آمیزه عملکرد بازاریابی موسسات آموزش‌های زیربنایی در توسعه خدمات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی یزد

2 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی گرایش ساخت وتولید، دانشگاه یزد

4 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه اصفهان، اداره آموزش وپرورش یزد

چکیده

بدون شک بازاریابی در دنیای امروز از ضروریات تمام سازمان‌هایی است که درگیر رقابت با سایر شرکت‌ها هستند. در این میان استراتژی‌های بازاریابی مانند آمیزه عملکرد نقشی مهم دارند. در این راستا، پس از شناسایی عوامل و شاخص‌های آمیزه بازاریابی خدمات برای موسسات آموزش‌های زیربنایی و بررسی میزان اثر هریک از این عوامل بر عملکرد این سازمان‌ها مدلی مناسب در سازمان­های غیرانتفاعی ارائه شد. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی می‌باشد و از پرسشنامه به منظور جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را اولیاء دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی شهرستان یزد تشکیل می‌دهد. در این مقاله به منظور تجزیه و تحلیل تحلیل داده‌ها و مدل‌سازی از نرم‌افزارهای AMOS و SPSS استفاده شده است. براساس نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها، مشخص شد که تمامی عوامل هفت‌گانه آمیخته بازاریابی خدمات بر عملکرد سازمان‌های غیرانتفاعی اثر معنا داری دارند،که عامل‌های فرآیند، شواهد فیزیکی، خدمت و کارکنان در اولویت بالاتر و عامل‌های فعالیت‌های پیشبردی، قیمت و مکان از نظر اثر‌گذاری در اولویت پایین‌تری قرارداشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mixture of Marketing Functions in Fundamental Teaching Institutes at Service Development

نویسندگان [English]

 • Naser Sadra Abarghouei 1
 • Mehdi Ahmadi Nodooshan 2
 • Ali Saffari Darberazi 3
 • Ahmad Nemati Banadak 4
چکیده [English]

Without any doubt nowadays marketing is one of the necessary things for every organizations which are involved in competition with other companies.In this way One of the strategies is suitable mixed marketing strategies. The purpose of this study was to represent an appropriate model in the fundamental teaching institutes which was done after identifing the mixed factors and characteristics of service marketing for non-profit organizations, especially for the non-profit schools, and to investigate the effects of each factor on the performance of these organizations. This study’s data has been collected through a questionnaire with 35 questions between 196 customers who were selected as a random sample of statistical population answered.In this regard,modeling was done with AMOS software and  based on the effects of each of these mixed marketing factors on organization’s performance are examined by the  SPSS software. Based on the results of data analysis, it was found that the seven service marketing mix factors affect on non-profit organization’s performance and the effects rate of each factor were identified. Thus, according to these results, process, physical evidence, product, and people factors were priority of these affecting and promotion, price, and place factors were on lower priority.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Marketing
 • Services
 • Service Marketing Mix
 • Non governmental organizations
 • Performance
 1. حجاب، محمدرضا (1385). بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی خدمات بر رضایت مصرف کنندگان خدمات خطوط منظم (لاینر) کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی، ایران.
 2. سلیمی، پیام (1388). بررسی میزان تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی (4P) بر افزایش سهم بازار وفروش گروه شرکت‌های مجتمع معادن سنگ چینی نی ریز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران، ایران.
 3. صنایعی، علی و انصاری، آذرنوش (1390). تحقیقات بازاریابی نوین با نگرش مدیریتی« (چاپ اول) ، اصفهان، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.
 4. کاتلر، فیلیپ و آرمسترانگ، گری (1389). اصول بازاریابی. مترجم: بهمن فروزنده، اصفهان، انتشارات آموخته.
 5. لاولاک، کریستوفر (1385). اصول ومدیریت بازاریابی خدمات. مترجم: بهمن فروزنده، چاپ اول، اصفهان، انتشارات آموخته.
 6. لاولاک، کریستوفر ورایت، لارن (1390). اصول بازاریابی و خدمات. مترجم: ابوالفضل تاج زاده نمین ، چاپ سوم، تهران، انتشارات سمت.
 7. Blery, E. and Katseli, E. (2010). Marketing for a non-profit organization. Journal of Int Rev Public Nonprofit Mark, 1, 57-68.
 8. Chiquan, G. (2002), «Market orientation and business performance: A framework for service organizations. European Journal of Marketing, 9, 1154-1163.
 9. Crane, Frederic, G. (2010). «Marketing FO Entrepreneurs: Concept andApplication for new Venture. New York: SAGE Pablication, Inc.

10. Hadjiphanis, L. (2010). Examining the Marketing Strategies for Three Private Universities in Cyprus. (Unpublished doctoraldissertation). Northcentral University, USA.

11. Hammond, K. and Harmon, H. (2007). University performance and strategic marketing an extended study. Journal of Marketing Intelligence & Planning, 5, 436-459.

12. Harris, S.O. and Mossholder, K.W. (1996). The Affective Implications of Perceived Congruence With Culture Dimensions During Organizational Transformation, Journal of Managemen, 4, 527-547.

13. Herington, Johnson, W& Scott, D. (2006). «Internal Relationships LinkingPractitioner literature and Relationship Marketing Theory«, European BusinessReview, 5,364-381.

14. Ivy, J. (2008). A new higher education marketing mix: the 7Ps for MBA marketing. International Journal of Educational Management, 4, 288-299.

15. Ji-Hern, K. and Yong, J.H. (2010). A model to investigate the influence of marketing-mix efforts and corporate image on brand equity in the IT software sector. Journal of Industrial Marketing Management, 15, 110-123.

16. Moِller, K. (2006). The Marketing Mix Revisited: Towards the 21st Century Marketing by E. Constantinides. Journal of Marketing Management, 3, 439-450.

17. Maringe, F. (2006). University and course choice: Implications for positioning, recruitment and marketing. International Journal of Educational Management, 20, 466 – 479.

18. Rafiq, M and Ahmed, PK. (1995). Using the 7Ps as a generic Marketing mix: an exploratory survey of UK and European marketing academics. Journal of Marketing Intelligence & Planning, 9, 4-15.