نقش ارزش ویژه برند بر قصد خرید کالای تعمیم‌یافته با تأکید بر سطح فردمحور مدل روانشناسی مصرف‌کننده از برند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ستادیارگروه مدیریت بازرگانی،دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت بازرگانی،دانشگاه یزد

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر ارزش ویژه برند و ابعاد سطح فرد محور مدل روانشناسی مصرف کننده از برند بر قصد خرید کالای تعمیم یافته عوامل انجام شده است. در این راستا، پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق، سه عامل موثر بر ارزش ویژه برند و پنج بعد در سطح فرد محورمدل روانشناسی مصرف کننده شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی است و از پرسشنامه به منظور جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه شهرستان یزد تشکیل می‌دهد. لازم به ذکر است، در این مقاله به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات از نرم‌افزارهای SPSS و نرم افزار  VisualPLSاستفاده شده است. با توجه به نتایج تحقیق عوامل ارزش ویژه برند و سطح فرد محور مدل روانشناسی مصرف کننذه از برند رابطه مثبت و معناداری با قصد خرید کالای تعمیم یافته دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of brand equity on purchase intention of focusing on the self-centered level of the model of consumer psychology of brand

نویسندگان [English]

  • M. Tabatabaei Nasab 1
  • A. Noori 2
  • M. Ekhlas 2
چکیده [English]

This research is performed to study the effective factors on brand equity and dimensions of , the self-centered level of the model of consumer psychology of brandon the intention of purchasing extension brand.Therefore, after theoretical background and literature review, three factors affecting brand equity and five components of the self-centered level of the model of consumer psychology of brand has identified and analyzed.This study is applied from the aspect of purpose and has a descriptive-survey nature. In order to gathering data, questionnaire was used. The research statistical population are customers in Yazd chain stores. In order to data analyzing and hypothesis testing, SPSS and VisualPLS were used.According to the results, Factors of brand equity and self-centered level of the model of consumer psychology of brand have a positive and significant relationship with purchase intention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Brand equity
  • Purchase intention
  • Consumer Psychology of brand
  • Yazd chain stores
-        ابراهیمی، عبدالحمید، خیری، ب.، یادگاری نیارکی، س. 1388. ارزیابی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر مصرف‌کننده (شش طبقه محصول مصرفی در فروشگاه رفاه سطح شهر تهران)، مجله مدیریت بازاریابی، سال چهارم، شماره 7، ص 184-159.
-        اسداله، هوشنگ، حمیدی‌زاده، م.، دری، ب.، کریمی علویجه، م. 1387. توسعه مدل ارتباطی بین ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری با عملکرد برند در بازار: مطالعه موردی برندهای لبنی در بازار تهران، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره 15و16، ص 76-52.
-        جلالی، سید مهدی، خیری، ب.، خادم، م. 1390. بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری به برند و قصد خرید مجدد در مصرف‌کنندگان ایرانی (مطالعه موردی: لوازم خانگی)، فصلنامه مدیریت (پژوهشگر)، سال هشتم، شماره 24، ص 69-59.
-        حسینی، سید محمود، ابوالفضلی، ا.، رحیمی هلری، م. 1388. بررسی تأثیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر پاسخ مصرف‌کننده، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت، شماره32، ص 28-9.
-        رنجبریان، بهرام، کابلی، م.، صنایعی، ع.، حدادیان، ع. 1391. تحلیل رابطه بین ارزش درک شده، کیفیت درک شده، رضایت مشتری و قصد خرید مجدد در فروشگاه‌های زنجیره‌ای تهران، مدیریت بازرگانی، دوره 4، شماره11، ص 70-55.
-        سیدجوادین، سیدرضا، شمس، ر. 1386. عوامل تعیین‌کننده ارزش ویژه برند کفش ورزشی در میان گروه سنی جوانان، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، سال هفتم، شماره25، ص 95-73.
-        صمدی، منصور، حاجی‌پور، ب.، دهقان، م. 1388. بررسی تأثیر ابعاد برند بر قصد خرید مجدد مشتریان از فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه در شهر تهران، فصلنامه اندیشه مدیریت، سال سوم، شماره2، ص 165-149.
-        کرباسی‌ور، علیرضا، یاردل، س. 1390. ارزیابی ارزش ویژه نام و نشان تجاری و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه مصرف‌کننده، فصلنامه مدیریت، سال هشتم، شماره21، ص 29-14.
-         گیلانی‌نیا، شهرام، موسویان، ج. 1389.تأثیر وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند بانک از دیدگاه مشتریان کارت الکترونیکی، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال پنجم، شماره14، ص 119-103.
 
-         Aaker, D.A., 1991. Managing brand equity. Capitalizing on the value of brand name. New York: The Free Press.
-         Aaker, D.A., 1996. Measuring Brand Equity across Products and Markets. California management review, 38, 102-120.
-         Aaker, D.A., 2004. Brand Portfolio Strategy. Creating Relevance, Differentiation, Energy, Leverage and Clarity. New York: Free Press.
-         Aaker, D.A., Joachimsthaler, 2006. Brand Leadership. New York, Ny: Free press.
-         Ajzen, I. 1991. The theory of planned behavior. Organizational Behavior & Human Decision Processes, 50, 179–211.
-         Atilgan, E., Aksoy, S. &Akinci, S., 2005. Determinants of the brand equity: A verification approach in the beverage industry in Turkey. Marketing intelligence & planning, 23(3), 237-248.
-         Bian, Q., Forsythe, S., 2012. Purchase intention for luxury brands: A cross cultural comparison. Journal of Business Research, 65 (10), 1443–1451.
-         Bian, J., Liu, C., 2011. Relation between brand equity and purchase intention in hotel industry. Journal of services and standards, 7(1), 18-34.
-         Brodowsky, B.G. 1996. The role of country of origin in consumer purchase decisions: Development and testing of a comprehensive theoretical model. Ph.D. Dissertation, The State University of New York.
-         Chandon, P., Morwitz, V. G., &Reinartz, W. J. 2005. Do intentions really predict behavior? Self-generated validity effects in survey research. Journal of Marketing,69(2), 1–14.
-         Chen, C.F., Chang, Y., 2008. Airline brand equity, brand preference, and purchase intentions the moderating effects of switching costs. Journal of Air Transport Management, 14(1), 40-42.
-         Diallo, M.F., 2012. Effects of store image and store brand price-image on store brand purchase intention: Application to an emerging market. Journal of Retailing and Consumer Services, 19 (3), 360–367.
-         Dodds, W.B., Monroe, K.B.,&Grewal, D., 1991. Effects of price, brand, and storeinformation on buyers’ product evaluation. Journal of Marketing Research, 28(3), 307–319.
-         Farquhar, P., 1989. Managing Brand Equity. Marketing Research, 1, 24-33.
-         Gil, R.B., Andres, E.F., & Salinas, E.M., 2007. Family as a source of consumer-based brand equity. Journal of Product & Brand Management, 16(3), 188–199.
-         Hartmann, P., Apaolaza-Ibáñez, V., 2012. Consumer attitude and purchase intention toward green energy brands: The roles of psychological benefits and environmental concern. Journal of Business Research, 65(9), 1254–1263.
-         Keller, K., 1993. Conceptualizing, Measuring, a Managing Customer-Based Brand Equity. Journal of Marketing, 27, 1-22. 
-         Keller, K.L., 2003. Strategic Brand Management: Building, Measuring and Managing Brand   Equity. 2nd ed., Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
-         Keller, K.L., 2005. Building, Measuring, and Managing Brand equity. New Delhi:  Prentice Hall of India.
-         Kim, H.B., Kim, W.G., An, J.A., 2003. The Effect of Consumer-Based Brand Equity on Firms’ Financial Performance. Journal of Consumer Marketing, 20 (4), 335-351.
-         Kim, H.J., Lee, H.Z., 2009. The effect of well-being, consumer value orientations, perceived value and brand preference on purchase intention of environment-friendly cosmetics. Journal Korean Soc Clothing Ind, 15(1), 48-327.
-         Kim, J., Kim, J.E., Johnson, K.K.P., 2010. The customer-salesperson relationship and sales effectivenessin luxury fashion stores: the role of self-monitoring. Journal Glob Fashion Mark, 1(4), 9-230.
-         Kim, Y.S., Chung, K.Y., 2009. Hotel brand blog characteristics influencing purchase intention andword-of-mouse communication: blog attitude as an intervening variable: focusedon blog users in their 20's and 30's. Korean J Hotel Adm, 18(3), 1-22.
-         Kim, J.H., Hyun, Y.J., 2011. A model to investigate the influence of marketing-mix efforts and corporate image on brand equity in the IT software sector. Industrial Marketing Management, 40(3), 424-438.
-         Kim, A.J., Ko, E., 2012. Do social media marketing activities enhance customer equity? An empirical study of luxury fashion brand. Industrial Marketing Management, 40(3), 424-438.Journal of Business Research, 65, 1480–1486.
-         Knight, D.K., Kim, E.Y., 2007. Japanese consumers’ need for uniqueness: effects on brand perceptions and purchase intention. Journal of Fashion Marketing and Management, 11(2), 270–280.
-         Kotler, P., Pfoertsch, W., 2007. Being known or being one of many: The need for brand management for business-to-business companies. Journal of Business & Industrial Marketing, 22(6), 357-362.
-         Lassar, W., Banwari, M., Sharma, A., 1995. Measuring Customer-Based Brand Equity. Journal of Consumer Marketing, 12(4), 11-19.
-         Lloyd, A.E., Luk, S.T.K.,2010. The devil wears Prada or Zara: a revelation into customer perceivedvalue of luxury and mass fashion brands. Journal Glob Fashion Mark, 1(3), 41-129.
-         M'zungu, S.D.M., Merrilees, B., Miller, D., 2010. Brand management to protect brand equity: A conceptual model. Journal of Brand Management, 17(8), 605-617.
-         Pappu, R., Quester, P.G., Cooksey, R.W., 2005. Consumer-based brand equity: improving the measurement - empirical evidence. Journal of Product & Brand Management, 14(3), 143-154.
-         Park, H.H., Jeon, J.O., Kwak, W., 2007. The influence of perceived quality and VMD fitness of fashionbrand on brand attitude and purchase intention. Korean Mark Manage Res, 12(1), 55–70.
-         Park, C.W., MacInnis, D.J., Priester, J., Eisingerich, A.B., Iacobucci, D., 2010. Brand attachment and brand attitude strength: Conceptual and empirical differentiation of two critical brand equity drivers. Journal of Marketing, 74(6), 1-17.
-         Salinas, E.M., Perez, J.M.P., 2009. Modeling the brand extensions' influence on brand image. Journal of Business Research, 62, 50-60.
-         Schiffman, L.G., Kanuk, L.L., 2007. Consumer Behavior, ninth ed. Prentice-Hall Inc,NJ.
-         Simon, C.J., Sullivan, M.W., 1993. The Measurement and Determinants of Brand Equity: a Financial Approach. Marketing Science, 10, 28-52.
-         Webster, F.E., Keller, K.L., 2004. A roadmap for branding in industrial markets. Journal of Brand Management, 11(5), 388-402.
-         Wu, P.C.S., Yeong-YuhYeh, G., & Hsiao, C.R. 2011. The effect of store image and service quality on brand image and purchase intention for private label brands. Australasian Marketing Journal, 19, 30–39.
-         Yoo, B., Donthu, N., & Lee, S. 2000. An examination of selected marketing mix elements and brand equity. Journal of the Academy of Marketing Science, 28(2), 195–211.
-         Yoon, S.J.,2002. The antecedents and consequences of trust in online-purchase decision. Journal of Interactive Marketing, 16(2), 47–63.
-         Yorkston, E., Nunes, J., Matta, S., 2007. The role of implicit theories in brand extendibility. (University of Southern California) USC Marshall School of Business, (Marshall Research Paper Series, Working Paper MKT 06-07), 1-38.
-         Zeithaml, V.A., 1988. Consumer perceptions of price, quality, and value: a means-end model and synthesis of evidence. Journal of Marketing, 52 (3), 2-22.