ارزیابی منافع تنوع سازی در مدیریت سرمایه گذاری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه ارومیه

چکیده

یکی از ویژگی­های بازار سرمایه ایران وجود صنایع
مختلف با ریسک و بازدهی متفاوت است. سرمایه­گذاران با تشکیل پورتفولیوی که
به خوبی متنوع شده باشد می­توانند ریسک سرمایه­گذاری خود را سرشکن کرده و آن را
کاهش دهند. در این تحقیق سعی برآن است که امکان انتفاع از تنوع سازی پورتفولیو، با
استفاده از صنایع موجود در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده و مشخص شود که آیا
سرمایه گذاران می­توانند با استفاده از صنایع موجود در بورس اوراق بهادار تهران از
مزایای تنوع سازی پورتفولیو در بلند مدت و کوتاه مدت بهره مند شوند یا خیر؟ برای
این منظور، از داده­های هفتگی شاخص قیمت ده صنعت برتر بورس اوراق بهادار تهران طی
یک دوره زمانی 6 ساله ( 1384-1389) استفاده شده است. آزمون هم­جمعی برای بررسی
روابط بلند مدت میان شاخص صنایع و آزمون­های تابع عکس­العمل ضربه­ای تعمیم یافته ((GIRF و
تجزیه واریانس(VDC) جهت
بررسی روابط کوتاه مدت میان شاخص صنایع بکار گرفته شده است.  نتایج حاصل وجود بردارهای هم­جمعی بین شاخص
صنایع مختلف را به اثبات می­رساند. این امر بیانگر آن است که در بلند مدت منافع
حاصل از تنوع­سازی پورتفولیو با استفاده از صنایع موجود در بازار سرمایه ایران
بسیار محدود خواهد بود علیرغم این، سرمایه­گذاران می­توانند از طریق تنوع­سازی
پورتفولیو با استفاده از صنایعی که نسبت به شوک­های یکدیگر عکس­العمل معنی­داری
نشان نمی­دهند از منافع مورد انتظار تنوع­سازی در کوتاه مدت بهره­مند شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Benefits of Portfolio Diversification in Investment Management in Iran

نویسندگان [English]

  • G. mansorfar 1
  • P. piri 1
  • S. Pashae 2
چکیده [English]

There exist several  companies under different industries with different risk and return in Tehran stock exchange. Investors can diversify their portfolios though different industries to minimize investment risk. In this study, we investigate the possibility of gaining from portfolio diversification though different industries in the long and the short time periods. The weekly data (price) of the largest ten industrial indices in the Tehran stock exchange are collected from 1384-1389. Applying Johansen and Juselius, (1990)  cointigration tests based on the Vector Autoregressive (VAR) framework the long-run relationships among industrial indicies are investigated. We applied the Augmented Dickey- Fuller(ADF) and the Phillips and Perron (pp) non parametrice tests to test the existence of the unit roots among variables .The short – run relationships among industrial index are tested using  GIRF and VDC tests. Our result confirms that the indices are cointigrated in the long-run; therefore, the possibility of gaining from portfolio diversification among industries will not be noticeable in the long time. The results of GIRF test confirm that all industries of Tehran stock exchange responses to the shocks on each of industries, these responses are moslty permanent in some cases transitory. Our results of short-run dynamics test confirm that investors can get short-run gains from diversifying their portfolios though investing in the Tehran stock exchange industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment
  • Risk
  • Portfolio Diversification
  • industrial index
  • cointigration
-        تهرانی، رضا.(1388). مدیریت مالی، انتشارات نگاه دانش،چاپ ششم،  تهران.
-        جونز،چارلزپی.(1387). مدیریت سرمایه­گذاری ، ترجمه تهرانی، رضا ؛نوربخش، عسگر، انتشارات نگاه دانش، چاپ چهارم.
-        پیری، پرویز.(1384).اثر نماگرهای بازار سرمایه بر پیش­بینی قیمت سهام، پایان نامه دکتری حسابداری،انشگاه علامه طباطبایی.
-        پاکدین، مجتبی وپاکدین، مرتضی(1387). اولویت بندی عوامل مالی  موثر برشاخص قیمت در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش TOPSIS"  تحقیقات مالی شمارة 26، پاییز و زمستان، ص61-76.
-         Allen, D. E., & MacDonald, G. (1995). The long-run gains frominternational equity diversification: Australian evidence from cointegration tests. Applied Financial  Economics, 5(1):  33-42.             
-         Coeurdacier,C. Guibaud, S.(2011).International portfolio diversification is beste  than you think: Journal of international money and finance.30:(289-308).
-         Elton, E. Gruber,M.(1997). Modern portfolio theory,1950 to date. Journal of banking & finance, 21(11-12): 1743-1759.
-         Johansen,S.(1991). Estimation and Hypothesis Testing of Co-integration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica(1986-1998), 59(6):1551.
-         Johansen,S.(1992). Testing weak exogeneity and the order of cointegration in UK money demand data. Journal of Policy Modeling, 14: 313-334. Hassan, K., Maroney, N. C., Monir El-Sady, H., and Telfah, A. (2003). Country risk and stock market volatility, predictability, and diversification in the Middle East and Africa. Econ. Syst. 27(1): 63-82.
-         Hattingh,j.j.(2004).Portfolio management: The use of alternative investments for the purpose of diversification.Rand Afrikaans University,Johannesburg.
-         Kim, J., & Yoo, S. S. (2009). Market liberalization and foreign equity portfolio selection in Korea. Journal of Multinationa  inancialManagement .19(3):  206-220
-         ,.Mansourfar, G. (2010). Implications of the Middle East Emerging Markets on International Portfolio Diversification. Unpublished PhD, University Putra Malaysia, Kuala Lumpur.
-         Mansourfar, G., Shamsher, M., & Taufiq, H. (2010). The behavior of MENA oil and non-oil producing countries in international portfolio optimization. The Quarterly Review of Economics and Finance, 50(4): 415-423..
-         Markowitz, H. (1959). Portfolio selection: Efficient diversification of investments. NewYork.
-         Narayan, P. K., & Smyth, 28 -  Wiley R. (2005). Cointegration of Stock Markets Between Newzealand, Australia and the G7 Economis: Searching for Co-movement under Structural Change. Australian Economic Papers, 44(3):  231-247.
-         Solnik, B., & McLeavey, D. (2003). International investments (Fifth ed.). Boston: Pearson Education
-         Syriopouols,T. (2004). International potfolio diversification to central Europen stock markets. Applied Fainancial Economics, 14(17):1253-1268.
-         Yu, J.-S., and Hassan, M. K. (2008). Global and regional integration of the Middle East and North African (MENA) stock markets. Q. Rev. Econ. Finance. 48(3): 482-504.
-         Vo, X.V.(2009).Intrernational fainacial integration in Asian bond markets. Research in International Business and Finance ,61(6): 657-668.