خلق مزیت رقابتی منبع محور پایدار برای نظام بانکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان

2 دانشیار دانشگاه یزد

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان

4 دانشجوی دکترا دانشگاه کردستان

چکیده

هدف پژوهش حاضر اولویت ­بندی عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی در بانک ­ها بر اساس شاخص ­های رویکرد منبع­ محور و نیز بررسی تأثیر  سرمایه­ های ناملموس بر مزیت رقابتی و تأثیر نهایی آن­ ها بر عملکرد برتر بانک ­های سطح شهر سنندج است. سرمایه­ های ناملموس مورد بررسی در پژوهش حاضر عبارتند از: سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری و عملکرد برتر بانک ­ها نیز با استفاده از ترکیبی از شاخص­ های مالی و غیرمالی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه پژوهش نیز کلیه رؤسا و مدیران ستادی بانک ­های دولتی و خصوصی شهر سنندج می ­باشد که به روش نمونه­ گیری خوشه­ ای و با استفاده از فرمول جامعه محدود کوکران، تعداد 140 پرسشنامه میان اعضای نمونه توزیع شد. داده­ های به دست آمده با استفاده از نرم ­افزارهای SPSS 20 و AMOS 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که در میان فرضیات مورد بررسی، فقط فرضیه اول پژوهش (تأثیر مثبت و معنادار سرمایه انسانی بر خلق مزیت رقابتی پایدار) رد شده است و مابقی فرضیات پژوهش تأیید شده ­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Creating Sustainable Resource-based Competitive Advantage for the banking System

نویسندگان [English]

 • Delaram younesi 1
 • Saeed saeeda Ardekani 2
 • Mohamad Mosavi jad 3
 • Afshine Ghasemi 4
1 Lecturer , MSc, Department of Business Management, University of Yazd
2 Associate Professor, Department of Business Management, University of Yazd
3 Assistant Professor, Department of Business Management, University of Kurdistan
4 PhD student, Department of Technology Management, University of Tehran
چکیده [English]

The aim of this study is prioritizing the creating factors of competitive advantage in banks in terms of the resource-based approach indices and also investigating the effects of intangible capitals on the competitive advantage and their final effect on the superior performance of the banks in Sanandaj city. The intangible capitals here include the human, structural, and customer’s capitals and the banks’ superior performance has been investigated using a combination of the financial and non-financial indices. The population of the current research includes all of the bosses and staff managers of the public and private banks of Sanandaj city using cluster sampling. A hundred and forty questionnaires were distributed among the sample members using  the limited Cochran’s population. Data analysis was done using SPSS 20, and AMOS 18 software. The obtained results showed that among the investigated hypotheses only the first one (the positive significant effect of the human capital on creating the sustainable competitive advantage) was rejected while the rest of the hypotheses were confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intangible capitals
 • Competitive Advantage
 • Superior performance
 • Banking industry
 1. دراکر، پیتر (1378). چالشهای مدیریت در سده 21، ترجمه عبدالرضا رضایی نژاد، تهران: نشرفرا.
 2. کیگان، وارن جی (1380). مدیریت بازاریابی جهانی، ترجمه عبدالمجید ابراهیمی، چاپ اول، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
 3. مهری، علی (1382). نگاهی نظری به مقوله مزیت رقابتی پایدار،نشریه تدبیر، شماره 140.
 4. شجاعی، عبدالناصر (1388). بررسی ارتباط سرمایه فکری و عملکرد سازمانی صنعت بانکداری، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد، شماره 9.
 5. خوش­سیما، غلامرضا (1390). تأثیر انعطاف­پذیری زیرساخت­های فناوری اطلاعات بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمان. فصلنامه دانشور رفتار. شماره 1.
 6. فاریابی، محمد. تجویدی، رعنا و تجویدی، مینا (1390). بررسی رابطه بازارمحوری و مزیت رقابتی در گروه صنایع تراکتورسازی ایران. مجله فراسوی مدیریت. سال پنجم. شماره 17.
 7. Aaker, David A. (1989). Managing assets and skills: the key to a sustainable competitive advantage: University of California, Haas School of Business.
 8. Armstrong, Craig E, & Shimizu, Katsuhiko. (2007). A Review of Approaches to Empirical Research on the Resource-Based View of the Firm†. Journal of management, 33(6), 959-986.
 9. Bain, Joe S. (1951). Relation of profit rate to industry concentration: American manufacturing, 1936–1940. The Quarterly Journal of Economics, 65(3), 293-324.

10. Barney. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of management, 17(1), 99-120.

11. Barney, Jay B. (1986). Organizational culture: can it be a source of sustained competitive advantage? Academy of management review, 11(3), 656-665.

12. Bharadwaj, Anandhi S. (2000). A resource-based perspective on information technology capability and firm performance: an empirical investigation. MIS quarterly, 169-196.

13. Bhide, Amar. (1986). Hustle as strategy. Harvard Business Review, 64(5), 59-65.

14. Bowman, Cliff, & Ambrosini, Veronique. (1997). Using single respondents in strategy research. British Journal of Management, 8(2), 119-131.

15. Caves, Richard E. (1980). Industrial organization, corporate strategy and structure. Journal of economic literature, 18(1), 64-92.

16. Conner, Kathleen R. (1991). A historical comparison of resource-based theory and five schools of thought within industrial organization economics: do we have a new theory of the firm? Journal of management, 17(1), 121-154.

17. Conner, Kathleen R, & Prahalad, Coimbatore K. (1996). A resource-based theory of the firm: Knowledge versus opportunism. Organization science, 7(5), 477-501.

18. Crane, Dwight B, & Bodie, Zvi. (1996). Form follows function: the transformation of banking. Harvard Business Review, 74, 109-119.

19. Dierickx, Ingemar, & Cool, Karel. (1989). Asset stock accumulation and sustainability of competitive advantage. Management science, 35(12), 1504-1511.

20. Galbreath, Jeremy. (2005). Which resources matter the most to firm success? An exploratory study of resource-based theory. Technovation, 25(9), 979-987.

21. Grant, Robert M. (1991). The resource-based theory of competitive advantage: implications for strategy formulation: California Management Review, University of California.

22. Helfat, Constance E, & Peteraf, Margaret A. (2003). The dynamic resource‐based view: capability lifecycles. Strategic management journal, 24(10), 997-1010.

23. Hill, Charles WL, & Deeds, David L. (1996). The importance of industry structure for the determination  of firm profitability. Journal of Management Studies, 33(4), 429-451.

24. Kamal, Malina Hanum Mohd, Mat, Rosfatihah Che, Rahim, Najihah Abdul, Husin, Norhusniyati, & Ismail, Irwan. (2012). Intellectual capital and firm performance of commercial banks in Malaysia. Asian Economic and Financial Review, 2(4), 577-590.

25. Kaplan, Robert S, & Norton, David P. (1996). Using the balanced scorecard as a strategic management system. Harvard business review, 74(1), 75-85.

26. Kosmidou, Kyriaki. (2008). The determinants of banks' profits in Greece during the period of EU financial integration. Managerial Finance, 34(3), 146-159.

27. Lin, Bou-Wen. (2007). Information technology capability and value creation: Evidence from the US banking industry. Technology in Society, 29(1), 93-106.

28. Liu, L, Timothy, V, & Gao, Y. (2010). A review of approaches of resource-based empirical research in banking. The International Journal of Applied Economics and Finance, 4(4), 230-241.

29. Mahoney, Joseph T, & Pandian, J Rajendran. (1992). The resource‐based view within the conversation of strategic management. Strategic management journal, 13(5), 363-380.

30. McGahan, Anita M, & Porter, Michael E. (1997). How much does industry matter, really?

31. Ohnemus, Lars. (2009). Is branding creating shareholder wealth for banks? International Journal of Bank Marketing, 27(3), 186-201.

32. Peppard, Joe, & Rylander, Anna. (2001). Using an intellectual capital perspective to design and implement a growth strategy:: the case of APiON. European Management Journal, 19(5), 51.

33. Peteraf, Margaret A. (1993). The cornerstones of competitive advantage: A resource‐based view. Strategic management journal, 14(3), 179-191.

34. Porter, Michael E. (1981). The contributions of industrial organization to strategic management. Academy of management review, 6(4), 609-620.

35. Richard, Orlando C. (2000). Racial diversity, business strategy, and firm performance: A resource-based view. Academy of management journal, 43(2), 164-177.

36. Rumelt, Richard P. (1991). How much does industry matter? Strategic management journal, 12(3), 167-185.

37. Sheehan, Norman T, & Foss, Nicolai J. (2007). Enhancing the prescriptiveness of the resource-based view through Porterian activity analysis. Management Decision, 45(3), 450-461.

38. Snow, Charles C, & Hrebiniak, Lawrence G. (1980). Strategy, distinctive competence, and organizational performance. Administrative Science Quarterly, 317-336.

39. Somsuk, Nisakorn, & Laosirihongthong, Tritos. (2013). A fuzzy AHP to prioritize enabling factors for strategic management of university business incubators: Resource-based view. Technological Forecasting and Social Change.

40. Sumedrea, Silvia. (2013). Intellectual Capital and Firm Performance: A Dynamic Relationship in Crisis Time Procedia Economics and Finance, 6, 137-144.

41. Wade, Michael, & Hulland, John. (2004). Review: The resource-based view and information systems research: Review, extension, and suggestions for future research. MIS quarterly, 28(1), 107-142.

42. Wernerfelt, Birger. (1984). A resource‐based view of the firm. Strategic management journal, 5(2), 171-180.

43. Yildirim, H Semih, & Philippatos, George C. (2007). Restructuring, consolidation and competition in Latin American banking markets. Journal of Banking & Finance, 31(3), 629-639.

44. Zúñiga-Vicente, José Ángel, de la Fuente-Sabaté, Juan Manuel, & Suarez Gonzalez, Isabel. (2004). Dynamics of the strategic group membership–performance linkage in rapidly changing environments. Journal of Business Research, 57(12), 1378-1390.