تبیین پدیده تداوم نامنظم بهره‌گیری از سیستم‌های اطلاعات کسب و کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم‌ها، دانشگاه تهران

چکیده

بررسی مطالعات پیشین در زمینه­ی مراحل مختلف چرخه عمر سیستم­های اطلاعاتی کسب و کار موید آن است که تاکنون مطالعات معدودی با محوریت مسائل پس از استقرار این گروه از سیستم­ها انجام پذیرفته است. در میان موضوعات پس از استقرار، مساله­ی بهره­گیری نامنظم، پایان یافتن استفاده و کنار نهاده شدن سیستم­ها پیش از پایان چرخه­ی عمر طبیعی و جنبه­هایی که به وقوع آن منجر می­شود، به عنوان موضوعی مهم تلقی می­شود که کمتر مورد توجه محققین واقع شده است. شاید یکی از دلایل کم توجهی به این مساله را بتوان ناشی از استیلای مساله­ی پذیرش و استقرار سیستم در سازمان­ها دانست که هم­زمان با شدت یافتن نگرش­های مکانیزه سازی در دهه­های اخیر، عمده توجه محققین را به مسائل این بخش از چرخه­ی عمر هدایت کرده است. پرداختن به موضوع یاد شده ازجنبه­هایی همچون  اهمیت و جایگاه آن از منظر رضایت ذی­نفعان سیستم­، کمک به تداوم استفاده از سیستم در سازمان­ها، طراحی و تأمین سیستم­هایی با طول دوره­ی عمر بالاتر و افزایش سطح کارایی و عملکرد سازمان­ها مساله­ای مهم و درخور توجه و بررسی است. بر این اساس در این مطالعه تلاش شده است تا با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد ضمن شناخت عوامل موثر بر تداوم نامنظم استفاده از سیستم­های اطلاعاتی در سازمان­ها، مدل­ پارادایمی مساله­ی مورد اشاره استخراج شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of the Factors Affecting the Erratically use of Business Information Systems

نویسندگان [English]

  • B. Sohrabi 1
  • M. Shamizanjani 2
  • Sh. Elahi 3
  • M. Sherkat 4
چکیده [English]

Analyzing the past researches reveals that the scant attention has been directed toward examining post-adoption stages of the organizational information systems’ life cycle. Among the post adoption subjects, the reasons which are conducted to systems abandonment, erratically use and systems discountenance before reaching the end of their useful life, have been less considered by the researches. This subject can have significant implications for user effectiveness, the value extracted from systems investments and organizational performance. Probably one of the reasons leads to this apparent gap is the ascendency of system acceptance and implementation subject between organizations and academic circles.
In this research for covering this gap, by using the Grounded Theory as a qualitative method, has been tried to improve the understanding of system post adoption stage in information systems life cycles. In the meanwhile, in this research has been tried to develop a paradigmic model for exploring the factors lead to information systems discontinuance.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Information Systems
  • System Discontinuance
  • Erratical Use
  • System Abandonment
  • Grounded Theory.  
-         بازرگان, ع. (1387). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته- رویکردهای متداول در علوم رفتاری. تهران: دیدار.
-         حسنقلی‌پور, ط., سید جوادین , س. ر., روستا, ا., و خانلری, ا. (1391). مدل ارزیابی فرایند مدیریت ارتباط با مشتری در بانک‌های تجاری خصوصی کشور. فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات, 10, 41-64.
-         دانایی،فرد, ح., الوانی, س. م., و آذر, ع. (1391). روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: صفار.
-         ذوالفقاریان, م., و لطیفی, م. (1390). نظریه پردازی داده بنیاد با نرم افزار(ان ویو 8) تهران: دانشگاه امام صادق (علیه السلام).
-         سرمد, ز., بازرگان, ع., حجازی, ا. (1388). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه.
 
-         Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179-211.
-         Bacon, C. J. (1992). The use of decision criteria in selecting information systems/technology investments. MIS Q., 16(3), 335-353.
-         Bhattacherjee, A. (2001). Understanding information systems continuance: an expectation-confirmation model. MIS Q., 25(3), 351-370.
-         Bhattacherjee, A., & Barfar, A. (2011). Information Technology Continuance Research: Current State and Future Directions. Asia Pacific Journal of Information Systems, 21(2).
-         Bhattacherjee, A., Perols, J., & Sanford, C. (2008). Information Technology Continuance: A Theoretical Extension and Empirical Test. Journal of Computer Information Systems, 49(1), 17-26.
-         Bhattacherjee, A., & Premkumar, G. (2004). Understanding changes in belief and attitude toward information technology usage: a theoretical model and longitudinal test. MIS Q., 28(2), 229-254.
-         Boudreau, M.-C., Gefen, D., & Straub, D. W. (2001). Validation in information systems research: a state-of-the-art assessment. MIS Q., 25(1), 1-16.
-         Carter, M. S. (2012). InformationTechnology (IT) Identity: a Conceptualization Proposed Measures and Research Agenda. Clemson University
-         Cho, I. (2008). The nature and determinants of Intranet discontinuance after mandatory adoption. The University of Texas at Austin.
-         Cho, I. (2011). The Nature and Determinants of Intranet Discontinuance after Mandatory Adoption Asian Communication Research Volume Number, 8 (1/2), 45-83
-         Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models. Manage. Sci., 35(8), 982-1003.
-         Doong, H.-S., & Lai, H. (2008). Exploring usage continuance of e-negotiation systems: expectation and disconfirmation approach. Group Decision and Negotiation, 17(2), 111-126.
-         Ewusi-Mensah, K., & Przasnyski, Z. H. (1991). On Information Systems Project Abandonment: An Exploratory Study of Organizational Practices. [Article]. MIS Quarterly, 15(1), 67-86.
-         Furneaux, B., & Wade, M. (2011). An exploration of organizational level information systems discontinuance intentions. MIS Q., 35(3), 573-598.
-         Jasperson, J., Carter, P. E., & Zmud, R. W. (2005). A comprehensive conceptualization of post-adoptive behaviors associated with information technology enabled work systems. MIS Q., 29(3), 525-557.
-         Karahanna, E., Straub, D. W., & Chervany, N. L. (1999). Information technology adoption across time: a cross-sectional comparison of pre-adoption and post-adoption beliefs. MIS Q. 23(2), 183-213.
-         Kelly, S., Gibson, N., P. Holland, C., & Light, B. (1999). A BUSINESS PERSPECTIVE OF LEGACY INFORMATION SYSTEMS. Communication of the Association for  Information Systems, 2.
-         Khoo, H. M., & Robey, D. (2007). Deciding to upgrade packaged software: a comparative case study of motives, contingencies and dependencies. European Journal of Information Systems, 16, 555–567.
-         Kim, H. W., Chan, H. C., & Chan, Y. P. (2007). A balanced thinking-feelings model of information systems continuance. Int. J. Hum.-Comput. Stud., 65(6), 511-525.
-         Kim, S. S., Malhotra, N. K., & Narasimhan, S. (2005). Research Note—Two Competing Perspectives on Automatic Use: A Theoretical and Empirical Comparison. Information Systems Research, 16(4), 418-432.
-         Liao, C., Palvia, P., & Chen, J.-L. (2009). Information technology adoption behavior life cycle: Toward a Technology Continuance Theory (TCT). International Journal of Information Management, 29(4), 309-320.
-         Limayem, M., Hirt, S. G., & Cheung, C. M. K. (2007). How Habit Limits the Predictive Power of Intention: The Case of Information Systems Continuance. MIS Quarterly, 31(4), 705-737.
-         Limayem, M. a. H., Sabine Gabriele. (2003). Force of Habit and Information Systems Usage: Theory and Initial Validation Journal of the Association for Information Systems, 4(1).
-         Lin, C. A. (2003). An Interactive Communication Technology Adoption Model. Communication Theory, 13(4), 345-365.
-         Moore, G. C., & Benbasat, I. (1991). Development of an Instrument to Measure the Perceptions of Adopting an Information Technology Innovation. Information Systems Research, 2(3), 192-222.
-         Nelson, D. L. (1990). Individual adjustment to information-driven technologies: a critical review. MIS Q., 14(1), 79-98.
-         Nysveen, H., Pedersen, P., & Thorbjørnsen, H.(2005). Intentions to use mobile services: Antecedents and cross-service comparisons. Journal of the Academy of Marketing Science, 33(3), 330-346.
-         Paré, G. (2004). INVESTIGATING INFORMATION SYSTEMS WITH POSITIVIST CASE STUDY RESEARCH. [Article]. Communications of the Association for Information Systems, 13, 233-264.
-         Parthasarathy, M. (1995). The impact of discontinuance on the subsequent adoption of an innovation: Theoretical foundation and empirical analysis. University of Nebraska, Lincoln.
-         Parthasarathy, M., L. Rittenburg, T., & Ball, A. D. (1995). A re-evaluation of the product innovation-decision process: the implications for product management. Journal of Product & Brand Management, 4 (4), 35 - 47.
-         Pollard, C. (2003). Exploring Continued and Discontinued Use of IT: A Case Study of OptionFinder, a Group Support System. Group Decision and Negotiation, 12(3), 171-193.
-         Rajagopal, P. (2002). An innovation—diffusion view of implementation of enterprise resource planning (ERP) systems and development of a research model. Information & Management, 40(2), 87-114.
-         Rogers, E. M. (1995). The diffusion of innovation (4th Ed.). New York: Free Press.
-         Rust, R. T., & Zahorik, A. J. (1993). Customer satisfaction, customer retention, and market share. Journal of Retailing, 69(2), 193-215.
-         Sørebø, Ø., & Eikebrokk, T. R. (2008). Explaining IS continuance in environments where usage is mandatory. Computers in Human Behavior, 24(5), 2357-2371.
-         Spickard, J. (2010). Useful Ideas for Doctoral Research. In U. o. Redlands (Ed.) (22 ed.).
-         Strauss, A., & Corbin, J. (2007). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory (3rd edition ed.): SAGE Publications.
-         Taylor, S., & Todd, P. A. (1995). {Understanding information technology usage: A test of competing models}. Information Systems Research, 6(2), 144.
-         Venkatesh, V. (1999). Creation of favorable user perceptions: exploring the role of intrinsic motivation. MIS Q., 23(2), 239-260.
-         Venkatesh, V., & Brown, S. A. (2001). A longitudinal investigation of personal computers in homes: adoption determinants and emerging challenges. MIS Q., 25(1), 71-82.
-         Venkatesh, V., Brown, S. A., Maruping, L. M., & Bala, H. (2008). Predicting different conceptualizations of system use: the competing roles of behavioral intention, facilitating conditions, and behavioral expectation. MIS Q., 32(3), 483-502.
-         Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies. Manage. Sci., 46(2), 186-204.
-         Venkatesh, V., & Goyal, S. (2010). Expectation disconfirmation and technology adoption: polynomial modeling and response surface analysis. MIS Q., 34(2), 281-303.
-         Whitten, J. L., Bentley, L. D., & Dittman, K. C. (2001). Systems analysis and design methods (5th ed. ed.). Boston, Mass.: Irwin/McGraw-Hill.
-         Yeh, K.-J. (2011). Reconceptualizing technology use and information system success: Developing and testing a theoretically integrated model: ProQuest, UMI Dissertation Publishing