اثر ارزش ویژه برند بر ارزیابی نگرش مصرف‌کنندگان از توسعه برند محصولات لاستیک ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه سمنان

چکیده

توسعه­های ­برند، یک استراتژی مشهور برای شرکت­ها از سال­ها پیش بوده است. موفقیت آن وابسته به پذیرش و ارزیابی مصرف­کنندگان از توسعه­برند می­باشد. در این پژوهش با توجه به نقش بسیار حیاتی برند به­تحلیل نقش ارزش­ویژه­برند بر ارزیابی نگرش­مصرف­کنندگان از توسعه­برند لاستیک­بارز در شهر کرمانپرداخته شده است. جامعه آماری در این تحقیق مصرف­کنندگان لاستیک بارز در شهر کرمان بوده و برای به دست آوردن حجم نمونه، از فرمول جامعه نامحدود و روش نمونه­گیری تصادفی­ساده استفاده شده است که حجم نمونه پس از انجام محاسبات آماری 171 می­باشد. ابزار گردآوری­اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده که برای پایایی آن از ضریب­آلفای­کرونباخ استفاده شده است. همچنین در این تحقیق با استفاده از مدل­سازی معادلات ساختاری (SEM) به بررسی روابط علی بین ابعاد ارزش­ویژه­برند و ارزیابی نگرش­مصرف­کنندگان از توسعه­برند پرداخته و میزان تطابق مدل آکر در صنعت مذکور مورد سنجش قرار گرفته است. یافته­ها نشان می­دهد که ارزش­ویژه­برند تأثیر معناداری بر ارزیابی نگرش­مصرف­کنندگان از توسعه­برند دارد. این در حالی است که تأثیر دو عامل آگاهی از برند و وفاداری­برند نسبت به سایر عوامل بیشتر بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Brand Equity on Evaluating Consumers’ Attitude towards Brand Extension of Iranian Tire Product

نویسندگان [English]

  • d faiz 1
  • m deghanisoltani 2
1 Associated Professor
2 Ph.D. student
چکیده [English]

Brand extension has become a famous strategy for many companies since many years ago. Its success depends on acceptance and evaluation of consumers about brand extension. In this study, according to the crucial role of the brand, we analyze the role of brand equity on Evaluating Consumers’ Attitude towards Brand Extension of Barez tire in the city of Kerman. The population in this study is the consumers of Barez tire in Kerman and the sample size is 171 patients. To obtain this population, we use random sampling method and an infinite population formula. The data collection tool in this study is a standard questionnaire and for reliability of this questionnaire, Cronbach’s alpha coefficient is used. By the use of structural equation modeling (SEM), we examine the causal relationship between the brand equity and Evaluating Consumers’ Attitude towards Brand Extension. Besides, the fitness of Aaker model has been evaluated in the industry.
The results show Brand Equity significantly affects the evaluating of consumers’ attitudes toward brand extension. However, Brand awareness and Brand Loyalty are more effective than other factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ارزش وِیژه برند
  • وفاداری برند
  • توسعه برند
-         حسینی، سید­محمود. ابوالفضلی، سید­ابوالفضل. و رحیمی­هلری، محمد (1388). "بررسی تأثیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر پاسخ مصرف­کننده (مطالعه موردی: نام و نشان تجاری ایرانول)". چشم­انداز مدیریت، 32، 28-9.
-         خاکی، غلام­رضا (1390). "روش تحقیق با رویکردی به پایان­نامه­نویسی"، تهران، انتشارات بازتاب.
-         دهدشتی­شاهرخ، زهره. تقوی­فرد، محمد­تقی. و رستمی، نسرین (1389). "مدلی برای سنجش تأثیر قابلیت اعتماد برندبانک­ها بر تعهد وفاداری مشتریان". فصلنامه علوم مدیریت ایران، 5(20)، 89-69.
-         سید­جوادین، سیدرضا. و شمس، راحیل (1386). "عوامل تعیین­کننده ارزش ویژه برند کفش ورزشی در میان گروه سنی جوانان، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی مدیریت".7(25)، 97-73.
-         گیلانی­نیا، شهرام. و موسویان، جواد (1389). "تاثیر وفاداری به به برند بر ارزش ویژه برند بانک از دیدگاه مشتریان کارت الکترونیکی". فصلنامه مدیریت صنعتی، 5(14)، 122-103.
-         مومنی، منصور. و فعال­قیومی، علی (1389). "تحلیل­های آماری با استفاده از "SPSS، تهران، انتشارات مؤلف.
-         ناطق، تهمینه (1385). "تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش"، پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی.
-          Aaker, D.A (1990). "Brand extensions: The good, The bad and The ugly". Sloan Management Review, 31, 47- 56.
-          Aaker, D.A (1991). "Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a BrandName", New York :The Free Press, 224.
-          Aaker, D. & Keller, K (1990)."Consumer Evaluations of Brand Extensions". Journal of Marketing, 54(1): 27-42.
-          Alba, J.W. Hutchinson, W. J (1987). "Dimensions of consumer expertise". Journal of Consumer Research, 13(4), 411-454.
-          Asamoah, E.S (2014). "Customer based brand equity (CBBE) and the competitive performance of SMEs in Ghana". Journal of Small Business and Enterprise Development, 21(1),117-131.
-          Baloglu, S (2002).  "Dimensions of customer loyalty: separating friends from well wishers". Cornell Hotel & Restaurant Administration Quarterly, 43, 47-59.
-          Beristain, J.J. &Zorrilla, P (2011)."The relationship between store image and store brand equity: A conceptual framework and evidence from hypermarkets". Journal of Retailing and Consumer Services, 18(1),562-574.
-          Bhat, S. & Reddy S.К (2001)."The impact of parent brand attribute associations and affect on brand extension evaluation". Journal of Business Research, 53, 111-122.
-          Boo, S., Busser, J., Baloglu, A (2009). "Model of customer-based brand equity and its application to multiple destinations". Journal of Tourism Management, 12(3), 219-231.
-          Bottomley, P.A. &Dile, J (1996)."The Formalization of Attitudes toward Brand Extensions: Testing and Generalizing Aaker and Keller’s Model". International Journal of Research in Marketing, 13(4), 365-377.
-          Bottomley, P.A. & Holden, S.J.S (2001)."Do we really know how consumers evaluate brand extensions? Empirical generalizations based on secondary analysis of eight studies". Journal of Marketing Research, 38(4),494-500.
-          Boush, D.M. &Loken, B (1991)."A Process Tracing Study of Brand Extension Evaluation". Journal of Marketing Research, 28: 16-28.
-          Buil, I., Martı´nez, E. &Chernatony, L (2013)."The influence of brand equity on consumer responses". Journal of Consumer Marketing, 30(1),62-74.
-          Cohen, J.B. &Basu, K (1987)."Alternative models of categorization: Toward a contingent processing framework". Journal of Consumer Research, 13(4): 455.
-          Crawford С .Merle (1977)."Marketing Research and the New Product Failure Rate". Journal of Marketing, 41, 51-61.
-          Czellar, S (2003). "Consumer attitude toward brand extensions: an integrative model and research propositions".Journal of Research in Marketing, 20: 97- 115.
-          Dacin, P.A. & Smith D.С (1994)."The Effect of Brand Portfolio Characteristics on Consumer Evaluations of Brand Extensions". Journal of Marketing Research, 31, 229-242.
-          Dwivedi, A., Sweeney, A. D. P (2005). "An Exploratory Study Of Consumer Expertise And Perceived Fit In Brand Extensions". ANZMAC Conference: Branding.
-          Ghantous, N. &Phan, K.N (2013)."Managing brand associations todrive customers’ trust and loyaltyin Vietnamese banking". International Journal of Bank Marketing, 31(6),456-480.
-          Keller, К.L (1998)."Strategic brand management: building, measuring and managing brand equity", Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
-          Klink, R.R. & Smith, D.C (2001). "Threats to the external validity of brand extension research". Journal of Marketing Research, 38,326-335.
-          Lassar, W., Banwari, M. &Arun, S (1995)."Measuring Customer-Based Brand Equity".Journal of Consumer Marketing, 12(4),1-65.
-          Martinez, E. &Pina, J.M (2010)."Brand extension feedback: The role of advertising".Journal of Business Research, 62, 305-3 13.
-          McCarthy, M.S., Heath, T.B. & Milberg, S.T (2001)."New brands versus brand extensions, attitudes versus choice: experimental evidence for theory and practice".Marketing Letters, 12(1), 75-90.
-          Monga, J. J. & John, T (2006)."An Empirical examination of brand loyalty".Journal of Product & Brand Management, 5(7), 442 -490.
-          Melnz, S. A., Celuch, K. & Goodwin, S (2004)."The importance of brand equity to customer loyalty". Journal of Product & Brand Management, 13(4), 217-227.
-          Montoya-Weiss, M. &Calantone, R.J (1994). "Determinants of New Product Performance: A Review and Meta-Analysis". Journal of Product Innovation Management, 11, 397-417.
-          Park, С.,Whan, M., Michael, S. & Milberg, S (1993). "The effects of direct and associative brand extension strategies on consumer response to brand extensions".AdvConsum Res; 20, 28-33.
-          Ries, A. & Trout, J (1986)."Poisoning: The Battle for your mind", New York ,Warner books.
-          Romeo, J.B. (1992). "The Effect Of Negative Information On The Evaluations Of  Brand Extensions And The Family Brand, in Advances in Consumer Research".College Boston, 18,399- 406.
-          Sharifi, S.S (2014). "Impacts of the trilogy of emotion on future purchase intentions in products of high involvement under the mediating role of brand awareness". European Business Review, 26(1),43-63.
-          Sullivan, M.W (1992). "Brand Extensions: When to Use Them". Marketing Science, 38(6): 793-806.
-          Sunde, L., Roderic, K.J. &Brodie, B (1993)."Consumer Evaluations of Brand Extensions: Further Empirical Results". International Journal of Research in Marketing, 10(1),47-54.
-          Swaminathan, V., Fox, R.J. & Reddy, S.К (2001)."The impact of brand extension introduction on choice", Journal of Marketing Research, 65, 1-15.
-          Thamaraiselvan, N. &Sivaram, A (200). "How do consumers evaluate brand extensions? Research findings from India".Journal of Business Research, 23,104- 125.
-          Wanke, М.,Bless, H. & Schwarz, N (1998). "Context effects in product line extensions xontext is not destiny". Journal of Consumer Psychology, 7(4),299-322.
-          Xie, Y.H (2008). "Consumer innovativeness and consumer acceptance of brand extension".Journal of product &brand management, 7(4),235-243.