تحلیل محتوای اطلاعاتی صورت سود وزیان تهیه شده با روش بهایابی متغیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان

2 کارشناسی ارشد-ولی‌عصر(عج) رفسنجان

چکیده

روش ارائه صورت سود و زیان برای گزارشگری برون سازمانی طبق استانداردهای ایران و بسیاری از کشورهای دنیا روش بهایابی جذبی است، در حالی که صورت سود و زیانی که در اختیار مدیریت قرار می‌گیرد بر مبنای بهایابی متغیر تهیه شده و از ابزارهای تصمیم‌گیری او به حساب می‌آید. هدف اصلی این تحقیق بررسی محتوای اطلاعاتی صورت سود و زیان تهیه شده به روش بهایابی متغیر برای گزارشگری برون‌سازمانی است. با توجه به هدف تحقیق، روش این پژوهش آزمایش بوده است. آزمودنی‌های این تحقیق شامل دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه‌های سراسری وتحلیل‌گران بورس اوراق بهادار تهران بوده است. فرضیات این تحقیق بیان کننده این موضوع هستند که آیا محتوای اطلاعاتی صورت سود و زیان به روش بهایابی متغیر، جانشین یا مکمل صورت سود و زیان به روش بهایابی جذبی هست یا خیر. بررسی‌ها نشان دادند که هیچ اختلاف معناداری بینEPS آتی برآوردی با استفاده از صورت سود و زیان به روش بهایابی جذبی و EPS آتی برآوردی با استفاده از صورت سود و زیان به روش بهایابی متغیر به عنوان یک روش جانشین و یا مکمل وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Prioritized Needs of Retail Customers to Communicate with Companies in Various Stages of Life Cycle

نویسندگان [English]

  • Abdolmahdi Ansari 1
  • Nahid K. Yazdi 2
چکیده [English]

Today, companies must compete with other companies for market presence. This needs ability to communicate with their customer to have special attention with them. In this regard, it is necessary to companies pay attention to appropriate communication channels and coincide with request and needs of different customers, through which its interaction with the company and its views could be transferred. In this paper we introduce some procedures to identify and prioritize features of communication channels with customers in various stages of life cycle, in order to determine their prioritized needs ofcommunicating. In this regard an integrated model of Kano and the importance - performance matrix is used. Our population of this study is food retailers group in Yazd province. In this regard, we introduced some key communication features as a prerequisite for selecting appropriate communication channels to communicate with customers in various stages of the life cycle.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer Relationship
  • Customer Life Cycle
  • Kenos’ Model
  • Importance - Performance Matrix
بلوچر ادوارد ج. (1387).حسابداری مدیریت استراتژیک. ترجمه دکتر حسن مدرکیان. انتشارات مرکزآموزش و تحقیقات صنعتی. تهران.
سرمد زهره. بازرگان عباس. حجازی الهه. (1384).روشهای تحقیق در علوم رفتاری. نشر آگاه. تهران.
کمیته تدوین استانداردهای حسابداری.(1385).اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی: استانداردهای حسابداری. سازمان حسابرسی. تهران.
هورن گرن چارلز تی. فاسترجورج. داتار سریکانت. (1386).حسابداری صنعتی با تأکید بر مسائل مدیریتی. ترجمه دکتر علی پارساییان و موسی بزرگی اصل. انتشارات ترمه. تهران.
Alvarez Joseph A.(1952)."Some pitfalls of direct costing" .NACA bulletin.
Chiuminatto Peter.(1956) ." Is direct costing the answer to better management accounting?".NACA Bulletin.
Fess and W. Ferrara. (1961) ."The period cost concept for income measurement-Can it be defended?". The Accounting Review (October).
Fremgen J. (1962)."Variable costing for external reporting – A reconsideration". The Accounting Review 37 1 76-81.
Green  D. (1960)."A moral to the direct costing controversy?".The Journal Of  Business33 3 218-226.
HarrisJ .(1936) ."What did we earn last month?".NAAC Bulletin(Jaunary 15).
Horengernand G.Sorter.(1961) ."Direct costing for external reporting". The Accounting Review36 1 84-93.
Langenberg William.(1963)."Management accounting by absorption costing with direct costing information".NAA Bulletin
Lev B. (1974).  "On the association between operating leverage and risk".Journal Of Financial and Quantitative Analysis. (September)672-641.
Mirman L D.Smet and Y.Tauman.(1983) ."An axiomatic approach to the allocation of fixed costs through prices".Bell Journal of Economics. 14 1 139-152.
Percival J. (1974)." Operating leverage and risk". Journal of business research
Wetnight.R. (1937)."Direct costing passes the future benefit test".NAA Bulletin 39.