بررسی ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی مصرف کننده و شخصیت برند (مطالعه موردی :دارندگان و خریداران خودروهای برند هیوندای در شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد قزوین

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان

چکیده

نسبت دادن ویژگی‌های شخصیتی انسان به برندهای تجاری موضوعی است که در دهه‌های اخیر کانون توجه پژوهشگران بوده است. از طرفی جنبه‌های شخصیتی برند ممکن است به دلایل مختلف ترجیحات مصرف کننده را تحت تأثیر قرار دهد. صداقت، هیجان و شایستگی بر ویژگی‌های شخصیتی درونی انسان و مهارت و دوام بر خواسته‌ها و آرزوهای افراد دلالت دارند، بنابراین می‌توان چنین استنباط کرد که تشخیص برند توسط مشتریان ـ برندی که شباهت‌هایی به ویژگی‌های شخصی فرد دارد ـ معرف نزدیک بودن جنبه‌های روان شناختی و ویژگی‌های احساسی افراد است. با این توصیف پژوهش حاضر درصدد بررسی ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی مصرف کننده و شخصیت برند می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش خریداران و دارندگان خودروهای برند هیوندای در شهر اصفهان است. به منظور تحلیل داده‌های گرد آوری شده توسط ابزار پرسشنامه و از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین ویژگی‌های شخصیتی مصرف کننده و شخصیت برند رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship of consumer personality traits and brand personality Case Study: owners and buyers of Hyundai cars in Isfahan city

نویسندگان [English]

  • n adibi 1
  • a kazemi 2
  • m mohammadi 3
1 Master Degree
2 Assistant Professor
3 Master Degree
چکیده [English]

Attributing human personality traits to the commercial brands is an issue which has been the focus of researchers in recent decades. Aspects of brand personality, however, may affect consumer preferences for various reasons. Sincerity, excitement and competence imply inner man personality traits, sophistication and ruggedness imply people willing and wishes. So it can be inferred that brand recognition by customers –a brand which has some similarities to person’s personality traits-can define the close relationship between psychological aspects of the individuals and their emotional features. According to the description, this study aims to survey the relationship of consumer personality traits and brand personality. Statistical population of this research is buyers and owners of the Hyundai cars in Isfahan city Structural equation modeling technique was used in order to analyze data collected by questionnaire. The results showed that personality traits have relationship with consumers' brand personality.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand
  • consumer personality trait
  • Brand personality
  • Structural Equation Modeling
-         اتکینسون، ریتا ال؛ اتکینسون، ریچارد سی؛ اسمیت،ادوارد ای؛ بم، داریل ج و هوکسما، سوزان نولن (1385). زمینه روانشناسی هیلگارد. (ترجمه محمد نقی براهنی؛ بهروز بیرشک؛ مهرداد بیک؛ رضا زمانی؛ سعید شاملو؛ مهرناز شهرآرای؛ یوسف کریمی؛ نیسان گاهان؛ مهدی محی الدین و کیانوش هاشمیان). تهران، انتشارات رشد
-         حمیدی زاده، محمد رضا، کریمی علویجه، محمد رضا، رضایی، مرتضی (1390). "بررسی روابط ابعاد شخصیت و ارزش ویژه برند و نقش تعدیل گری صفات اخلاقی". فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات بازار یابی نوین،2(3): 50-35
-      رنجبریان، بهرام، کیا، مهدی (1390). "تأثیر خصیصه‌های شخصیتی مصرف کننده بر اندازه ‌مجموعه نام های تجاری مورد توجه". مدیریت بازرگانی، 3(10): 90-75
-      عزیزی، شهریار، جمالی کاپک، شهرام، رضایی، مرتضی (1391)." بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند با همخوانی شخصیت برند و مشتری". فصلنامه علمی –پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 2(4): 81-63
-         قاسمی، وحید(1392). مدل‌سازی معادله ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics، تهران، جامعه شناسان
-         قلی پور، آرین (1390). مدیریت رفتار سازمانی (رفتار فردی)، تهران، انتشارات سمت
-         میرزایی، خلیل (1388). پژوهش، پژوهشگری و پژوهشنامه نویسی، تهران، انتشارات جامعه شناسان.
-         نصیری پور، امیر اشکان، گوهری، محمود رضا، نفیسی، ابوالفضل (1389). "رابطه برند سازی و شاخص های عملکردی (بیمارستان قائم مشهد)". مدیریت سلامت، 13(41)
 
-          Aaker, J. L. (1997). "Dimensions of Brand Personality". Journal of Marketing Research ,34(3): 347-356.
-          Azoulay, A. Kapferer, J-N. (2003). "Do brand personality scales really measure brand personality?". Journal of Brand Management, 11(2): 143-155.
-          Chow, S.-Y., Chen, C.-W. & Chang, W.-S. (2004). "A study of relationship between human personality and brand personality: sports shoes as an example." Chung Hua Journal of Management, 5(3): 1-16.
-          Doyle, P. (1990). "Building successful brands: the strategic options". Journal of Consumer Marketing, 7(2): 5-20.
-          Govers, P.C.M., Schoormans, J.P.L. (2005)."Product personality and its influence on consumer preference".Journal of Consumer Marketing, 22(4): 189 – 197
-          Guo, L.-J. (2003). "The Effects of Personality Trait and Brand Personality on Brand Preference", Graduate Institute of Management Science, National Chiao Tung University,Hsinchu.
-          Gutheim,V., Azusienyte, M. and Kervinen, M. (2008)."brand personality and gender – How there is a woman inside Evian and a man inside Nike – ". Master Thesis in International Marketing and Brand Management, pp. 11- 40.
-          Kapferer, J-N. (2004). "The new strategic brand management: creating and sustaining brand equity long term". London, Les Editions d Organisation.
-          Long-Yi Lin.(2010). "The relationship of consumer personality trait,brand personality and brand loyalty: an empirical study of toys and video games buyers". Journal of Product & Brand Management, pp. 4–17.
-          Mæhle, N. and Shneor, R. (2009). "On Congruence between Brand and Human Personalities" .Journal of Product and Brand Management, 19(1): 44-53
-          McCrae, R.R., Costa, P.T. Jr and Busch, C.M. (1986)."Evaluating comprehensiveness in personality systems: the California Q-set and the five-factor model." Journal of Personality, 54(2): 430-460
-          Meffert, H., Burmann, C., & Koers, M. (2005). "Arkenmanagement -Identitatsorientierte Markenführung und praktische Umsetzung" .Wiesbaden, Gabler.(German)
-          Ogilvy, D. (1951). Speech to American Marketing Association. Chicago: AMA Proceedings.
-          Plummer, J.T. (2000). "How Personality Makes a Difference". Journal of Advertising Research, 40(6): 79-83.