ارائه‌ی مدل تئوریکی برای همسویی راهبردهای تولید، بازاریابی و کسب و کار با استفاده از روش تئوری‌سازی داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده‌ی اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

2 استادیار دانشکده‌ی اقتصاد، مدیریت و حسابداری،دانشگاه یزد

3 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه علم وهنریزد

چکیده

هدف از این تحقیق توسعه‌ی مدل تئوریکی همسویی راهبردهای کسب و کار، تولید و بازاریابی است که به بررسی شرایط و عوامل همسویی راهبردی می‌پردازد. برای توسعه‌ی مدل تئوریکی همسویی راهبردهای مذکور از روش تحقیق تئوری برخاسته از داده‌ها استفاده شده است. جامعه‌ی آماری در این پژوهش شامل مدیران میانی و ارشد شرکت‌های تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات، تعاونی پیشگامان کویر و پیشگامان فناوری اطلاعات ایساتیس طی سال 90-1389 بوده و روش گردآوری داده‌های این پژوهش، بررسی گسترده‌ی ادبیات و پیشینه‌ی تحقیق‌های همسویی راهبردی و مصاحبه‌‌های متعدد سازمان‌یافته و نیمه‌سازمان‌یافته است. اطلاعات جمع‌آوری شده در نرم‌افزار                          مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که محصول، بنیان همسویی راهبردی شرکت است؛ همه‌ی راهبردها حول آن تدوین شده و رابط بین راهبرد تولید و بازاریابی است. ستاده‌ی راهبردهای بازاریابی و کسب و کار به محصول مرتبط می‌شود و به مثابه‌ی داده‌ای برای بخش تولیدی در قالب ویژگی‌ها و نیازمندی‌های محصول است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Theoretical Model for Alignment of Production Strategy, Marketing Strategy, and Business Strategy using Grounded Theory (Case study: Pishgamane KavirGroup)

نویسندگان [English]

  • A. Morovati 1
  • H. Sadeghi 2
  • M. Rezaieetaghiabadi 3
1 Assistant Professor
2 Assistant Professor
3 Master Degree
چکیده [English]

The purpose of this Research is Developing a Theoretical Model for Alignment of Production, Marketing and Business strategies that to survey Conditions and factors of strategic alignment using Grounded Theory. For Developing the theoretical model of Alignment strategies we used Grounded Theory Research Method. The statistical community in this study consisted of middle and senior managers of three branch pishgaman kavir group over the years 1389-90. Data collection of this study is extensive literature survey, strategic Alignment researches and various structured and semi-structured interviews. Data collected were analyzed in                          software. The results of this study indicated that product represents the cornerstone for the strategy congruence in the company, being all strategies formulated around it and being the real linkage between marketing and manufacturing strategies. The output of marketing strategy and business strategy is related to the product and it works as an input for manufacturing in terms of product characteristics and production requirements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alignment
  • Business strategy
  • Marketing Strategy
  • Manufacturing Strategy
  • Grounded theory
-      اعرابی، محمد و رضوانی، حمیدرضا (1386). "رابطه هماهنگی استراتژیک بین استراتژی سطح کسب و کار و استراتژی بازاریابی با عملکرد سازمان: پژوهشی درباره شرکت های دارویی ایران". فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال دوم (شماره 5).
-      جعفر نژاد، احمد و مختار زاده، نیما (1386). "ارائه یک مدل کمی برای ممیزی انطباق استراتژی­های تولید و بازاریابی". فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال دوم (شماره 6).
-      خسروانی، امیر و .صبور طینت، امیر حسین، (1388). "معرفی الگوی کاربردی برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات (رویکرد معماری سازمانی)". نشر مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
-      نیک ­زاد، سعید. رهنورد، فرج‌اله، (1388). "ایجاد همترازی بین عناصر سازمانی در پرتو نقاط مرجع راهبردی و رابطه عملکرد سازمانی". فصلنامه مدیریت دولتی (شماره 2).
-      نیکوکار، غلامحسین. دیواندری، علی. ابراهیمی، عبدالحمید. اسفیدانی، محمدرحیم، (1388). "الگوی رفتار مصرف کننده و استراتژیهای بازاریابی اینترنتی: لوازم خانگی ایران". نشریه مدیریت بازرگانی، دوره 1 (شماره 2).
 
-       Carvalho Macias, W. (2003). "A Preliminary Structural Equation Model of Comprehension and Persuasion of Interactive Advertising Brand Web Sites". Journal of interactive advertising , pp.1-10.
-       Charmaz, K., (2006). "Constructing Grounded theory: A practical guide through qualitative analysis". London: Sage publications.
-       Chi, T., Kilduff, P.D., Gargeya, V.B., (2009). "Alignment between business environment characteristics, competitive priorities, supply chain structures, and firm business performance". International Journal of Productivity and Performance Management , Vol. 58, No. 7, pp. 645-669.
-       Chopra, S. and Meindl, P. (2007). "Supply Chain Management: Strategy, Planning, & Operation", 3rd ed., Prentice-Hall, Englewood Cliffs,NJ.
-       Creswell , J. W, (2007). "Qualitative Inquiry Research design: choosing among five approaches", Thousand oaks, CA: Sage Publication.
-       Da Silveira, G.J.C. (2005). "Market priorities, manufacturing configuration, and business performance: an empirical analysis of the order-winners framework". Journal of Operations Management , No. 23,pp. 662-675.
-       Glaser, Barney G. (2002). "Conceptualization: On Theory and Theorizing Using Grounded Theory". International Journal Of Qualitative Methods , Vol. 1, No. 2, pp. 1-30.
-       Hallgren,M. and Olhager.J. (2006). "Quantification in manufacturing strategy: an illustration", International Journal of Production Economics, No. 104 , pp. 113-124.
-       Lincoln, Y, S., and Guba, E, G., (1985). "Naturalistic Inquiry". Newbury Park, CA: Sage.
-       Lindstrom, V., Winroth, M., (2010). "Aligning manufacturing strategy and levels of automation: A case study". Journal of Engineering and Technology Management,Vol. 27, pp.148–159.
-       Merriam, Sharan B., (1988). "Case Study Research in Education: A Qulitative Approach". San Francisco, Jossey-Boss.
-       O’Leary-Kelly, S.W. and Flores, B.E. (2002). "The integration of manufacturing and marketing/sales decisions: impact on organizational performance". Journal of Operations Management, Vol. 20, pp. 221- 40.
-       Olhager, J.; Hallgren, M.; West, M. (2007). "Manufacturing strategy alignment". Conference Proceedings, The Swedish Production Symposium, Gothemburg.
-       Olson, E. M; Slater, S. F. & Hult, G.T.M. (2005), “The Performance implications of fit among business strategy, marketing organization structure, and strategic behavior”, Journal of Marketing; Vol. 69, pp. 49-65.
-       Pandit, Naresh R. (1996). "The Creation of Theory: A Recent Application of The Grounded Theory Method". The Qualitative Report, Vol. 2, No. 4, pp. 2-6.
-       Papke-Shields, K.E.; Malhotra, M.K. (2001). "Assessing the impact of the manufacturing executive’s role on business performance through strategic alignment". Journal of Operations Management, Vol. 19, No. 1, pp. 5-22.
-       Rhee, M and Mehra ,S. (2006). "Aligning operations, marketing, and competitive strategies to enhance performance: An empirical test in the retail Banking industry". Omega, Vol.34 , pp.505,515.
-       Strauss, A., Corbin, J. (1990). "Basics of Qualitative research: Grounded Theory Procedures and techniques". Newbury Park , CA: Sage.
-       Strauss, A., Corbin, J. (1998). "Basics of Qualitative research: techniques and procedures for developing grounded Theory (2nd ed)". Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
-       Sun, H., Hong, C. (2002). "The alignment between manufacturing and business strategies: its influence on business performance". Technovation, Vol. 22, No. 11, pp. 699-705.
-       Swamidass, P.M., Baines, T., Darlow, N. (2001). "The role of manufacturing and marketing managers in strategy development". International Journal of Operations and Production Management, Vol. 21, No. 7, pp. 933–948.
-       Tarigan, R. (2005). "An evaluation of the relationship between alignment of strategic priorities and manufacturing performance". International Journal of Management, Vol. 22, No. 4, pp. 586-97.
-       Weir, K.A., Kochhar, A.K., LeBeau S.A., Edgeley, D.G. (2001). "An Empirical Study of the Alignment Between Manufacturing and Marketing Strategies". Journal of Long Range Planning, Vol. 33, pp. 831-8.