دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، آذر 1392 
ارزیابی منافع تنوع سازی در مدیریت سرمایه گذاری در ایران

صفحه 27-46

غلامرضا منصورفر؛ پرویز پیری؛ سمیه پاشایی رازیان


مدل تعاملی روابط زنجیره‌ی تامین در شرکت‌های کوچک و متوسط صنعت قطعه‌سازی خودرو

صفحه 47-70

دکتر لعیا الفت؛ جهانیار بامداد صوفی؛ مقصود امیری؛ مسعود براتی


رویکرد شش سیگما برای ارزیابی سطح کیفیت خدمات

صفحه 71-96

علی ناصر صدرآبادی؛ رضا ابراهیم‌زاده پزشکی؛ مهدی ابوالقاسمی؛ سینا احمدی


تبیین تأثیر جو رستوران بر رضایت و نیات رفتاری مشتریان

صفحه 97-118

علی شیرازی؛ مریم حاج ملک؛ فاطمه بصیری نژاد؛ پگاه رادپور


تبیین پدیده تداوم نامنظم بهره‌گیری از سیستم‌های اطلاعات کسب و کار

صفحه 119-152

بابک سهرابی؛ مهدی شامی زنجانی؛ شعبان الهی؛ محمدحسین شرکت