مدل تعاملی روابط زنجیره‌ی تامین در شرکت‌های کوچک و متوسط صنعت قطعه‌سازی خودرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله مدلی ارائه شده است که نحوه­ی تعامل میان مؤلفه­های روابط زنجیره­ی تامین را برای شرکت­های کوچک و متوسط فعال در صنعت قطعه­سازی خودرو کشور بیان می­کند. رویکرد مورد استفاده مدل­سازی ساختاری تفسیری[1] بوده و شیوه گرداوری اطلاعات، مبتنی بر پرسشنامه و روش دلفی بوده است. پس از مطالعه پیشینه تحقیق، 13 عامل مهم در روابط زنجیره­ی تامین شرکت­های مورد مطالعه، شناسایی شده که همگی به تایید خبرگان رسیده اند. سپس،پرسشنامه­ای مبتنی بر رویکرد ISM طراحی و در اختیار10 نفر از خبرگان مدیریت زنجیره­ی تامین قرار گرفته است. پس از رسیدن به اتفاق نظر، این عوامل با رویکرد مورد نظر تجزیه و تحلیل شده و در چهار سطح طبقه­بندی شده­اند. این مقاله، شکاف تحقیقاتی در زمینه­ ارائه­ی مدلی که نحوه­ی تعاملات و سلسله مراتب موجود بین عوامل روابط زنجیره­ی تامین را شناسایی کرده و همچنین اندازه سازمان­های همکاری­ کننده را در نظر گیرد، پر می­سازد. یافته­های حاصل از این پژوهش، می­تواند مبنای بسیار خوبی برای آغاز و حفظ روابط مناسب در زنجیره­ی تامین قطعه­سازی خودرو، برای شرکت­های کوچک و متوسط به شمار رود.[1]- Interpretive Structural Modeling (ISM)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Interaction Model for Supply Chain Relationships in small and medium-sized enterprises

نویسندگان [English]

  • L. Olfat 1
  • J. Bandad 2
  • M. Amiri 1
  • M. Barati 3
چکیده [English]

The purpose of this paper is to identify the key supply chain relationships (SCR) factors in Iranian small and medium-sized enterprises (SMEs) in automotive parts industry. Further, these factors are structured to determine their interactive behavior. For this reason, an interpretive structural modeling (ISM)-based approach hasbeen employed to model the SCR factors. Also, the Delphi questionnaire method is used for gathering information. The paper identified thirteenSCR factors used by researchers and practitioners. ISM is used to establish mutualrelationships among these factors and to prepare a hierarchy-based model. By presenting SCR factors in the form of hierarchy using ISM and ranking them into various driving power and dependent categories, this paper is an attempt to develop insightsrelated to supply chain relationships in the Iranian SMEs context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain relationships
  • Automotiveparts industry
  • SME
  • ISM
-         Bennett R. and Gabriel H. (2001), "Reputation, trust and supplier commitment: the case of shipping company/seaport relations", Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 16, No. 6, pp. 424 - 438
-         Bonner J.M. and Calantone R.J. (2005), "Buyer attentiveness in buyer–supplier relationships", Industrial Marketing Management, No. 34, PP. 53-61
-         Charan, Parikshit (2008); “Analysis of interactions among the variables of supply chain performance measurement system implementation”, Business Process Management Journal, Vol. 14,  No. 4, pp. 512-529
-         Chen, Jengchung V. et al. (2011), “The antecedent factors on trust and commitment in supply chain relationships”, Computer Standards & Interfaces, No. 33, pp. 262–270
-         Choo, Ho Jung et al. (2009), “Buyer-supplier relationships in Dongdaemun fashion market: relationship quality model”, Journal of Fashion Marketing and Management, Vol. 13 No. 4, pp. 481-500
-         Chung, Jae-Eun et al. (2008), “Japanese retail–buyer–supplier relationships: does performance matter?”, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 20 No. 1, pp. 55-75
-         Corstena, Daniel et al. (2011), “The effects of supplier-to-buyer identification on operational performance: An empirical investigation of inter-organizational identification in automotive relationships”, Journal of Operations Management
-         Coyle, J.J., Bardi, E.J. and Langley, C.J. (2003), “The Management of Business Logistics: A Supply Chain Perspective”, 7th ed., South-Western, Mason, OH.
-         Faisal, Mohd Nishat (2010), “Sustainable supply chains: a study of interaction among the enablers”, Business Process Management Journal, Vol. 16, No. 3, pp. 508-529
-         Fan, Y. (2002), "Questioning guanxi: definition, classification and implications", International Business Review,No. 11, PP. 543–561
-         Flynn, Barbara B. et al. (2010), "The impact of supply chain integration on performance: contingency and configuration approach", Journal of Operations Management , Vol. 28, PP. 58–71
-         Forslund, Helena and Patrik Jonsson (2009), “Obstacles to supply chain integration of the performance management process in buyer-supplier dyads The buyers’ perspective”,  International Journal of Operations & Production Management, Vol. 29, No. 1, pp. 77-95
-         Fynes, Brian et al. (2004), Environmental uncertainty, supply chain relationship quality and performance, Journal of Purchasing & Supply Management, No. 10, PP 179–190
-         Fynes, Brian et al. (2005), “The impact of supply chain relationship quality on quality performance”, Int. J. Production Economics, No. 96, PP. 339–354
-         Griffith, D.A., Harvey, M.G. and Lusch, R.F. (2006), “Social exchange in supply chain relationships: the resulting benefits of procedural and distributive justice”, Journal of Operations Management, Vol. 24, pp. 85-98.
-         Harland, C. (1996), “International comparisons of supply-chain relationships”, LogisticsInformation Management, Vol. 9 No. 4, pp. 35-8.
-         Hsiao, Melody J. et al. (2003), “The impact of buyer-supplier relationship and purchasing process on the supply chain performance: a conceptual framework”, 18th IMP-conference in Perth, Australia
-         Kannan, Vijay R. and Keah Choon Tan (2006), “Buyer-supplier relationships- The impact of supplier selection and buyer-supplier engagement on relationship and firm performance”, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 36 No. 10
-         Kim, Soo Wook (2019), "An investigation on the direct and indirect effect of supply chain integration on firm performance", International Journal of Production Economics, Vol. 119, PP. 328–346
-         Kingshott, Russel P.J. (2006), “The impact of psychological contracts upon trust and commitment within supplier–buyer relationships: A social exchange view”, Industrial Marketing Management, No. 35, PP. 724 – 739
-         Kwon, I.G. and Suh, T. (2005), “Trust, commitment and relationships chain management: a path analysis”, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 10 No. 1, pp. 26-33.
-         Liu, Yi et al. (2009), "Governing buyer–supplier relationships through transactional and relational mechanisms: Evidence from China", Journal of Operations Management, No. 27, PP. 294–309
-         Malone, David W. (1975), “An Introduction to the Application of Interpretive Structural Modeling”, Batelle Memorial Institute,  No. 9
-         Mandal, Anukul and Deshmukh S.G. (1994), "Vendor Selection Using Interpretive Structural Modelling (ISM)", International Journal of Operations & Production Management, Vol. 14, No. 6, pp. 52 - 59
-         Meng, Xianhai (2010), “Assessment framework for construction supply chain relationships: Development and evaluation” , International Journal of Project Management, No. 28, PP. 695–707
-         Miocevic, Dario and  Biljana Crnjak-Karanovic (2012), " The mediating role of key supplier relationship management practices on supply chain orientation—The organizational buying effectiveness link", Industrial Marketing Management, Vol. 4, PP. 115–124
-         Moller, M.M., Johansen, J. and Boer, H. (2003), “Managing buyer-supplier relationships and inter-organizational competence development”, Integrated Manufacturing Systems, Vol. 14, No. 4, pp. 369-79.
-         Mudgal, Rakesh K. (2010), "Modelling the barriers of green supply chain practices: an Indian perspective", Int. J. Logistics Systems and Management, Vol. 7, No. 1, PP. 81-107
-         Nyaga , Gilbert N. et al. (2010), “Examining supply chain relationships: Do buyer and supplier perspectives on collaborative relationships differ?”, Journal of Operations Management, No. 28, pp. 101–114
-         Olorunniwo, F. and Hartfield, T. (2001), “Strategic partnering when the supply base is limited: a case study”, Industrial Management & Data Systems, Vol. 101 No. 1, pp. 47-52
-         Pandey, V.C.  and Suresh Garg (2009), “Analysis of interaction among the enablers of agility in supply chain”, Journal of Advances in Management Research, Vol. 6 No. 1,  pp. 99-114
-         Preiss, K.J. and Murray, P.A. (2005), “Fashions of learning: improving supply-chain relationships”, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 10 No. 1,  pp. 18-25
-         Qureshi, M.N. et al. (2007), “Modeling the logistics outsourcing relationship variables to enhance shippers’ productivity and competitiveness in logistical supply chain”, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 56 No. 8, pp. 689-714
-         Qureshi, M.N. et al. (2008), “An integrated model to identify and classify the key criteria and their role in the assessment of 3PL services providers”, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 20, No. 2, pp. 227-249
-         Ramesh, A. (2010), “Modeling the barriers of supply chain collaboration”, Journal of Modelling in Management, Vol. 5 No. 2, pp. 176-193
-         Robson, I. and Rawnsley, V. (2001), “Co-operation or coercion? Supplier networks and relationships in the UK food industry”, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 6 No. 1, pp. 39-47
-         Roy, Subroto et al. (2004), “Innovation Generation in Supply Chain Relationships: A Conceptual Model and Research Propositions”, Journal of the Academy of Marketing Science, Volume 32, No. 1, pages 61-79.
-         Sabramanian C. et al.  (2010), " Analyzing the buyer supplier relationship factors: an integrated modeling approach", International Journal of Management Science and Engineering Management, Vol. 5, No. 4, PP.  292-301
-         Sahay, B.S. (2003), “Understanding trust in supply chain relationships”, Industrial Management and Data Systems, Vol. 103 No. 8, pp. 553-63
-         Stonebraker, P.W. and Afifi, R. (2004), “Toward a contingency theory of supply chains”, Management Decision, Vol. 42 No. 9, pp. 1131-44.
-         Thakkar, Jitesh et al. (2007), " Development of a balanced scorecard: An integrated approach of Interpretive Structural Modeling (ISM) and Analytic Network Process (ANP)", International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 56 No. 1, pp. 25-59
-         Thakkar, Jitesh et al. (2008), “Evaluation of buyer-supplier relationships using an integrated mathematical approach of interpretive structural modeling (ISM) and graph theoretic matrix”, Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 19 No. 1, pp. 92-124
-         Thakkar, Jitesh, et al. (2005), “Selection of third-partylogistics (3PL): a hybrid approach using interpretive structural modeling (ISM) andanalytic network process (ANP)”, Supply Chain Forum: An International Journal, Vol. 6No. 1, pp. 32-46
-         Thomas, Rodney W. et al. (2010), “Testing the Negative Effects of Time Pressure in Retail Supply Chain Relationships”, Journal of Retailing, No. 86, pp. 386–400
-         Valk, Wendy van der et al. (2009), “Effective buyer-supplier interaction patterns in ongoing service exchange”, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 29,  No. 8, pp. 807-833
-         Veludo, M.L., Macbeth, D.K. and Pruchase, S. (2004), “Partnering and relationships within an international network context”, International Marketing Review, Vol. 21 No. 2,pp. 142-57
-         Yang, Hongjiao et al. (2009), "The impact of IT implementation on supply chain integration and performance", International Journal of Production Economics, Vol. 120, PP. 125–138