of Iranian firms and then human and structural capitals have the highest effects on TT effectiveness in pure and innovative imitation stages. At last, the results of the SEM indicates that human, relational and structural capitals have two sided relationships with each other (statistically significant ) and therefore improvement of one of these subsets leads to the betterment of the others.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Capital
  • Structural Capital
  • Relational Capital and TT Effectiveness
نامدار زنگنه ، سودابه ، ارائه یک مدل ترکیبی برای شناسایی فاکتورهای مؤثر بر اثر بخشی پروژه­های انتقال تکنولوژی، رساله دکتری ، دانشگاه تربیت مدرس ، 1387
لشکری، معصومه، بررسی جامعه­شناختی انتقال تکنولوژی در قزوین، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 1378
Abeysekera, I , The Project of IC disclosure , Journal of Intellectual Capital , 7(1) , 2006, 61- 77.
Beattie, V., A six country comparison of use of graphs in annual reports, International Journal of Accounting, 36, 2001,195-222
Bontis, N, IC disclosure, Journal of Human Resources Costing and Accounting, 7(1-2), 2003,9-20
Guthrie, J., Intellectual Capital: Annual Reporting, Journal of Intellectual Capital, 1( 3) , 2000, 241-251
Jones, J, Determinants and Performance Impact of Technology Acquisition , Journal of Business Venture, 16, 2000, 255-283
Kim, L, Imitation to Innovation, Harvard Business school press, 1997
Martinez, M, Procedure to Design a Structural and Measurement Model of IC, Information and Management, 43(5) , 2006, 617-626
Lin, B, Effects of Organizational Culture on TT Projects, International Journal of Project Management, 19 , 2001, 287-293
Reisman, A, Transfer of Technology: a Taxonomy, Omega, 33 , 2005 , 189-202
Shaojie, A , the influence of market , cultural and environmental factors on TT , Journal of World Business, 41, 2006, 100-110
Stock, G, Organizational and Strategic Predictors of Technology Implementation Success , Technovation , 21, 2001, 625-636
Striukova , L, Corporate Reporting of IC: Evidence from UK Companies , the British Accounting Review , 40 (4), 2008, 297-313
Sveiby, K., The New Organizational Wealth, 1997, Bevreh-Koehler
Unerman, J, Methodological issues reflections in corporate social reporting, Accounting, Auditing and Accountability Journal, 13 (5), 2000, 667-684
Wang, Y, constituents of core competency, High Technology Management Research, 13, 2009, 168-182
Wong, V, effective organization and management of technology assimilation, Industrial Marketing Management , 27, 1998, 213-227
Yelmaz, C, cultural determinants of customer and learning oriented value systems, Journal of Business Research, 58, 2005, 1340-1352