دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، اردیبهشت 1393 

مقاله پژوهشی

طراحی مدل بازاریابی پایدار صنعت خودرو ایران

صفحه 1-26

میثم شفیعی رودپشتی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسداله کردنائیج؛ محمود محمدیان


طراحی و آزمون رفتار خرید ناگهانی مشتریان

صفحه 147-182

روح اله سهرابی؛ عباس صمدی؛ ارسلان یوسفی فرد